Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

(Ændring af reglerne om retrætevilkår, opsat pension,

fratrædelsesgodtgørelse og samordningsfradrag)


§1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret bl.a. ved lov nr. 138 af 26. april 1972, lov nr. 273 af 26. maj 1976, lov nr. 592 af 29. november 1978 og senest ved lov nr. 255 af 16. juni 1980, foretages følgende ændringer:

     1. § 2. stk. 1, affattes således:

»En tjenestemand er berettiget til egenpension, når han efter 10 fulde års ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter reglerne i §§ 4, 4a og 4b kan medregnes i pensionsalderen, afskediges på grund af alder, som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden ham utilregnelig årsag. En tjenestemand på prøve, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som ikke er fundet egnet til varig ansættelse efter prøvetidens udløb og afskediges af denne årsag, er ikke berettiget til egenpension, medmindre den pågældende har fået inddraget en pension efter § 10.«

     2. § 4, stk. 6, 2. punktum, affattes således:

»Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse eller overførselsbeløb til De Europæiske fællesskaber efter §§ 24-26 medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden.,

     3. § 4a, stk. 3 og 4, ophæves.

     4. § 4b, stk. 2 og 3, ophæves, og stk. 4 bliver herefter stk. 2.

     5. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

     »Stk. 2. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestemme, at en tjenestemand, der efter ansøgning overgår til en anden tjenestemandsstilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.

     Stk. 3. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet forhøje det i stk. 1 nævnte lønmæssige grundlag for pensionsberegningen for en tjenestemand, der har været konstitueret i en tjenestemandsstilling med en højere pensionsgivende lønindtægt uden at blive ansat i stillingen.«

     6. I § 7 indsættes som nyt stykke:

     »Stk. 3. Finansministeren kan, hvor ganske særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker umiddelbart efter det fyldte 60. år.«

     7. § 8, stk. 1, affattes således:

»Finder afsked sted på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået tjenestemanden en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år.«

     8. § 12, stk. 2, 2. pkt, affattes således:

»Det samme gælder, såfremt den afdøde ægtefælle var pensioneret med ret til pension efter § 8.«

     9. Kapitel 7, affattes således:

»Kapitel 7

Opsat pension m.v.

     § 24. En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter § 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter § 4 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jfr. stk. 5.

     Stk. 2. Retten til opsat pension ophører, såfremt den pågældende på ny ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen efter § 4 kan medregnes i pensionsalderen.

     Stk. 3. Opsat pension beregnet efter stk. 5 udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år eller den 1. i måneden efter den berettigedes udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år. Såfremt den pågældende får tilkendt social førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold, udbetales pensionen dog fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

     Stk. 4. Ved død har den pågældendes eventuelle ægtefælle og børn indtil deres fyldte 18. år ret til at få udbetalt en pensionsydelse fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, jfr. stk. 6-8. Dette gælder for en ægtefælle, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, men ikke, hvis ægteskabet er indgået på dødslejet, eller efter at den afdøde var fyldt 60 år.

     Stk. 5. Den opsatte pension efter stk. 1 svarer til egenpensionen beregnet efter § 6, stk. 1, jfr. § 27, på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende lønindtægt ved fratrædelsen. Hvor udbetaling af den opsatte pension sker før det fyldte 67. år efter stk. 3, 1. punktum, nedsættes pensionen i forhold til den tid, der står tilbage, indtil han fylder 67 år, efter regler som fastsat,: henhold til § 6, stk. 2 og 3.

     Stk. 6. pension til den efterlevende ægtefælle udgør 2/3 af den pension, hvortil den afdøde var berettiget efter stk. 5, 1. pkt.

     Stk. 7. Børnepension udgør for hvert barn 10 pct. eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct. af den pension, hvortil afdøde efter stk. 5, 1. pkt., var berettiget. Børnepension kan dog ikke overstige pension efter § 15, jfr. § 27

     Stk. 8. Pension efter stk. 7 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk. 5, 1. pkt. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn.

     § 25. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestemme, at en fratrædende tjenestemand i stedet for ret til opsat pension kan få en fratrædelsesgodtgørelse, der skal anvendes som indbetaling til en pensionsordning, der kan godkendes af finansministeren, og som ikke senere kan tilbagekøbes uden finansministerens samtykke.

     Stk. 2. En tjenestemand, som fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 2, kan for ansættelsestid forud for den 1. juli 1969 vælge at få udbetalt pensionsbidrag efter bestemmelserne i § 50, stk. 3, i lønnings- og pensionsloven af 1958 i stedet for at bevare ret til opsat pension eller eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller til overførselsbeløbet efter § 26.

     Stk. 3. Pensionsbidrag, der i henhold til stk. 2 er udbetalt ved ophør af tjenestemandsansættelse, samt fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 1 skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af finansministeren efter forelæggelse for lønningsrådet.

     § 26. Ved tjenestemandsansættelse under De europæiske Fællesskaber kan den pågældende i stedet for opsat pension vælge fra statskassen til De europæiske Fællesskaber at få overført fratrædelsesgodtgørelse efter § 25 eller et af finansministeren efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet nærmere fastsat overførselsbeløb.

     Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen eller overførselsbeløbet efter stk. 1 skal ved genansættelse i tjenestemandsstilling tilbageføres efter regler, der fastsættes af finansministeren efter forelæggelse for lønningsrådet.«

     10. § 27, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. De i § 24 nævnte opsatte pensioner reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk. 1-2.

     11. Kapitel 9 affattes således:

»Kapitel 9

Samordningsfradrag

     § 28. Ved udbetaling af pension efter denne lov til en person, der får udbetalt pension i henhold til lov om social pension, foretages samordningsfradrag efter reglerne i §§ 29-30.

     Stk. 2. lndtil 1. januar 1989 foretages samordningsfradrag for den folkepension, som tjenestemandspensionistens ægtefælle får udbetalt, jfr. § 29, stk. 3.

     Stk. 3. For samlevende ægtefæller, der begge oppebærer tjenestemandspension, foretages samordningsfradrag i hver af ægtefællernes tjenestemandspension på grundlag af den sociale pension, som vedkommende tjenestemandspensionist selv får udbetalt.

     Stk. 4. Såfremt en ægtefællepension deles mellem flere pensionsberettigede, udgør samordningsfradraget for hver af de pensionsberettigedes sociale pension samme brøkdel af det beregnede samordningsfradrag, som andelen af ægtefællepensionen udgør.

     § 29. For en person, der får udbetalt folkepension med fuldt eller delvist grundbeløb i henhold til § 12 i lov om social pension, jfr. § 5, udgør fradraget for hvert års pensionsalder, som er lagt til grund ved tjenestemandspensionens beregning, 2 pct. af folkepensionens grundbeløb pr. 1. januar 1987 for henholdsvis enlige og samgifte.

     Stk. 2. Satserne for samordningsfradrag efter stk. 1 reguleres efter samme principper, som er gældende for regulering af tjenestemandspensioner, jfr. § 27, dog således, at den samlede regulering inden for de seneste 12 måneder ikke kan overstige den samlede procentvise ændring af folkepensionens grundbeløb i samme periode.

     Stk. 3. Samordningsfradrag for ægtefællens folkepension udgør for hvert års pensionsalder, som er lagt til grund ved tjenestemandspensionens beregning, 1 1/2 pct. af det udbetalte grundbeløb. Fradragsprocenten nedsættes fra 1. januar 1988 til 1 pct., og fra 1. januar 1989 bortfalder fradrag for ægtefællens folkepension.

     § 30. For en person, der får udbetalt indtægtsreguleret folkepension med et grundbeløb, der overstiger den del af folkepensionens grundbeløb, der ville restere efter § 29, stk. 1-2, fradrages det overskydende beløb som samordningsfradrag i tjenestemandspensionen.

     Stk. 2. For en person, der får udbetalt førtidspension i henhold til lov om social pension, fastsættes samordningsfradrag som anført i stk. 1. Dette fradrag bortfalder fra 1. januar 1989.

     Stk. 3. For en tjenestemand, der er afskediget med pension efter bestemmelserne i § 2, stk. 2, jfr. §§ 7-8, og som får udbetalt højeste førtidspension i henhold til lov om social pension, fradrages som samordningsfradrag et beløb svarende til det erhvervsudygtighedsbeløb, som den pågældende får udbetalt. Den pågældende kan indtil det 67. år vælge i stedet at få udbetalt ordinær pension i henhold til § 2, stk. 1,jfr. § 6.

     § 30 a. Finansministeren kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30 nedsættes eller bortfalder, såfremt den samordnede efterlønsydelse er lavere end pensionen med tillæg af indtægtsbestemt social pension efter de forud for 1. april 1970 gældende regler.

     Stk. 2. Samordningsfradrag efter §§ 29-30 bortfalder, hvis den sociale pension er nedsat efter § 46 i lov om social pension eller efter § 84, jfr. §§ 110 og 118 i lov om social bistand.

     Stk. 3. Såfremt en tjenestemandspensionist eller samgifte tjenestemandspensionister, der er pensioneret før 1. januar 1987, som følge afde ændrede bestemmelser om samordningsfradrag vil få udbetalt en lavere tjenestemandspension end forud for 1. januar 1987, kan finansministeren tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30 nedsættes.

     § 30 b ophæves.«

     12. § 37 udgår.

§2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1986 bortset fra § 1, nr. 11, om samordningsfradrag, der har virkning fra 1. januar 1987.

Givet på Christiansborg slot, den 22. maj 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Palle Simonsen

Officielle noter

Ingen