Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension


§ 1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret ved lov nr. 138 af26. april 1972, lov nr. 55 af 13. marts 1975 og lov nr. 273 af 26. maj 1976, indsættes efter § 27 i kapitel 8:

     »§ 27 a. Uanset lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner dyrtidsreguleres pensioner, efterindtægt, ventepenge samt rådighedsløn i medfør af § 32 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken på grundlag af bestemmelser, der svarer til § 12 i aftale af 28. april 1975 mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer om justering af tjenestemandslønninger m. v. fra 1. april 1975, jfr. finansministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 10. juni 1975.«

§ 2

Loven bortfalder den 30. september 1979.

Givet på Amalienborg, den 2. juni 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Knud Heinesen.

Officielle noter

Ingen