Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, 3 og 4, affattes således:

»Stk. 2. Frederiksbergbaneselskabet I/S, jf. § 1, stk. 2, kan anlægge en letbane, Frederiksbergbanen, fra Nørreport til Frederiksberg Station og videre ad den eksisterende S-banes trace til Vanløse Station.

Stk. 3. Østamagerbaneselskabet I/S, jf. § 1, stk. 3, kan anlægge en letbane, Østamagerbanen, fra Amagercentret til lufthavnen delvis i Amagerbanens trace.

Stk. 4. Trafikministeren stiller vederlagsfrit den nødvendige del af DSB's Amagerbane, DSB's arealer fra det gamle banetrace langs Landbohøjskolen samt DSB's S-bane fra Frederiksberg Station til Vanløse Station til rådighed.«

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»Frederiksbergbaneselskabet I/S kan beslutte at anlægge Frederiksbergbanen, såfremt Ørestadsselskabet I/S vurderer, at det økonomiske grundlag herfor er til stede, og såfremt Frederiksberg Kommune forpligter sig til at finansiere sin andel af anlægsudgifterne. Efter at der er truffet beslutning om anlæg af Frederiksbergbanen, kan Østamagerbaneselskabet I/S beslutte at anlægge Østamagerbanen, såfremt Ørestadsselskabet I/S vurderer, at det økonomiske grundlag herfor er til stede, og såfremt Københavns Amtskommune forpligter sig til at finansiere sin andel af anlægsudgifterne.«

3. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Selskaberne kan udbyde letbanerne hver for sig eller sammen to eller tre. Frederiksbergbaneselskabet I/S henholdsvis Østamagerbaneselskabet I/S kan bemyndige Ørestadsselskabet I/S til på det pågældende selskabs vegne at foretage offentligt udbud af henholdsvis Frederiksbergbanen og Østamagerbanen.«

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen statsgaranti