Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kongelig resolution vedrørende overførsel af sager om løn og ansættelsesvilkår til økonomi- og budgetministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet

(Til samtlige ministerier m.v.)


Ifølge statsministeriets bekendtgørelse af 11. januar 1973 om ændringer i ministeriernes forretningsområder er det ved kongelig resolution af 2. januar 1973 bestemt, at der til økonomi- og budgetministeriet fra den 1. januar 1973 at regne sker overførelse af alle under andre ministeriers forretningsområder henhørende sager vedrørende aftale om samt fastsættelse eller godkendelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for personalegrupper, uanset om ansættelsesvilkårene m.v. fastsættes ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære eller lignende med undtagelse af sådanne sager vedrørende personalegrupper ansat i Grønland og i Danmarks Radio.

I denne anledning skal økonomi- og budgetministeriet meddele følgende:

     1. De sager, som overføres, er sådanne, hvor en minister hidtil har haft kompetencen til at aftale, fastsætte eller godkende en personalegruppes løn og andre ansættelsesvilkår, uanset om vedkommende personalegruppe er ansat i staten, folkeskolen, folkekirken, andre institutioner eller koncessionerede virksomheder m.v.

Det er i denne forbindelse uden betydning, om den pågældende ministers hidtidige kompetence er hjemlet i lov, bekendtgørelse, cirkulære, reglement, koncession el.lign., eller om den f.eks. støtter sig på en forudsætning for ydelse af statstilskud.

     2. Det er kun sager vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for personalegrupper, der overføres.

Sager, der herefter ikke overføres, vil dog fortsat kunne forelægges økonomi- og budgetministeriet med vedkommende ministeriums udtalelse.

     3. Efter overførelsen til økonomi- og budgetministeriet afsager af den foran omtalte art er det økonomi- og budgetministeriet, der forhandler, indgår aftale om, fastsætter eller godkender løn- og andre ansættelsesvilkår for vedkommende perscnalegrupper. Undtaget er som anført i den kongelige resolution kun personalegrupper ansat i Grønland og i Danmarks Radio.

Enhver henvendelse fra organisationer eller institutioner om indgåelse eller fornyelse af kollektive overenskomster eller andre lønaftaler m.v. eller i øvrigt om ændring af en personalegruppes løn- eller andre ansættelsesvilkår skal derfor oversendes til økonomi- og budgetministeriet.

     4. Økonomi- og budgetministeren kan bemyndige en anden minister til at føre forhandlinger om indgåelse af overenskomst, aftale eller anden kollektiv lønordning. Endvidere kan økonomi- og budgetministeren bemyndige en anden minister til at indgå overenskomst eller aftale samt til at fastsætte eller godkende anden kollektiv ordning vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår, efter at udkast hertil har været forelagt økonomi- og budgetministeriet til godkendelse.

Inden sådan bemyndigelse gives, vil det ved forhandling mellem økonomi- og budgetministeriet og vedkommende ministerium blive fastsat, efter hvilke retningslinier og inden for hvilke rammer forhandlingerne vil kunne føres og overenskomst eller anden aftale m.v. eventuelt vil kunne indgås.

Såfremt der af økonomi- og budgetministeren er givet en anden minister bemyndigelse til at føre forhandling, forudsættes det, at økonomi- og budgetministeriet orienteres om forhandlingernes forløb, og at eventuelle under forhandlingerne opståede særlige problemer forelægges økonomi- og budgetministeriet.

     5. Når forhandlinger, der alene vedrører en personalegruppe under et enkelt ministerium, føres af økonomi- og budgetministeriet, vil det ske i samarbejde med det pågældende ministerium, normalt med repræsentation fra dette.

     6. Materiale og oplysninger, som er nødvendige under forhandlinger, forudsættes tilvejebragt af vedkommende ministerier eller med disses bistand.

     7. Underretning om de kollektive overenskomster og andre lønaftaler, som økonomi- og budgetministeriet indgår, samt om sådanne andre lønordninger m.v., som økonomi- og budgetministeriet fastsætter eller godkender, vil blive meddelt vedkommende ministerier, der forudsættes herefter selv at underrette den eller de institutioner, hvori der er ansat medarbejdere inden for den pågældende personalegruppe.

     8. Administrationen af de af økonomi- og budgetministeriet indgåede kollektive overenskomster og andre aftaler om løn- og ansættelsesvilkår varetages af de enkelte ministerier, således som det også hidtil har været tilfældet for så vidt angår overenskomster m.v. indgået af økonomi- og budgetministeriet. På tilsvarende måde varetager det enkelte ministerium administrationen af sådanne andre lønordninger m.v., som fastsættes eller godkendes af økonomi- og budgetministeriet.

     9. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende overenskomster, aftaler og andre lønordninger m.v. forventes forelagt økonomi og budgetministeriet med vedkommende ministeriums udtalelse.

Per Hækkerup

/ J. Østrup

Foranstående skrivelse af 19. januar 1973 er sendt til følgende:

Arbejdsministeriet

Boligministeriet

Finansministeriet

Fiskeriministeriet

Forsvarsministeriet

Handelsministeriet

Indenrigsministeriet

Indenrigsministeriet,

Direktoratet for Statshospitalerne

Justitsministeriet

Kirkeministeriet

Landbrugsministeriet

Ministeriet for forureningsbekæmpelse

Ministeriet for Grønland

Ministeriet for kulturelle anliggender

Ministeriet for offentlige arbejder

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

Generaldirektoratet for danske Statsbaner

Socialministeriet

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Undervisningsministeriet

Økonomi- og budgetministeriet

Budgetdepartementet

Administrationsdepartementet

Det økonomiske sekretariat

     1. revisionsdepartement

     2. revisionsdepartement

Officielle noter

Ingen