Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension


§ 1

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972 og lov nr.55 af 13, marts 1975, foretages følgende ændringer:

     1. I § 2, stk. 1 og 3, ændres »§§ 4-4a« til: »§§ 4, 4a og 4b«.

     2. I § 4, stk. 3, ændres »stk. 1 og 2« til' »stk. 1 og 2 samt §§ 4a-4b«.

     3. I § 4, stk. 6, ændres »§§ 24-26« til: »§§ 24-26 eller ved overførsel af det i § 24, stk. 4, nævnte beløb«.

     4. I § 4a indsættes som stk. 4:

     »Stk. 4. § 24, stk. 5, finder ikke anvendelse, såfremt udtrædelsesgodtgørelsen omfatter overførte pensionsbidrag fra tidligere tjenestemandsansættelser.«

     5. Efter § 4 a indsættes:

»§ 4b. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat som tjenestemand under De europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt

ham ved hans fratræden fra stillingen i Fællesskaberne.

     Stk. 2. Bestemmelsen i § 37, stk. 2, finder ikke anvendelse, såfremt tilbagebetalte pensionsbidrag fra tidligere tjenestemandsansættelser indgår i den i stk. 1 nævnte aktuarmæssige værdi.

     Stk. 3. § 24, stk. 5, finder ikke anvendelse, såfremt det i stk. 1 nævnte beløb omfatter overførte pensionsbidrag fra tidligere tjenestemandsansættelser.

     Stk. 4. Ansøgning om medregning i pensionsalderen af tidligere ansættelse under De europæiske Fællesskaber må indgives senest 1 år efter tjenestemandsansættelsen. Såfremt tjenestemandsansættelsen har fundet sted før tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, kan ansøgning om medregning dog indgives indtil 1 år efter denne dato.«

     6. § 24, stk. 1, sidste punktum, affattes således:

»Dette gælder dog ikke, hvis tjenestemanden overgår til anden ansættelse, som efter § 4 medregnes i hans pensionsalder, eller ansættes som tjenestemand under De europæiske Fællesskaber og til Fællesskaberne fra statskassen får overført det i stk. 4 nævnte beløb.«

     7. I § 24 indsættes som stk. 4 og 5:

     »Stk. 4. Retten til opsat pension ophører endvidere, såfremt den pågældende senere ansættes som tjenestemand under De europæiske Fællesskaber og til Fællesskaberne fra statskassen får overført et beløb, der for hvert pensionsalderår efter §§ 4, 4 a og 4 b udgør 5 pct. af den årlige pensionsgivende lønningsindtægt på fratrædelsestidspunktet som tjenestemand i staten, folkeskolen eller folkekirken med tillæg af 0,15 pct. af nævnte lønningsindtægt for hvert fulde år, ansættelsen som tjenestemand i staten, folkeskolen og folkekirken er sket efter det fyldte 25. år.

     Stk. 5. Ved genansættelse i en tjenestemandsstilling i staten, folkeskolen eller folkekirken må et til De europæiske Fællesskaber efter stk. 4 overført beløb på ny indbetales.«

     8. I § 37, stk. 1, ændres »§§ 24-26« til: »§§ 24-26 eller til overførselsbeløbet efter § 24, stk. 4«.

§ 2

Loven har virkning fra 1. januar 1973.

Givet på Christiansborg slot, den 26. maj 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Dronningens navn:

INGRID.

Dronning af Danmark.

Knud Heinesen.

Officielle noter

Ingen