Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension


§ 1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret senest ved lov nr. 592 af 29. november 1978, foretages følgende ændring:

     § 27. stk. 1, affattes således:

»pensioner og efterindtægt efter bestemmelserne i kapitel 2-6 samt ventepenge og rådighedsløn i medfør af § 32 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken dyrtidsreguleres, når der sker forhøjelse eller nedsættelse af tjenestemandslønninger som følge af bevægelser i reguleringspristallet, med 1.248 kr. årlig for hver fulde tre points'udsving i reguleringspristallet ud over 100. De enkelte dyrtidsportioner til pensioner m. v. kan dog højst andrage 3 pct. af grundpensionen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 1979.

Givet på Fredensborg slot, den 29. marts 1979

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

Knud Heinesen

Officielle noter

Ingen