Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Normeringslov for finansåret 1950-51

     615. Finansministeriet bemyndiges til at tilstå 6 måneders efterindtægt til enker eller uforsørgede børn under 18 år, jfr, tjenestemandslovens § 75, stk. 1, efter sådanne i statstjenesten beskæftigede personer, som ikke er tjenestemænd, og som er omkommet ved udførelsen af deres tjeneste eller afgået ved døden som følge af tilskadekomst i tjeneste, og dødsfaldet er indtruffet som umiddelbar følge af tilskadekomsten.

Såfremt enken dør inden udløbet af efterindtægtsperioden, indtræder efterladte, uforsørgede børn under 18 år i retten til efterindtægt, jfr. tjenestemandslovens § 76, stk. 1.

Foranstående regler finder også anvendelse med hensyn til enker eller børn efter personer, som har adgang til efterindtægt efter reglerne i tjenestemandslovens § 83.