Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirker m.fl.


Indholdsfortegnelse

Indledning

A: Tjenestemandsansættelse inden for staten, folkeskolen og folkekirken mv., TPL § 4, stk. 1,

B: Ansættelse som tjenestemand ved (amts) kommuner, koncessionerede selskaber mv., TPL § 4, stk. 2,

C: Tjenestemandslignende ansættelse med med- lemskab af en statsgaranteret pensions- kasse/-ordning, TPL § 4, stk. 2,

D: Overenskomstansættelse med pensionsordning, TPL § 4a,

E: Beskæftigelse under tjenestefrihed, TPL § 4, stk. 5,

F: Timelærere m.fl./årsvikarer

G: Ansættelse i Grønland

Bilag:

 

 Bilag 1: Uddrag af tjenestemandspensionsloven 

 Bilag 2: Beløbsoverførselsskema 

 Bilag 3: Pensionsalderskema 

 Bilag 4: 3 eksempler på beregning af pensionsalder 

 Bilag 5: Oversigt over statsgaranterede pensionskasser/-ordninger 

 Bilag 6: Oversigt over tværgående pensionskasser mv. 

 Bilag 7: Bekendtgørelse nr. 536 af 25/11 1985 om tjenestefrihed og 

      lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign. 

 Bilag 8: Finansministeriets cirkulære nr. 141 af 24/8 1981 om vilkår 

      for tjenestefrihed til organisationsarbejde for 

      tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 

 Bilag 9: Lærerkategorier omfattet af afsnit F 

Administrations- og Personaledepartementet

Vejledning om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken m.fl.

Indledning

Kompetencen til at behandle visse spørgsmål om fastsættelsen af pensionsalder for tjenestemænd i henhold til tjenestemandspensionsloven (TPL) blev med virkning fra 1. oktober 1989 tillagt ministerier og styrelser, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 21. august 1989 (APD nr. 56/89).

Det drejer sig om fastsættelse af pensionsalder i en række tilfælde i medfør af TPL § 4, stk. 1, 2 og 5, § 4 a og § 35, stk. 1 og 2, for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Ovennævnte cirkulære er ændret ved Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 18. marts 1992 om kompetencen for ministerier og styrelser m.fl. til at fastsætte pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (APD nr. 29/92).

Baggrunden for ændringen er, at det som led i bestræbelserne på forenkling og modernisering på tjenestemandspensionsområdet i medfør af TPL § 4, stk. 5, efter anbefaling af Lønningsrådet er fastsat, at medregning i pensionsalderen af beskæftigelse i tjenestefrihedsperioder, der er bevilget eller bevilget forlænget efter 1. april 1992, som udgangspunkt gøres betinget af indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Retningslinier for hvilke beskæftigelser under tjenestefrihed, der herefter kan medregnes i pensionsalderen, og om betalingen af pensionsbidrag fremgår af denne vejledning, der afløser Finansministeriets vejledning af 21. august 1989 (APD nr. 57/89).

De paragraffer, der er omfattet af denne vejledning, er optrykt i bilag 1 .

Bemyndigelsen gælder også sager om pensionsalderen for timelærere m.fl. ansat med ret til pension i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære af 25. februar 1987 om pensionssikring af timelærere m.fl.

Det fremgår af vejledningen, hvilke sager styrelserne selv kan behandle. Vejledningen indeholder også retningslinier for sagernes behandling.

Det er vigtigt, at alle sager behandles nøje efter vejledningen . Dette skyldes, at afgørelsen skal have hjemmel i loven, samt et hensyn til en ensartet behandling af tjenestemændene og til den pensionsforpligtelse, som pålægges staten.

Opstår der spørgsmål i forbindelse med brug af vejledningen, kan styrelsen rette telefonisk henvendelse til Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet (APD), Pensionskontoret, på tlf.nr. 33 92 33 44.

Sager, der falder uden for denne vejledning, og sager, der giver anledning til retlig tvivl, forelægges APD.

Tjenestemænds pensionsalder, jf. TPL § 4, stk. 1, er det antal fulde år, i hvilke de efter det fyldte 25. år og indtil det 70. år har været ansat som tjenestemænd i

- staten

- folkeskolen

- folkekirken

- Folketinget

- under Københavns kommunale skolevæsen

- Færøernes Landsstyre før 1. januar 1988

- Grønlands Landsråd før 1. januar 1980.

I pensionsalderen medregnes også perioder med rådighedsløn eller ventepenge.

Pensionsalderen kan højst udgøre 37 år.

Tidligere tjenestemandsansættelse inden for disse områder indgår direkte i pensionsalderen. Deltidsansættelse indgår forholdsmæssigt i pensionsalderen, jf. TPL § 4, stk. 4.

Tjenestemænd m.fl., der har pensionsret efter de før 1. juli 1969 gældende regler, har ret til omregning, jf. TPL § 35, stk. 1 og 2. Betingelserne for denne ret er beskrevet i afsnit A .

Herudover kan tjenestemandens pensionsalder forhøjes på grundlag af tidligere beskæftigelse, som er afhængig af dennes art. I visse tilfælde forudsættes, at der sker beløbsoverførsel fra den tidligere pensionsordning. I tilknytning til pensionsalderforhøjelsen opgøres tjenestemandens samlede pensionsalder.

Ved ansættelsen af en tjenestemand skal styrelsen gennemgå alle den pågældendes forudgående ansættelsesforhold for at afgøre, om der er grundlag for pensionsalderforhøjelse. Til brug herfor skal ansættelsesmyndigheden udfylde et pensionsalderskema (skema nr. S 56b), bilag 3 . På skemaet anføres alle tjenestemandens tidligere ansættelser og alle perioder uden beskæftigelse.

Skemaet rekvireres i APD.

Også de sager, der skal forelægges APD, skal indeholde fuldstændige oplysninger om tidligere ansættelsesforhold i et udfyldt pensionsalderskema.

Det dokumenteres af tjenestemanden eller undersøges hos den tidligere ansættelsesmyndighed, om der har været pensionsret knyttet til tidligere ansættelser.

Har tjenestemanden haft forudgående beskæftigelse, der giver grundlag for pensionsalderforhøjelse, jf. denne vejledning, skal styrelsen foretage denne som beskrevet.

Betingelserne for pensionsalderforhøjelsen og retningslinier for indbetaling til statskassen af overførelsesbeløb, udtrædelsesgodtgørelse, pensionsbidrag m.m. fremgår af afsnittene A til G .

Pensionsalderforhøjelsen skal meddeles tjenestemanden og den tidligere ansættelsesmyndighed/pensionsordning.

Styrelsen skal sørge for, at tjenestemandens data, herunder pensionsalder registreres i det centrale pensionsalderregister, PENSAB, i Statens Regnskabsdirektorat, såfremt styrelsen omfattes af registret.

Det skal fremgå af tjenestemandens personalesag, hvordan pensionsalderen er fastsat. Ved tjenestemandens fratræden skal disse oplysninger sendes på et pensionsberegningsskema til den myndighed, der beregner pensionen, eventuelt vedlagt et ajourført pensionsalderskema, eller til den efterfølgende ansættelsesmyndighed på et ajourført pensionsalderskema.

Vejledningen indeholder følgende afsnit, som svarer til de situationer, hvor styrelsen uden forelæggelse for Finansministeriet fastsætter pensionsalderen og behandler sager om pensionsalderforhøjelse.

A: Fastsættelse af pensionsalderen på grundlag af tidligere ansættelse som tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken mv.

B: Forhøjelse af pensionsalderen på grundlag af ansættelse som tjenestemand ved (amts)kommuner, koncessionerede selskaber mv.

C: Forhøjelse af pensionsalderen på grundlag af tjenestemandslignende ansættelse med medlemskab af en statsgaranteret pensionskasse.

D: Forhøjelse af pensionsalderen på grundlag af offentlig overenskomstansættelse med pensionsordning.

E: Forhøjelse af pensionsalderen på grundlag af beskæftigelse under tjenestefrihed/orlov.

F: Timelærere m.fl./årsvikarer

G: Ansættelse i Grønland.

Alle andre tilfælde og tilfælde af retlig tvivl skal forelægges APD:

A: Tjenestemandsansættelse inden for staten, folkeskolen og folkekirken mv., TPL § 4, stk. 1

Tidligere tjenestemandsansættelse eller tidligere tillagt forhøjet pensionsalder i henhold til tjenestemandspensionsloven §§ 4, 4a og 4b efter det fyldte 25. år inden for

- staten

- folkeskolen

- folkekirken

- Folketinget

- under Københavns kommunale skolevæsen

- Færøernes Landsstyre før 1. januar 1988

- Grønlands Landsråd før 1. januar 1980

indgår uden videre i pensionsalderen ved tjenestemandsansættelsen. Det samme gælder perioder, hvor tjenestemanden har fået rådighedsløn eller ventepenge, jf. TPL § 4, stk. 1.

Styrelsen skal også uden videre medregne tidligere ansættelse i Forsvaret med ret til civilarbejderpension i pensionsalderen.

Tidligere ansættelse som timelærer m.m. efter 1. august 1981 skal uden videre medregnes i pensionsalderen, jf. Undervisningsministeriets cirkulære af 25. februar 1987 om pensionssikring af timelærere m.fl.

Årsvikaransættelse i folkeskolen mv. efter 1. august 1990 skal uden videre medregnes i pensionsalderen, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 13. juli 1990 om medregning af årsvikar- og timelæreransættelse ved senere tjenestemandsansættelse eller timelæreransættelse mv. (APD nr. 98/90).

Forholdene for timelærere og årsvikarer er beskrevet i afsnit F.

Tjenestemanden må ved ansættelsen dokumentere, at den forudgående beskæftigelse opfylder betingelserne for medregning i pensionsalderen (f.eks. ved ansættelsesbrev).

Har tjenestemanden fået udbetalt pensionsbidrag for ansættelse før 1. juli 1969, skal det udbetalte beløb (inkl. evt. statsafgift) genindbetales til statskassen med rente, jf. TPL § 25, stk. 3. Renten udgør 4 pct. p.a. (uden rentes rente) fra udbetalingstidspunktet og indtil genansættelsen som tjenestemand. (Tjenestemanden må selv rette henvendelse til skattevæsenet for evt. at få skattefradrag).

Har tjenestemanden fået overført fratrædelsesgodtgørelse til en tværgående pensionskasse eller pensionsforsikring (efter 1. april 1986), skal det overførte beløb ved genansættelsen tilbageføres til staten, som beskrevet i Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 5. maj 1989 om fratrædelsesgodtgørelse (LP nr. 036/89).

Ved beregning af pensionsalderen skal styrelsen tage hensyn til, om ansættelsen har været på fuld tid eller deltid. Deltidsansættelse indgår i pensionsalderen i forhold til andelen af fuldtidsbeskæftigelse. I bilag 4.2, og 4.3, er vist eksempler på beregning af pensionsalderen.

Tjenestemænd eller tjenestemandslignende ansatte, der 1. juli 1969 havde pensionsret efter de ældre regler, har ret til at få pensionsalderen beregnet efter de hidtidige regler med ret til omregning, jf. TPL § 35, stk. 1 og 2. Efter de ældre regler opnåede tjenestemanden pensionsret efter 5 års fuldtidsbeskæftigelse efter det fyldte 30. år. For at have denne ret skal tjenestemanden:

- den 1. juli 1969 være fyldt 35 år og have haft ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder svarende til 5 år på fuld tid efter det fyldte 30. år

- have haft uafbrudt ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder siden 1. juli 1969, jf. også afsnit B og C .

Tjenestemænd, der ifølge kommunale pensionsvedtægter har pensionsret efter ældre regler, skal ved statslig tjenestemandsansættelse opfylde betingelsen om pensionsret pr. 1. juli 1969 for at bevare omregningsretten. Det samme gælder medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/-ordninger, der ifølge vedtægterne har pensionsret efter ældre regler.

Ved pensionering sker beregning af pensionsalderen efter ældre regler kun, hvis dette er gunstigst for tjenestemanden, jf. TPL § 35, stk. 4.

I bilag 4.1. er vist et eksempel på beregning af pensionsalderen, hvor tjenestemanden har pensionsret efter ældre regler.

B: Ansættelse som tjenestemand ved (amts)kommuner, koncessionerede selskaber mv., TPL § 4, stk. 2

Styrelsen skal i pensionsalderen medregne tidligere tjenestemandsansættelse efter det fyldte 25. år under følgende ansættelsesmyndigheder:

- alle amtskommuner.

- alle kommuner (for Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner gælder specielle forhold, som beskrives i afsnit G).

- Kommunernes Lønningsnævn.

- Amtsrådsforeningen i Danmark.

- Hovedstadsrådet, herunder også Hovedstadens Trafikselskab.

- Foreningen af kommuner i Københavns amt (tjenestemænd i foreningens lønsekretariat).

- Kommunernes Landsforening med følgende institutioner:

 

   Kommunernes Gensidige Forsikringsforening 

   Kommunernes Kulkontor 

   Kommunernes Pensionsforsikring A/S 

   Kommunernes Revisionsafdeling 

   Købstadskommunernes Låneforening 

- Danmarks Radio

- Telefonselskaberne

- KTAS

- JTAS

- FKT

- Jydsk Nervesanatorium

- Vestegnens Kraftvarmeselskab

- Møens Omnibusser

- I/S Nordforbrænding

- Naturgas Midt/Nord.

Har tjenestemanden været ansat før 1. juli 1969 og fået udbetalt pensionsbidrag efter de herom gældende regler, kan perioden kun medregnes i pensionsalderen, hvis beløbet med renter genindbetales . Genindbetaling er i øvrigt nærmere beskrevet under punkt A. Hvis udbetalte pensionsbidrag ikke genindbetales, medregnes kun tiden efter 1. juli 1969.

Fratrædelsesgodtgørelse skal altid genindbetales, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 238 af 14. april 1989 om fratrædelsesgodtgørelse.

Tilfælde af retlig tvivl og sager om ansættelsessteder, der ikke er nævnt ovenfor , skal forelægges Finansministeriet til udtalelse.

Der tages hensyn til deltidsansættelse ved beregning af pensionsalderen som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3 .

Beløbsoverførsel fra (amts)kommunerne mv. til Staten iværksættes ved, at styrelsen til den tidligere ansættelsesmyndighed fremsender såvel et delvist udfyldt skema nr. S 56b til beregning af pensionsalderen ( bilag 3 ) som skema nr. S 56a til beregning af overførselsbeløbet ( bilag 2 ). Den tidligere ansættelsesmyndighed tilbagesender skemaerne i udfyldt stand.

Fremgangsmåden ved beløbsoverførsel er beskrevet i Finansministeriets cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 om individuel overgang af tjenestemænd mv. mellem staten og kommuner mv. Den tidligere ansættelsesmyndighed skal dog overføre pengene direkte til Statens Regnskabsdirektorat, og samtidig give den nuværende ansættelsesmyndighed meddelelse om overførslen samt om størrelsen af det overførte beløb.

Beløbet indbetales til Statens Regnskabsdirektorat, postgiro konto nr. 5 70 78 38, Postbox 2194, 1017 København K. Beløbet konteres på finanslovens § 36.14.48.11.

Styrelsen må først forhøje pensionsalderen, når pengene er overført. Det påhviler styrelsen at påse , at det overførte beløb er korrekt.

Skulle pensionsbegivenheden indtræde, før pengene er overført, forelægges sagen for Finansministeriet.

C: Tjenestemandslignende ansættelse med medlemskab af en statsgaranteret pensionskasse/-ordning, TPL § 4, stk. 2

Styrelsen skal i pensionsalderen medregne en tjenestemands tidligere tjenestemandslignende ansættelse efter det fyldte 25. år med medlemskab af en statsgaranteret pensionskasse/-ordning.

Disse pensionskasser/-ordninger hjemler pensionsrettigheder stort set svarende til TPL's.

Tjenestemanden skal ved ansættelsen dokumentere sådant tidligere medlemskab. Styrelsen kan evt. rette henvendelse til pensionskassen/-ordningen.

Tilfælde af retlig tvivl skal forelægges APD.

Ved beregning af pensionsalderen tages hensyn til, om ansættelsen har været på fuld tid eller deltid, som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3.

Ved tillæggelse af forhøjet pensionsalder på grundlag af tidligere tjenestemandslignende ansættelse med medlemskab af de nedenfor nævnte statslige pensionskasser/-ordninger, skal der ikke ske beløbsoverførsel, da staten indestår for pensionsforpligtelsen.

De statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er (i bilag 5 findes fortegnelse over pensionskassernes adresser):

Pensionskassen for højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler.

Pensionskassen for Erhvervsskoler (tidligere Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler mv.).

Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler.

Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA).

Pensionsfonden af 1951.

Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.

Nationalforeningens Pensionskasse.

Det kongelige Teaters Pensionsfond.

Kolonien Filadelfia's Pensionskasse.

Apotekervæsenets pensionsordning.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Finseninstitutet og Radiumstationen.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved de offentlige arbejdsformidlingskontorer.

Pensionsordningen for tjenestemænd under Det danske Hedeselskab.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Pensionsordningen for lærere med ret til tjenestemandspension ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Pensionsordningen for (stats)amternes akademiske personale, der er ansat på tjenestemandsvilkår.

Pensionsordningen af 1976 (tidligere Børneforsorgens Pensionskasse).

Pensionsordningen for tjenestemænd ved privatbanerne.

Sydfynske jernbaners Pensionskasse.

Slangerupbanens Pensionsfond.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved mødrehjælpsinstitutionerne.

Pensionsordningen for åndssvageforsorgens tjenestemænd.

D: Overenskomstansættelse i det offentlige med pensionsordning, TPL § 4 a

Styrelsen skal i tilknytning til ansættelsen undersøge, om tjenestemanden tidligere har været ansat i henhold til overenskomst, og om der til ansættelsen var knyttet en pensionsordning i en tværgående pensionskasse eller lignende pensionsordning som nævnt nedenfor.

Tjenestemanden må ved ansættelsen dokumentere sådan tidligere ansættelse og medlemskab af pensionsordningen.

Tjenestemanden kan tilbydes pensionsalderforhøjelse, hvis han efter det 25. år under overenskomstansættelse i:

staten

folkeskolen

folkekirken

Folketinget

Københavns kommunale skolevæsen

Grønlands Landsråd før 1. januar 1980

en kommune/amtskommune

et koncessioneret selskab

en stats- eller kommunegaranteret virksomhed,

har været omfattet af en pensionsordning, hvor pensionsbidraget har udgjort 12 pct. eller derover.

Det er dog en forudsætning, at tjenestemanden ikke tidligere har fået tilbudet, idet et sådant tilbud kun kan gives en gang.

Kendetegnende for tværgående pensionskasser er, at medlemmerne er uddannet indenfor bestemte uddannelsesområder. Ordningerne er forsikringsmæssigt opbygget.

Tilfælde, hvor styrelsen selv kan tilbyde pensionsalderforhøjelse.

Betingelserne for pensionsalderforhøjelse er opfyldt, hvis der under den forudgående offentlig overenskomstansættelse er indbetalt pensionsbidrag på mindst 12 pct. til (i bilag 6 findes en oversigt over pensionskassernes adresser):

Arkitekternes Pensionskasse

Børne- og Ungdomspædagogernes Pensionskasse

Dansk Agronomforenings Pensionskasse

Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse

Farmaceuternes Pensionskasse

Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Lægernes Pensionskasse

Magistrenes Pensionskasse

Pensionskassen for Chauffører

Pensionskassen for Dyrlæger

Pensionskassernes Sammenslutning (Pensam), der administrerer pensionskasser for:

- Amtsvejmænd

- Trafikfunktionærer ved HT

- Sygehusportører

- Sygehjælpere m.fl.

Pensionskassernes Administrationskontor (PKA), der administrerer pensionskasser for:

- Socialrådgivere og Socialpædagoger

- Ergoterapeuter og fysioterapeuter

- Oldfruer, økonomaer

- Sygeplejersker, hjemmesygeplejersker

- Lægesekretærer

- Kontorfunktionærer ved institutioner under Amtskommunerne

- Jordemødre

- Hospitalslaboranter

Kommunernes Pensionsforsikring: Her er oprettet kollektive pensionsordninger for bl.a.:

- Bibliotekarer

- Bygningskonstruktører

- Tandlæger

 

   -  Kontorpersonale 

   -  EDB-personale 

   -  Fotografer 

   - Tandklinikassistenter og levnedsmiddellaboranter 

   -  Håndværkere og ledende værkstedspersonale 

   -  Musikskolelærere og -ledere 

   -  Biblioteksmedhjælper 

   -  Billetpersonale 

   -  Brand- og vicebrandinspektører 

   -  Personale i Civilforsvaret 

   -  Personale i Naturgasselskaberne 

   -  Pædagogiske ledere ved pladsanvisningen 

   -  Pædagogiske konsulenter 

   -  Legepladspersonale 

Tilbudet om pensionsalderforhøjelse sker på betingelse af beløbsoverførsel fra pensionsordningen til statskassen. Dette gælder hele udtrædelsesgodtgørelsen, også den del, der vedrører beskæftigelse før det 25. år.

Det er også en betingelse, at der sker indbetaling af den udtrædelsesgodtgørelse, som den pågældende evt. tidligere har fået udbetalt fra pensionsordningen eller fra en anden overenskomstmæssigt etableret pensionsordning, der giver grundlag for pensionsalderforhøjelse. Udbetalt udtrædelsesgodtgørelse skal indbetales til statskassen tillige med renter fra udbetalingstidspunktet til indbetalingstidspunktet. Renter beregnes efter princippet i lov om renter ved forsinket betaling mv.

Udtrædelsesgodtgørelse, der stammer fra et pensionsgivende tillæg og fra ekstraordinær indbetaling af helbredsmæssige grunde, skal også overføres.

Udtrædelsesgodtgørelse, der vedrører anden ansættelse f.eks. i en privat virksomhed, og som ikke giver grundlag for pensionsalderforhøjelse, kan derfor ikke overføres.

Frivillig indbetaling kan ikke overføres.

Ved beregning af pensionsalderen tages hensyn til deltidsbeskæftigelse, som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3 .

Styrelsen skal give tjenestemanden en frist på 2 måneder til at svare på, om vedkommende ønsker pensionsalderforhøjelse på de anførte betingelser. Tjenestemandens svar, der skal være skriftligt, vedlægges personalesagen og medsendes til evt. senere offentlig ansættelsesmyndighed . Tjenestemandens svar er bindende , og kan ikke senere omgøres.

Vælger tjenestemanden pensionsalderforhøjelsen, skal styrelsen opfordre pensionskassen til snarest at indbetale udtrædelsesgodtgørelsen og til samtidig at meddele styrelsen hvilke beløb, der er indbetalt. For tjenestemænd ansat på prøve skal overførslen dog først ske, når pågældende ansættes varigt.

Beløbet indbetales til Statens Regnskabsdirektorat, postgiro konto nr. 5 70 78 38, Postbox 2194, 1017 København K. Beløbet konteres på finanslovens § 36.14.48.22.

Pensionsalderforhøjelsen kan først ske, når beløbet er modtaget. Styrelsen skal kontrollere, at det overførte beløb mindst svarer til udtrædelsesgodtgørelsen.

Tilfælde, hvor spørgsmålet om forhøjelse skal forelægges APD:

Tilfælde, hvor tjenestemanden under tidligere overenskomstansættelse har været omfattet af andre forsikringsmæssigt opbyggede pensionsordninger end de ovenfor nævnte, samt retlige tvivlstilfælde skal forelægges for APD. Det bemærkes, at overenskomstansættelse med tilknyttet pensionsordning med et samlet pensionsbidrag på under 12 pct. ikke vil blive medregnet i pensionsalderen.

Spørgsmålet om medregning af tidligere ansættelse på tjenestemandslignende vilkår med tilknyttet forsikringsmæssigt opbygget pensionsordning skal indtil videre forelægges for APD.

E: Beskæftigelse under tjenestefrihed uden løn, TPL § 4, stk. 5

I overensstemmelse med anbefaling fra Lønningsrådet er betingelserne for medregning i pensionsalderen af beskæftigelse under tjenestefrihed ændret fra 1. april 1992.

Medregning af beskæftigelse i perioder med tjenestefrihed, der er bevilget eller bevilget forlænget efter 1. april 1992 , er som udgangspunkt betinget af, at der betales pensionsbidrag til staten på 15 pct. af den pensionsgivende løn, som tjenestemanden ville have fået udbetalt, hvis den pågældende ikke havde haft tjenestefrihed.

Tjenestemanden må selv sørge for indbetalingen af pensionsbidragene, evt. sørge for en aftale herom med sin nye arbejdsgiver i tjenestefrihedsperioden.

Det er dog uden betydning for medregningen, om det er tjenestemanden selv eller arbejdsgiveren i tjenestefrihedsperioden, der har afholdt udgifterne til pensionsbidragene og hvem, der har foretaget indbetalingen af disse.

Pensionsbidragene skal indbetales månedsvis til Statens Regnskabsdirektorat, postgiro konto nr. 5 70 78 38, Postbox 2194, 1017 København K. Bidragene skal konteres på nyoprettet konto på finansloven, § 36.14.50.20.

Tjenestemanden skal kunne dokumentere, at pensionsbidragene er indbetalt.

Ved medregning af beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget før 1. april 1992 skal der fortsat som udgangspunkt ikke betales pensionsbidrag.

Der er ikke sket ændringer i bemyndigelsen til ministerier og styrelser til i visse situationer at medregne beskæftigelse i tjenstefrihedsperioder, der er bevilget før 1. april 1992 (f.eks. tjenestefrihed til beskæftigelse under DANIDA).

Nedenfor er nævnt de former for beskæftigelse under tjenestefrihed, der af styrelsen skal medregnes i pensionsalderen, hvis de tilknyttede betingelser er opfyldt. Spørgsmål om medregning af andre former for beskæftigelse end de, der er nævnt i oversigten, samt tvivlstilfælde forelægges Finansministeriet til udtalelse.

Ved beregning af pensionsalder skal styrelsen tage hensyn til deltidsbeskæftigelse, som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3.

1. * Beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget efter 1. april 1992

1) Varetagelse af ikke-tjenestemandsstilling i den offentlige sektor her i landet eller i udlandet (til beskæftigelse i folkeskolen er knyttet særlige betingelser, jf. punkt 6)).

Medregningen er med nedennævnte undtagelser betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på 15 pct.

Hvis tjenestemanden i tjenestefrihedsperioden er ansat i en stilling, i hvilken den pågældende som overenskomstansat ville have været omfattet af pensionsordning med et samlet pensionsbidrag på mindst 12 pct., svarer pensionsbidraget til staten til det samlede overenskomstmæssigt fastsatte bidrag.

Medregning af ansættelse, i hvilken tjenestemanden som overenskomstansat ville have været omfattet af en pensionsordning med et samlet pensionsbidrag på under 12 pct., er betinget af indbetaling af pensionsbidrag på 12 pct.

Pensionsbidrag skal ikke betales, hvis tjenestemanden i tjenestefrihedsperioden

er ansat i

- en stilling, hvor lønnen fuldt ud afholdes af staten,

- en stilling, der er forbundet med ret til en statslig pension, herunder pension fra statsgaranteret pensionskasse

- en stilling i Finland, Norge eller Sverige forbundet med ret til pension fra det pågældende lands statslige pensionsordning eller

varetager ombud og lignende eller hverv som medlem af Folketinget/Europaparlamentet eller

aftjener militær eller civil værnepligt,

Medregning af beskæftigelse i den offentlige sektor, der overstiger 5 sammenhængende år, skal forelægges for APD.

Spørgsmålet om medregning af ansættelse ved Grønlands Hjemmestyre og i en grønlandsk kommune, skal indtil videre forelægges for APD.

2) Varetagelse af arbejdsopgaver i den private sektor her i landet eller i udlandet

Betingelser for medregning:

- at den private ansættelse er i ansættelsesmyndighedens interesse

- at der er indbetalt pensionsbidrag på 15 pct.

Medregning af privat ansættelse, der overstiger 5 sammenhængende år, skal forelægges for APD.

3) Studier (færdiggørelse af videnskabeligt værk, studieophold, deltagelse i faglige kurser mv.)

Betingelser for medregning:

- at studierne er i ansættelsesmyndighedens interesse

- at der er indbetalt pensionsbidrag på 15 pct.

Medregning af studieperiode, der overstiger 5 sammenhængende år, skal forelægges for APD.

 • 4) Varetagelse af arbejdsopgaver i internationale organisationer,

der medvirker i bistandsarbejde til udviklingslandene, og i danske hjælpeorganisationer

Betingelse for medregning:

- at der indbetales pensionsbidrag på 15 pct.

Medregning af beskæftigelse i internationale organisationer og danske hjælpeorganisationer, der overstiger 5 sammenhængende år, skal forelægges for APD.

5) Varetagelse af lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer

Betingelser for medregning:

Finansministeriets cirkulære af 24. august 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (bilag 8) skal fortsat gælde for medregning af tjenestefrihed til organisationsarbejde, der bevilges efter 1. april 1992.

Det hidtidige pensionsbidrag på 5 pct. + evt. tillæg fastsættes - også for tjenestefrihed bevilget forud for 1. april 1992 - til 6 pct. pr. 1. april 1992, til 9 pct. pr. 1. april 1993, til 12 pct. pr. 1. april 1994 og til 15 pct. pr. 1. april 1995.

Tilsvarende regler gælder for timelærere m.fl. i folkeskolen mv., der har ret til pension, jf. Undervisningsministeriets cirkulære af 25. februar 1987 om pensionssikring af timelærere m.fl.

6) Ansættelse som timelærer m.m./årsvikar

Betingelser for medregning:

- at ansættelse som timelærer , fast vikar eller vakancevikar i folkeskolen eller anden skoleform, der modtager sædvanligt statstilskud, ligger efter 1. april 1986

- at ansættelse som årsvikar i folkeskolen mv. ligger efter 1. august 1990

- at timelærer-/vikarbeskæftigelsen har været på mindst halv tid.

7) Borgerligt ombud

Hverv som medlem af Folketinget og Europa-Parlamentet og borgerligt ombud medregnes i pensionsalderen uden forelæggelse for Finansministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (bilag 7).

8) Værnepligt

Civil og militær værnepligt medregnes i pensionsalderen. Det er dog en forudsætning, at orloven ligger efter det fyldte 25. år.

9) Barsel

Før 1. april 1987 medregnes kun perioden, hvor der blev ydet løn, dvs. 14 uger. Efter 1. april 1987 medregnes hele den lovbestemte periode, dvs. at såvel perioden med løn som perioden med dagpenge medregnes. Det samme gælder den lovhjemlede adoptionsorlov.

2.* Beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget før 1. april

1992*

1) Offentlig ansættelse mv.

- anden ansættelse inden for staten, folkeskolen og folkekirken

- ansættelse i en kommune

- ansættelse i et koncessioneret selskab

Betingelser for medregning.

Det er en betingelse for medregning, at der ikke ydes anden pensionsdækning til ansættelsen i tjenestefrihedsperioden, eller hvis dette er tilfældet, at der sker overførsel af udtrædelsesgodtgørelse, jf. afsnit D .

Herudover er der ingen betingelser knyttet til medregningen.

2) Arbejde i internationale organisationer

- De forenede Nationer med underorganisationer

- Nato

Betingelser for medregning:

Hvis der er knyttet en pensionsordning til ansættelsen, er det en forudsætning for periodens medregning i pensionsalderen, at udtrædelsesgodtgørelsen overføres til statskassen.

Den pågældende bør snarest og senest ved udgangen af 3. tjenestefrihedsår meddele, om perioden ønskes medregnet i pensionsalderen på disse vilkår. Et en gang truffet valg er bindende for tjenestemanden.

3) Ansættelse i udlandet ved danske hjælpeorganisationer

- DANIDA

- Mellemfolkeligt Samvirke

- Røde Kors.

Betingelse for medregning:

- at der ikke er knyttet pensionsordning til ansættelsen.

4) Læreres/forskeres ansættelse i udlandet og i privat virksomhed

- Ansættelse som lærere og forskere o.l. i udlandet og lærere/forskere, der ansættes i privat virksomhed her i landet eller i udlandet.

Betingelser for medregning:

- ansættelsen skal være klart i styrelsens interesse

- tjenestemanden skal vende tilbage til sin tjenestemandsstilling

- tjenestemanden skal forblive i tjenestemandsstillingen et år efter tilbagevenden eller mindst i en periode svarende til tjenestefrihedsperioden

- der må ikke være knyttet pensionsordning til ansættelsen.

F: Ansættelse som timelærer m.m./årsvikar

1) Timelærere

Timelærere, faste vikarer og vakancevikarer m.fl., jf. bilag 9 , som efter 1. april 1986 er ansat på mindst halv tid, er pensionssikret, jf. Undervisningsministeriets timelærercirkulære af 25. februar 1987.

Tidligere tjenestemandsansættelse efter det fyldte 25. år i staten, folkeskolen og folkekirken indgår direkte i timelæreres pensionsalder.

Ved ansættelse som tjenestemand eller som timelærer m.m. med pensionssikring skal styrelsen medregne tidligere timelæreransættelse m.m. efter 1. august 1981 og efter det fyldte 25. år.

Det er en forudsætning, at ansættelsen som timelærer m.m. i perioden 1. august 1981 til 31. marts 1986 har været på mindst halv tid og mindst af 3 måneders varighed.

Styrelsen skal tillægge timelærere m.fl. forhøjet pensionsalder efter princippet i TPL § 4, stk. 2, på grundlag af tidligere ansættelse efter det fyldte 25. år. Afsnit B og C skal følges.

Ved tidligere tjenestemandsansættelse i en kommune, som beskrevet i afsnit B , skal der ske beløbsoverførsel .

Perioder med tjenestefrihed efter 1. april 1986 kan medregnes i pensionsalderen efter princippet i TPL § 4, stk. 5 , hvis betingelserne er opfyldt, se afsnit E .

Timelærere m.fl. kan ikke tilbydes forhøjet pensionsalder på grundlag af overenskomstansættelse med pensionsordning efter principperne i TPL § 4 a, som beskrevet i afsnit D . Et sådant tilbud kan først gives ved en eventuel senere tjenestemandsansættelse.

Styrelsen skal ved beregning af pensionsalderen tage hensyn til deltidsansættelse, som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3 .

2) Årsvikarer

Ansættelse som årsvikar i folkeskolen mv. efter 1. august 1990 kan ved senere ansættelse som tjenestemand eller timelærer m.v. i folkeskolen m.v. medregnes i pensionsalderen, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 19. juli 1990 om medregning af årsvikar- og timelæreransætteles i pensionsalderen ved senere tjenestemandsansættelse eller timelæreransættelse mv. (APD nr. 98/90).

Medregning er betinget af, at beskæftigelsen har været på mindst halv tid og mindst af 3 måneders varighed.

G: Ansættelse i Grønland

Tidligere statslig tjenestemandsansættelse i Grønland indgår direkte i pensionsalderen, som beskrevet i afsnit A .

Styrelsen skal medregne tidligere tjenestemandsansættelse efter det fyldte 25. år i en grønlandsk kommune og under Hjemmestyret i pensionsalderen jf. TPL § 4, stk. 2, uanset at tjenestemanden i henhold til den grønlandske tjenestemandslov har pensionsalder fra det 23. år. Der skal ikke ske beløbsoverførsel i forbindelse med pensionsalderforhøjelsen, idet der løbende sker indbetaling af pensionsbidrag til den danske stat.

Ved beregningen af pensionsalderen skal styrelsen tage hensyn til deltidsansættelse, som beskrevet i bilag 4.2 og 4.3 .

For tjenestemænd, der før 7. juni 1991 var ansat som ikke hjemmehørende i Grønland, indgår hvert års tjenestemandsansættelse efter det fyldte 45. år i pensionsalderen med 2 år, hvis pågældende har været ansat i Grønland i 5 år i sammenhæng. (De 5 år behøver ikke ligge efter det fyldte 45. år.)

Denne dobbelte medregning gælder kun for perioden fra det fyldte 45. år (eller fra det tidspunkt efter det fyldte 45. år, hvor betingelsen om, at pågældende skal have gjort tjeneste i Grønland i 5 år i sammenhæng, er opfyldt) indtil den pågældendes første stillingskift efter 7. juni 1991.

Der henvises til § 2, stk. 2, i lov nr. 333 af 6. juni 1991 om ændring af lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Denne vejledning afløser Finansministeriets vejledning af 21. august 1989 (APD nr. 57/89).

BILAG 1

UDDRAG AF TJENESTEMANDSPENSIONSLOVEN (TPL)

§ 4. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns Kommunale Skolevæsen, Færøernes Landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af § 32 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke var fyldt 67 år.

Stk. 2. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som denne lov.

(stk. 3 udeladt)

Stk. 4. Den tid, i hvilken en tjenestemand har haft nedsat tjenestetid, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen.

Stk. 5 Finansministeren træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om, hvorvidt perioder, i hvilke der gives en tjenestemand tjenestefrihed uden løn, kan indgå i pensionsalderen.

(stk. 6 udeladt)

§ 4 a. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på overenskomstvilkår inden for de i § 4, stk. 1, nævnte områder eller i en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed.

Stk. 2. Forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse på overenskomstvilkår har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den hidtidige pensionsordning.

§ 35. Pensionsalderen for de ved lovens ikrafttræden ansatte tjenestemænd, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de hidtidige regler.

Stk. 2. Omregning af stk. 1 foretages således:

 

 En pensionsalder efter de hidtidige regler 

        under 10 år      omregnes til 25 år 

        fra 10 år til 12 år  omregnes til 26 år 

        fra 12 år til 14 år  omregnes til 27 år 

        fra 14 år til 16 år  omregnes til 28 år 

        fra 16 år til 18 år  omregnes til 29 år 

        fra 18 år til 20 år  omregnes til 30 år 

        fra 20 år til 22 år  omregnes til 31 år 

        fra 22 år til 24 år  omregnes til 32 år 

        fra 24 år til 26 år  omregnes til 33 år 

        fra 26 år til 28 år  omregnes til 34 år 

        fra 28 år til 31 år  omregnes til 36 år 

        fra 31 år og derover  omregnes til 37 år 

 (stk. 3 udeladt) 

Stk. 4. Pensionsalderen efter stk. 1-3 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom tjenestemanden efter de øvrige bestemmelser i loven har opnået en pensionsalder, der er højere.

Beløbsoverførselsskema

Bilag 4,1

BEREGNING AF PENSIONSALDER VED UAFBRUDT ANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.

 

 ---------------------------------------- 

 Data: 

 Født        15/9 1933 

 25 år          1958 

 30 år          1963 

 35 år          1968 

 Tjenestemand    1/1 1988 

 Tidligere tjenestemandsansættelse, der kan medregnes i 

  pensionsalderen: 

 1/10 1960 - 31/12 1987 

 undtagen orlov i tiden 1/9 1980 - 31. august 1981 

 Pensionsalder efter nye regler : 

 1/10 1960 - 31/8 1980      19 år  11 mdr.  0 dage 

 1/9 1980 - 31/8 1981 (orlov)   0 år   0 mdr.  0 dage 

 1/9 1981 - 31/12 1987       6 år   4 mdr.  0 dage 

                  -------------------------- 

                  26 år   3 mdr.  0 dage 

                  -------------------------- 

 Pensionsalder efter ældre regler : 

 30 år 15/9 1963 + 5 fulde år = 15/9 1968 

 dvs.: 

 15/9 1968 - 31/8 1980      11 år  11 mdr.  16 dage 

 1/9 1980 - 31/8 1981 (orlov)   0 år   0 mdr.   0 dage 

 1/9 1981 - 31/12 1987       6 år   4 mdr.   0 dage 

                  --------------------------- 

                  18 år   3 mdr.  16 dage 

                  --------------------------- 

Der regnes ALTID med 30 dage i en måned.

Ved tjenestemandsansættelsen 1/1 1988 har den pågældende erhvervet 18 års pensionsalder efter ældre regler.

Evt. omregning i henhold til TPL § 35, stk. 2, sker først ved pensioneringen, og kun hvis retten fortsat består, jf. afsnit A.

Bilag 4.2

BEREGNING AF PENSIONSALDER FOR PERSONER, DER HAR VÆRET ANSAT PÅ NEDSAT TIMETAL I EN PERIODE

Ved beregning af pensionsalder for en person, der ikke uafbrudt har gjort fuld tjeneste, omregnes beskæftigelsesbrøken til decimaltal med 4 decimaler), der herefter omsættes til år, måneder og dage. Beregningen foretages for hver periode med samme beskæftigelsesbrøk.

 

            ----------------------------------- 

 Data: 

 Født      15/9 1948 

 25 år        1973 

 30 år        1978 

 35          1983 

 Tjenestemand   1/1 1988 

Tidligere ansættelse, der kan medregnes i pensionsalderen:

1/10 1973 - 31/12 1987

Nedsat tjenestetid 1/11 1976 - 30/6 1977, 3/4 tid

Pensionsalder:

 

 1/10 1973 - 31/10 1976, 1/1 tid=      3 år   1 md. 

 1/11 1976 - 30/6 1977, 3/4 tid 1) =    0 år   6 mdr. 

 1/7 1977 - 31/12 1987, 1/1 tid =     10 år   6 mdr. 

                      ---------------- 

                      14 år   1 md. 

                      ---------------- 

Der regnes ALTID med 30 dage i en måned.

------------------------------

 • 1) Beregning af decimaltal 8 mdr. x 3 : 4 : 12 = 0,5000 Omregning til år, måneder og dage: 0,5000 = 0 år

rest 0, 5000 x 12 = 6,0000 = 6 mdr.

rest: 0

Bilag 4.3

BEREGNING AF PENSIONSALDER FOR PERSONER, DER HAR VÆRET ANSAT PÅ NEDSAT TIMETAL I FLERE PERIODER ------------------------------------

Ved beregning af pensionsalder for en person, der ikke uafbrudt har gjort fuld tjeneste, omregnes beskæftigelsesbrøken til decimaltal (med 4 decimaler), der herefter omsættes til år, mdr. og dage. Beregningen foretages for hver periode med samme beskæftigelsesbrøk.

 

 Data: 

 Født          12/4 1942 

 25 år            1967 

 30 år            1972 

 35 år            1977 

 Tjenestemand       1/8 1988 

 Tidligere ansættelser, der kan medregnes i pensionsalderen: 

 1/1 1967 - 11/4 1967  medregnes ikke, idet pågældende er under 

            25 år. 25 års fødselsdagen medregnes 

            derimod. 

 1/1 1967 - 31/7 1971 på 3/4 tid 

 1/8 1971 - 31/7 1980 på 1/2 tid 

 1(8 1989 - 31/12 1980 på 4/5 tid 

 1/1 1981 - 31/7 1988 på 1/1 tid 

 Pensionsalder: 

 Beregning ved hjælp af decimaltal: 

 Først beregnes den første delte måned. Derefter perioder med samme 

  beskæftigelsesbrøk. 

 12/4 - 30/4 = 19 dage 

 (19 x 3 : 4 : 12 : 30 =   0.0396) 

 1/5 1967 - 31/7 1971 = 51 mdr. 3.2271 = 3 år 2 mdr. 21 dage 

 (51 x 3 : 4 : 12 =     3.1875) 

 1/8 1971 - 31/7 1980 = 108 mdr. 

 108 x 1 : 2 : 12 =       4.5000 = 4 år 6 mdr. 

 1/8 1980 - 31/12 1980 = 5 med. 

 5 x 4 - 5 - 12 =        0.3333 =   4 mdr. 

 1/1 1981 - 31/7 1988 =          7 år 7 mdr. 

                     -------------------- 

                     15 år 7 mdr. 21 dage 

                     -------------------- 

 Der regnes ALTID med 30 dage i en måned. 

 Omregning af decimaltal til år, måneder og dage: 

 Hver periode med deltidsbeskæftigelse beregnes for sig, f.eks.: 

     3,2271 = 3 år 

 rest:  0,2271 x 12 = 2,73 = 2 medr. 

 rest:  0, 73 x 30 = 21,90 = 21 dage, dvs. i alt 3 år 2 mdr. 21 dage 

 rest:  0,09 medregnes ikke. 

BILAG 5

OVERSIGT OVER STATSGARANTEREDE PENSIONSKASSER:

Pensionskassen for højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler, Rypevej 2, 8450 Hammel.

Pensionskassen for Erhvervsskoler (tidl. Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler mv.), Statens Regnskabsdirektorat, Postbox 2194, 1017 København K.

Pensionskassen af 1925 for de private eksamensskoler, Hermodsvej 5 C, 8230 Åbyhøj.

Pensionsfonden af 1951, Postbox 68, 6300 Gråsten.

Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K.

Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Smedegade 3, 4200 Slagelse.

Nationalforeningens Pensionskasse, Herlufholmsvej 37, 2720 Vanløse.

Det kongelige Teaters Pensionsfond, Postbox 2185, 1017 København K.

Kolonien Filadelfia's Pensionskasse, Indenrigsministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved de offentlige arbejdsformidlingskontorer. (Arbejdsministeriet, Laksegade 19, 1063 København K)

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, Esplanaden 34, 1263 København K.

Pensionsordningen af 1976 (tidligere Børneforsorgens Pensionskasse),

Statens Regnskabsdirektorat, Postbox 2194, 1017 København K.

Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre,

Statens Regnskabsdirektorat, Postbox 2194, 1017 København K.

Apotekervæsenets pensionsordning, Statens Regnskabsdirektorat, Postbox 2194, 1017 København K.

Pensionsordningen for tjenestemænd ved Finseninstitutet og Radiumstationen * ). (Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø)

Pensionsordningen for tjenestemænd under Det danske Hedeselskab * ).

(Hedeselskabet, Postbox 110, Viborg)

Pensionsordningen for lærere med ret til tjenestemandspension ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole * ). (Århus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C)

Pensionsordningen for (stats)amternes akademiske personale, der er ansat på tjenestemandsvilkår * ).

Pensionsordningen for tjenestemænd ved privatbanerne * ). (Danske privatbaners Fællesrepræsentation, Kronprinsensgade 2, Postboks 189, 1006 København K)

Sydfynske jernbaners Pensionskasse * ). (DSB, Sølvgade 40, 1307 København K)

Slangerupbanens Pensionsfond * ). (DSB, Sølvgade 40. 1307 København K)

Pensionsordningen for tjenestemænd ved mødrehjælpsinstitutionerne * .

(Socialministeriet, Slotsholmsgade 6, 1216 København K)

Pensionsordningen for åndssvageforsorgens tjenestemænd * ). (Socialministeriet, Slotsholmsgade 6, 1216 København K)

------------------------------------------

* ) Pensionsordning under afvikling. Medregning i pensionsalderen afhænger af, om tjenestemanden kan dokumentere tidligere ansættelse med medlemskab af pensionsordningen (ansættelsesbrev, brev om optagelse i pensionsordningen o. lign.)

Styrelsen, der står i parantes, er det sted man sandsynligvis kan søge oplysninger om sådan tidligere ansættelse.

BILAG 6

OVERSIGT OVER TVÆRGÅENDE PENSIONSKASSER M.V.:

Arkitekternes Pensionskasse, Søholm Park 1, 2900 Hellerup.

Børne- og Ungdomspædagogernes Pensionskasse, Krumtappen 2, 2500 Valby.

Dansk Agronomforenings Pensionskasse, Jernbanegade 4, 1608 København V.

Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse, C.F. Tietgens Hus, Slotsholmsgade 1, 2., 1216 København K.

Farmaceuternes Pensionskasse, Bredgade 54, 1260 København K.

Ingeniørsammenslutningens Pensionskasse, Nikolaj Plads 23, 1067 København K.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, Gothersgade 133, 1123 København K.

Lægernes Pensionskasse, Esplanaden 8 A, 1263 København K.

Magistrenes Pensionskasse, Lyngbyvej 32 F, 2100 København Ø.

Pensionskassen for Chauffører, Kommunernes Pensionsforsikring, Krumtappen 2, 2500 Valby.

Pensionskassen for Dyrlæger, Jernbanegade 4, 1608 København V.

Pensionskassernes Sammenslutning (Pensam), Jørgen Knudsens Vej 2, Postboks 282, 3520 Farum.

Pensionskassernes Administrationskontor (PKA), Bredevej 2, 2830 Virum.

Kommunernes Pensionsforsikring, Krumtappen 2, 2500 Valby.

Bilag 7

Bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.lign.

Bilag 8

Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

BILAG 9

LÆRERKATEGORIER OMFATTET AF AFSNIT F

I Timelærere

 

 1) i folkeskolen, herunder ved specialskoler for børn 

 2) ved amtskommunale enkeltfagskurser på fsa/fsu-niveau 

   (folkeskolens almindelige henholdsvis udvidede afgangsprøve) 

   samt tilsvarende kursus på Frederiksberg 

 3) ved amtskommunale undervisningsinstitutioner med undervisning 

   efter lov om specialundervisning for voksne samt tilsvarende 

   institutioner på Frederiksberg 

 4) ved Europaskolerne 

 5) ved det danske skolevæsen i Sydslesvig 

 6) ved statsovelsesskolen i Tønder 

 7) ved Statens Pædagogiske Forsøgscenter 

 8) ved forsvarets civile undervisning 

 9) på Christiansø 

 10) ved ungdomskostskolerne (kvotalønnede lærere) 

 11) timelærere der er ansat til at undervise fremmedsprogede børn 

   i deres modersmål, jf. Undervisningsministeriets 

   cirkulæreskrivelse af 27. januar 1978. 

 II Faste vikarer 

 1) med læreruddannelse i folkeskolen, herunder ved specialskoler 

   for børn 

 2) ved amtskommunale undervisningsinstitutioner med undervisning 

   efter lov om specialundervisning for voksne samt tilsvarende 

   institutioner på Frederiksberg 

 3) ved det danske skolevæsen i Sydslesvig 

 4) ved statsøvelsesskolen i Tønder. 

 III Vakancevikarer 

   i folkeskolen. 

 IV Undervisende pædagoger 

 1) i folkeskolen, ved specialskoler for børn 

 2) ved amtskommunale undervisningsinstitutioner med undervisning 

   efter lov om specialundervisning for voksne samt tilsvarende 

   institutioner på Frederiksberg. 

 V Timelærere m.fl. i Københavns Kommune  1) timelærere i 

  Københavns kommunale skolevæsen, herunder 

   specialskoler og specialundervisningsinstitutioner for børn 

   og voksne og enkeltfagskurser 

 2) timelærere, der er ansat til at varetage modersmålsundervisning 

 3) faste vikarer med læreruddannelse i Københavns kommunale skole- 

   væsen, herunder ved specialskoler og specialundervisnings- 

   institutioner samt kommunens institut for blinde og svagtsynede 

 4) vakancevikarer i Københavns kommunale skolevæsen, herunder ved 

   specialskoler 

 5) undervisende pædagoger ved specialskoler og specialunder- 

   visningsinstitutioner for voksne under Københavns kommunale 

   skolevæsen. 

 VI I begrænset omfang kan andre tilsvarende grupper omfattes 

   efter forelæggelse for APD. 

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som APD. nr. 30/92