Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om frivillig fratræden


Indholdsfortegnelse

Forord

 

 Indledning 

  1. Hvilke personer er omfattet? 

  2. Hvornår kan rammeaftalen anvendes? 

  3. Skal rammeaftalen anvendes? 

  4. Hvem vurderer, om aftalen skal anvendes? 

   Hvem indgår lokalaftalen? 

  5. Hvad skal overvejes? 

  6. Hvilke ydelser kan tilbydes? 

   6.1 Tjenestemænd 60-66 år 

   6.2 Tjenestemænd 67-69 år 

   6.3 Overenskomstansatte og tjenestemandslignende med 

     forsikringsmæssig pensionsordning 60-66 år 

   6.4 Overenskomstansatte m.fl. 67-69 år 

   6.5 Andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder 60-66 år 

   6.6 Andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder 67-69 år 

  7. Hvad indeholder de enkelte ydelser? 

   7.1 Ydelser for tjenestemænd 

   7.2 Ydelser for overenskomstansatte og tjenestemandslignende 

     ansatte - evt. forsikringsmæssig pensionsordning 

   7.3 Overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte med 

     tjenestemandspensionsrettigheder 

   7.4 67-69 årige 

  8. Hvilke ydelser skal lokalaftalen indeholde? 

   8.1 Hvilken virkning kan forskellige elementer tænkes at have? 

   8.2 Hvad koster forskellige sammensætninger af elementer? 

  9. Finansiering 

 10. Hvor længe skal lokalaftalen løbe? 

 11. Specielt om folkeskolen mv. 

 12. Indberetning til Finansministeriet 

 13. Information mv. 

 14. Sammenfattende oversigt 

    Bilag 

      Cirkulære om frivillig fratræden 

      Aftale om frivillig fratræden 

Forord

Den offentlige sektor står midt i en omstillingssituation.

Personaleforbruget i den offentlige sektor må efter regeringens opfattelse reduceres i de nærmeste år af hensyn til samfundsøkonomien.

Med henblik på at skabe forbedrede muligheder for, at ældre medarbejdere kan fratræde frivilligt med en overgangsydelse, er det som led i aftaleresultatet i 1991 - og inden for den samlede økonomiske ramme for forliget - aftalt, at der lokalt inden for en 2-års periode kan indgås aftale om frivillige fratrædelssordninger for ansatte over 60 år. En forlængelse af ordningen forudsætter, at der indgås aftale herom i 1993.

Det vurderes lokalt, om der skal indgås en aftale, og hvorledes aftalen kan tilpasses de lokale forhold. Denne lokale kompetence er kombineret med, at det økonomiske ansvar også er placeret lokalt hos den styrelse/kommune, som indgår aftalen.

Vi håber, at de frivillige fratrædelsesordninger kan bidrage til, at eventuelle personalereduktioner kan gennemføres frivilligt ved de lokale drøftelser med personalet, og sådan at institutionen også fremover sikrer sig kvalitet i opgavevaretagelsen.

Henning Dyremose Ove Hygum

Indledning

Ministerier, styrelser mv., der forudser nødvendige personalereduktioner, kan nu lokalt aftale frivillige fratrædelsesordninger for ansatte på 60 år og derover, jf. pkt. 2.

Tilsvarende gælder (amts)kommunerne for tjenestemænd m.fl. i folkeskolen m.v.

Rammeaftalen, der gælder i en periode på 2 år fra 1. april 1991, er tillige med Finansministeriets cirkulære af 11. april 1991 optrykt som bilag.

Hvor ledelsen lokalt vurderer, at der er behov for at øge den naturlige afgang som alternativ til uansøgte afskedigelser, kan der aftales frivillige fratrædelsesordninger.

Før beslutning om aftale

En indledende, samlet vurdering for hele ministerområdet/(amts)kommunen af behovet for frivillige fratrædelsesordninger i forbindelse med personalereduktioner kan være hensigtsmæssig.

»Styrelsen«

Ved den lokale ledelse forstås ministeriers, styrelsers, institutioners ledelse. På folkeskoleområdet er det kommunalbestyrelsen/amtsrådet, på tilskudsområderne den enkelte institutions, f.eks. en skoles ledelse.

Ved folkeskolen forstås de undervisningsområder, der er nævnt i pkt. 11.

I det følgende anvendes »styrelsen« som dækkende ministerier, styrelser, institutioner og kommunalbestyrelser/amtsråd med mindre andet anføres.

Lokale aftaler

Rammeaftalen giver styrelsen hjemmel til indgåelse af lokalaftaler mellem den lokale ledelse og det organisationsled, hvortil forhandlingsretten er delegeret. Den lokale aftale gælder i en periode på maksimalt 8 måneder.

Personkreds

Frivillige fratrædelsesordninger kan tilbydes ansatte, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingskompetence, og ACs overenskomstområde samt evt. andre grupper, for hvem tilsvarende aftaler måtte blive indgået som led i overenskomstfornyelsen.

Fratrædelsesordningerne kan bruges som endnu et personalepolitisk værktøj ,der i 2-årsperioden kan indgå i den lokale personalepolitik.

Omstilling og efteruddannelse

Som led i udmøntningen af CFU-forliget er endvidere indgået aftale om omstilling/efteruddannelse . Der vil blive udsendt særlig vejledning herom senere.

1. HVILKE PERSONER ER OMFATTET?

Med rammeaftalen kan der indgås lokalaftaler om frivillige fratrædelsesordninger for ansatte omfattet af centralorganisationernes forhandlingskompetence samt ansatte på ACs overenskomstområde og andre grupper, for hvem tilsvarende aftaler måtte blive indgået som led i overenskomstfornyelsen.

Personkreds

Det gælder for følgende personalegrupper :

* tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

* overenskomstansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner

* tjenestemandslignende ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner med forsikringsmæssige pensionsordninger

* ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder

- tjenestemandslignende ansatte, der er ansat ved statstilskudsberettigede institutioner og er medlemmer af statsgaranterede pensionskasser

- timelærere, vakancevikarer og faste vikarer i folkeskolen

- civilarbejdere i forsvaret og fastansatte håndværkere i DSB med tjenestemandspensionsrettigheder efter LKL § 22, stk. 11.

Aldersgruppe

og for følgende aldersgrupper :

- ansatte, der er fyldt 60 år inden lokalaftalens udløb, og

- ansatte, der søger sig afskediget inden lokalaftalens udløb, og som fylder 60 år inden 1 år efter lokalaftalen udløber.

2. HVORNÅR KAN RAMMEAFTALEN ANVENDES?

Hvor personaletallet skal reduceres

Rammeaftalen kan anvendes i situationer, hvor ledelsen kan forudse, at det bliver nødvendigt at reducere personaletallet, og hvor dette ikke alene kan ske ved naturlig afgang.

Der kan eksempelvis være tale om situationer med bevillingsmangel, eller det kan være situationer med opgavebortfald og deraf følgende behov for personalereduktion.

Alternativ til afsked

Anvendelse af rammeaftalen kan opfattes som et alternativ til uansøgte afskedigelser. Rammeaftalen kan derimod ikke anvendes i forbindelse med individuelle afskedigelser begrundet i den enkelte ansattes egne forhold f.eks. afsked på grund af sygdom, uegnethed eller lignende.

Personale og Omstilling

Finansministeriet henviser i øvrigt til Finansministeriets vejledning »Personale og Omstilling« , der beskriver regelsættene omkring afskedigelser og omstilling af personale.

Der vil senere blive udsendt vejledning om omstilling/efteruddannelse, som aftalt ved CFU-forliget.

Anvendelse af rammeaftalen forudsætter indgåelse af lokale aftaler. Rammeaftalen kan derfor heller ikke anvendes på ansatte, der har søgt deres afsked, før lokalaftalen er indgået og trådt i kraft.

Den konkrete situation f.eks. bevillingsmangel, opgavebortfald og tidshorisonten for personalereduktionernes gennemførelse, kan få betydning for den konkrete udformning af lokalaftalen.

3. SKAL RAMMEAFTALEN ANVENDES?

Der må inden for det enkelte ministerområde tages stilling til om og i hvilket omfang rammeaftalen skal anvendes.

De lokale forhold afgørende

Om der skal indgås lokalaftale, vil afhænge af de konkrete forhold, herunder personale- og opgavesammensætning, fordi de frivillige fratrædelser ikke nødvendigvis vil falde der, hvor der er overtalligt personale. Mulighederne for at overflytte ansatte, herunder også overtallige, til andre opgaver eller til nye funktioner må overvejes.

En lokal vurdering kan være, at anvendelsen af frivillige fratrædelsesordninger ikke vil have den ønskede effekt f.eks. på grund af aldersfordeling, opgavefordeling osv, men at den nødvendige personalereduktion kun kan opnås ved uansøgte afskedigelser. Et eksempel kan være, at der ikke er et tilstrækkeligt antal ansatte, der er over 60 år.

Hvor stort dette antal bør være, kan være forskelligt fra område til område, og hænger bl.a. sammen med, hvor stor den personalenedskæring er, som styrelsen står overfor, set i sammenhæng med den sandsynlige naturlige afgang.

4. HVEM VURDERER, OM RAMMEAFTALEN SKAL ANVENDES?

HVEM INDGÅR LOKALAFTALEN?

Fratrædelsesordninger kan indgå i den overordnede personalepolitik for ministerområdet, (amts)kommunen eller den selvejende institution.

Den lokale ledelse vurderer

Det er den lokale ledelse, der vurderer, om det i forbindelse med personalenedskæringen vil være muligt og hensigtsmæssigt at øge den naturlige afgang gennem indgåelse af lokalaftale om frivillig fratræden også set i sammenhæng med, hvad det koster - såvel økonomisk som personalepolitisk.

Hvem der konkret inden for et ministerområde tager stilling til, om der er basis for lokalaftale om fratrædelsesordninger, og hvem der indgår lokalaftalen, vil afhænge af kompetencefordelingen på det enkelte ministerområde, eller af en konkret bedømmelse af, hvilket dækningsområde den enkelte lokalaftale tænkes at skulle have.

En indledende, samlet vurdering af behovet for frivillige fratrædelsesordninger som led i nødvendige personalereduktioner inden for ministerområdet med tilhørende statstilskudsinstitutioner, (amts)kommunen mv. kan nok mest hensigtsmæssigt ske centralt og samlet for hele området - i lighed med f.eks. budgetmæssige overvejelser.

Med et større anvendelsesområde, f.eks. hele ministerområdet, er der en potentiel større personkreds, og en evt. lokalaftale kan derfor muligvis have en større effekt, fordi der er en større omflytningsmulighed.

De konkrete lokalaftaler indgås inden for ministerområdet på det niveau, hvor det efter de indledende overvejelser findes hensigtsmæssigt.

Folkeskolen

På folkeskoleområdet er det kommunalbestyrelsen/amtsrådet, der træffer beslutning, om lokalaftale ønskes indgået, og som er aftalepart på ledelsessiden, jf. i øvrigt punkt 11.

Statstilskudsområdet

På statstilskudsområderne er det den enkelte institution f.eks. skole, der beslutter, om lokalaftale ønskes indgået, og som er part i aftalen på ledelsessiden. Det er også institutionen, der betaler udgifterne forbundet med de aftalte fratrædelsesordninger.

På medarbejdersiden indgås lokalaftalen af det organisationsled, hvortil forhandlingsretten er delegeret. Det er forudsat, at centralorganisationerne som hovedregel delegerer kompetencen.

Lokalaftaler er ikke et anliggende for samarbejdsudvalgene, men det er naturligt, at de personalepolitiske og andre spørgsmål, der fører frem til beslutning om indgåelse af lokalaftaler, drøftes i samarbejdsudvalgene.

5. HVAD SKAL OVERVEJES?

Frivillig fratræden

Hvis der indgås en lokalaftale, er det frivilligt for den enkelte ansatte, om vedkommende ønsker at fratræde i henhold til aftalen. Ansøgning om fratræden kan gøres betinget af, at det sker efter lokalaftalens regler.

Den lokale ledelse kan således ikke bestemme, hvem der konkret fratræder.

Effekten af frivillige fratrædelsesordninger vil afhænge af personalets fordeling på alder, opgaver mv., som nævnt i pkt. 3 og indholdet af lokalaftalen.

Hvis flere melder sig, end der kan imødekommes

Hvis der melder sig et større antal til fratræden end forudsat, udpeger ledelsen efter samråd med tillidsrepræsentanten og efter drøftelse med den enkelte, hvem der konkret skal fratræde.

Lokalaftale

Beslutter man sig lokalt for at anvende rammeaftalen, sker dette i form af indgåelse af lokalaftaler.

Hvor omfattende skal lokalaftalen være

Lokalaftalen kan omfatte hele ministerområdet/(amts)kommunens skolevæsen, eller nogle områder kan være undtaget. F.eks. kan visse underliggende institutioner være undtaget fra lokalaftalen.

Det kan også tænkes, at nogle personalegrupper skal være undtaget. Her kan eksempelvis nævnes personale med bestemte funktioner eller opgaver (edb, ledergruppen, ansatte med opgaver i relation til bestemte eksterne brugere).

Om lokalaftalen skal undtage/begrænses til bestemte områder eller grupper, må ses i relation til, hvilken konkret situation opgavemæssigt og personalemæssigt virksomheden befinder sig i.

Den fremtidige opgaveudvikling og det fremtidige personalebehov

Det kan også tænkes, at vurderingen af den fremtidige opgaveudvikling medfører, at man ønsker at undtage opgaver i vækst, eller at vurderingen af det fremtidige personalebehov fører til undtagelse af personalegrupper, som der vil være »knaphed på« fremover.

Aftalen kan også begrænses til områder eller personalegrupper, hvor vurderingen af opgaveudviklingen og det fremtidige personalebehov viser, at der især skal ske personalenedskæringer.

Der vil ikke efterfølgende være mulighed for at undtage bestemte personalegrupper eller opgaver m.v. - bortset fra den situation, at der melder sig flere end forudsat.

6. HVILKE YDELSER KAN TILBYDES?

De ydelser, som beskrives i dette punkt, er dem, som kan indgå i lokalaftalen.

Ingen obligatoriske elementer

Der ligger ikke i rammeaftalen, at lokalaftalen skal indeholde nogle obligatoriske elementer, men der er nogle ydelser, der kan kombineres og nogle, der ikke kan kombineres, hvilket fremgår af skema 1-3.

Det er aftalt, at visse af ydelserne kan gives i særlige tilfælde, jf. aftalens § 9, stk. 3. Lokalaftalen kan altså være mere eller mindre omfattende, men kan dog ikke forringe de enkelte elementer i rammeaftalen. Med særlige tilfælde tænkes på situationer, hvor disse ydelser vurderes at være nødvendige for at opnå den ønskede effekt af de frivillige fratrædelsesordninger.

Alderen på fratrædelsestidspunktet

Det er alderen på fratrædelsstidspunktet, der er afgørende for, hvilke ydelser der kan vælges.

Ønsker den ansatte at fratræde i henhold til lokalaftalen, skal vedkommende søge sig afskediget med fratræden, inden lokalaftalen udløber. På skoleområderne kan fratræden dog udskydes, til skoleåret udløber.

Om ydelsernes nærmere indhold henvises til bemærkningerne nedenfor under pkt. 7.

6.1 Tjenestemænd 60-66 år

Førtidspensionsfradrag

60-66 årige tjenestemænd har ret til at få førtidig alderspension fra det 60. år. Efter loven nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag.

Hvis tjenestemanden påtager sig en erhvervsbegrænsning på 200 timer om året, vil fradraget udgøre 1/2 pct. pr. år indtil 67-årsalderen.

Påtager tjenestemanden sig ikke denne erhvervsbegrænsning, nedsættes pensionen afhængig af pensionsalderen med 1-3 pct. pr. år indtil 67-årsalderen.

Rammeaftalen giver mulighed for, at lokalaftalen kan indeholde et eller flere af følgende elementer for tjenestemænd, der førtidspensioneres:

Muligheder for tjenestemænd

* Supplerende ydelse til førtidspensionen indtil det 67. år på mellem 11.200 og 26.000 kr. årlig, afhængig af alder og skalatrin, jf. i øvrigt under pkt. 7.1.

* Pensionsalderforhøjelse på 2 år og evt. fratrædelsesbeløb på op til 6 måneders løn, eller

* Pensionsalderforhøjelse på 3 år og evt. fratrædelsesbeløb på op til 3 måneders løn, eller

* Pensionsalderforhøjelse på 4 år.

6.2 Tjenestemænd 67-69 år

Fra det 67. år kan der opnås folkepension og for tjenestemænd alderspension uden førtidspensionsfradrag.

Ved lokalaftale kan bestemmes, at tjenestemænd, der fratræder, kan få en godtgørelse udbetalt som et eengangsbeløb på mellem 1/12 og 1/9 af de månedslønninger, der ellers ville være udbetalt indtil det 70. år.

Den aftalte brøkdel anføres i lokalaftalen.

Tjenestemænd

Skema 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

6.3 Overenskomstansatte og tjenestemandslignende med forsikringsmæssig pensionsordning 60-66 år

Efterløn og opsat understøttelse

Ikke-pensionssikret personale, der har mere end 15 års ansættelse i staten, vil ved overgang til efterløn kunne få tillagt en opsat understøttelse fra statskassen efter de herom gældende regler.

Efterløn kan ydes fra det 60. år til ansatte, der har været arbejdsløshedsforsikrede i mindst 10 år.

Alderspension fra overenskomstmæssig pensionsordning

Ansatte med overenskomstmæssig pensionsordning vil kunne vælge at få alderspension fra pensionsordningen fra det 60. år. Pensionen vil være væsentlig reduceret i forhold til pensionen som 67-årig.

Muligheder for overenskomstansatte

For overenskomstansatte er der i rammeaftalen to muligheder (A og B), der ikke kan kombineres.

Rammeaftalen giver mulighed for, at lokalaftalen kan bestå af et eller flere af følgende elementer inden for A eller B:

Mulighed A

* Fratrædelsesbeløb som eengangsbeløb på 1,2 og 3 måneders løn efter henholdsvis 12,15 og 18 års ansættelse i institutionen eller

* Fratrædelsesbeløb som eengangsbeløb på 2, 4 og 6 måneders løn efter henholdsvis 9, 12 og 15 års ansættelse i institutionen

* Tjenestefrihed med løn i op til 7 måneder, dog ikke udover lokalaftalens gyldighedsperiode.

Mulighed B

Ekstraordinær indbetaling af pensionsbidrag

enten

* 2 års pensionsbidrag , min. 24 pct.

eller

* 3 års pensionsbidrag , min. 36 pct.

eller

* 4 års pensionsbidrag , max. 48 pct., dog 60 pct. for 15 pct.s ordninger.

6.4 Overenskomstansatte m.fl. 67-69 årige

Fra det 67. år kan der opnås folkepension og for pensionssikrede alderspension.

Ved lokalaftale kan bestemmes, at overenskomstansatte m.fl., der fratræder, kan få en godtgørelse udbetalt som et eengangsbeløb på mellem 1/12 og 1/9 af de månedslønninger, der ellers ville være udbetalt indtil det 70. år.

Den aftalte brøkdel anføres i lokalaftalen.

OVERENSKOMSTANSATTE M.FL.

Skema 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

6.5 Andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder 60-66 år

Førtidspensionsfradrag

Disse ansatte, som fremgår af pkt. 1, har ligesom tjenestemændene mulighed for at lade sig førtidspensionere med et stort henholdsvis et lille fradrag, hvis de påtager sig erhvervsbegrænsning på 200 timer.

Muligheder for andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder

For denne gruppe er der 2 muligheder A og B, som ikke kan kombineres.

Rammeaftalen giver mulighed for, at lokalaftalen kan bestå af et eller flere af følgende elementer inden for A og B:

Mulighed A

* Fratrædelsesbeløb som eengangsbeløb på 1,2 og 3 måneders løn efter henholdsvis 12,15 og 18 års ansættelse i institutionen

eller

* Fratrædelsesbeløb som eengangsbeløb på 2,4 og 6 måneders løn efter henholdsvis 9,12 og 15 års ansættelse i institutionen

* Tjenestefrihed med løn i op til 7 måneder, dog ikke udover lokalaftalens gyldighedsperiode.

Mulighed B

* Pensionsalderforhøjelse på 2 år og evt. fratrædelsesbeløb på op til 6 måneders løn, eller

* Pensionsalderforhøjelse på 3 år og evt. fratrædelsesbeløb på op til 3 måneders løn, eller

* Pensionsalderforhøjelse på 4 år.

6.6 Andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder 67-69 år

Fra det 67.år kan der opnås folkepension og alderspension uden førtidspensionsfradrag.

Ved lokalaftale kan det bestemmes, at ansatte, der fratræder, kan få en godtgørelse udbetalt som et eengangsbeløb på mellem 1/12 og 1/9 af de månedslønninger, der ellers ville være udbetalt indtil det 70.år.

Den aftalte brøkdel anføres i lokalaftalen.

Andre ansatte med tjenestemandspensionsret

Skema 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

7. HVAD INDEHOLDER DE ENKELTE YDELSER?

7.1 Ydelser for tjenestemænd

Supplerende ydelse

Størrelsen af den supplerende ydelse fremgår af nedenstående tabel:

 

 ------------------------------------------------ 

 alder på     ydelsens størrelse pr.år kr. 

 fratrædel- 

 sestidspunkt        - skalatrin - 

           1-20    21-39    40-53 

 ------------------------------------------------ 

 60 år       16.000   21.000   26.000 

 61 -        15.200   20.200   25.200 

 62 -        14.400   19.400   24.400 

 63 -        13.600   18.600   23.600 

 64 -        12.800   17.800   22.800 

 65 -        12.000   17.000   22.000 

 66 -        11.200   16.200   21.200 

 --------------------------------------------------- 

Den supplerende ydelse udgør de nævnte faste kronebeløb og ophører ved det 67.år.

Ydelsen udbetales af styrelsen som supplement til førtidspensionen.

Udbetaling een gang om året

Udbetalingen sker een gang om året pr. datoen for afskedigelsen til og med det fyldte 66.år, første gang ved fratrædelsen. Ydelsens størrelse afhænger af alderen og skalatrinet på fratrædelsestidspunktet, jf. tabellen. Ydelsen udbetales ikke til de efterladte i tilfælde af, at pågældende dør inden det 67.år.

Deltidsansatte

Deltidsansatte får forholdsmæssig ydelse.

Pensionsalderforhøjelse

De ekstraordinært tillagte pensionsalderår anføres på det pensionsskema, der skal udfyldes i forbindelse med beregning af førtidspension ved den frivillige fratræden.

Grænse for pensionsalderforhøjelse

Der kan højst opnås 37 års pensionsalder og maksimalt, hvad tjenestemanden kunne have opnået ved det fyldte 70.år.

Pensionsalder ved omregning

Pensionsalder tillægges efter evt. omregning af pensionsalder efter ældre regler.

Beregning af førtidspension sker på grundlag af den pensionsalder tjenestemanden har efter tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder.

Betaling for pensionsalderforhøjelse

For omkostningen ved den ekstraordinære pensionsalderforhøjelse betaler styrelsen et kapitalbeløb til finanslovens § 36, hvis størrelse afhænger af skalatrinnet og antallet af pensionsalderår, jf. bilag til cirkulæret, som findes bagest i vejledningen.

Betalingen kan evt. afdrages over 2 år, så den overføres til § 36 over de to kalenderår, der følger efter fratrædelsestidspunktet. Ved fratræden f.eks. pr. 1. oktober 1991 kan beløbet afdrages ad 2 gange i 1992 og 1993.

I forbindelse med indsendelse af sædvanligt pensionsskema skal det samtidig meddeles den pensionsberegnende myndighed og Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret, hvordan og hvornår betalingen for pensionsalderforhøjelsen overføres til finanslovens § 36.11.49.

Der betales for den pensionsalder (år, måneder og dage), som den enkelte tjenestemand konkret får tillagt. Der rundes nedad til hele månder.

Har en tjenestemand eksempelvis en pensionsalder, der på fratrædelsestidspunktet efter de almindelige regler ville være 33 år, 3 måneder, 10 dage, vil en tillæggelse af 2 års pensionsalder indebære, at der skal betales for 1 år og 9 måneder.

Pensionsalderforhøjelsen vil også komme en evt. ægtefællepensionist til gode.

Fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb på op til 3 henholdsvis til 6 måneders løn .

Dette beløb udbetales af styrelsen som et eengangsbeløb ved fratrædelsen, og der beregnes ikke pensionsalder i forhold til denne ydelses størrelse.

Fratrædelsesbeløbet beregnes på samme måde som løn under sygdom. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet.

7.2 Ydelser for overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte - evt. forsikringsmæssig pensionsordning

Fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb (godtgørelse)

Fratrædelsesbeløbet svarer i princippet til fratrædelsesgodtgørelsen, der er hjemlet i funktionærlovens § 2 a.

Godtgørelsen gives dog her i forbindelse med frivillig fratræden også til ansatte, der ikke har funktionærlovsrettigheder og med mulighed for at lempe kravet til ansættelsestidens længde.

I begge tilfælde forudsættes samlet forudgående ansættelse i den pågældende institution, der forstås som »arbejdsgiver« i funktionærlovens § 2 a.

Godtgørelsen indholder den fratrædelssgodtgørelse, der udbetales eller ville være udbetalt i tilfælde af uansøgt afsked.

Beløbet beregnes på samme måde som løn under sygdom. Der beregnes ikke feriepenge/særlig feriegodtgørelse af beløbet. Og der beregnes heller ikke pensionsbidrag af beløbet.

Tjenestefrihed

Der kan ydes tjenestefrihed med løn til overenskomstansatte m.fl. i op til 7 måneder, dog ikke udover lokalaftalens gyldighedsperiode.

Lønnen udbetales løbende af styrelsen, og der indbetales normalt pensionsbidrag til vedkommende pensionsordning.

Pensionsbidrag

Beregnes af den pensionsgivende løn på fratrædelsestidspunktet og indbetales som et eengangsbeløb til den pågældendes overenskomstmæssige pensionsordning.

Der kan maksimalt beregnes pensionsbidrag for perioden indtil det fyldte 70.år.

7.3 Overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder

For så vidt angår ydelserne til denne gruppe henvises til bemærkningerne om pensionsalderforhøjelse under 7.1 og fratrædelsesbeløb/tjenestefrihed under 7.2.

7.4 67-69 årige

Ydelsen til de 67-69 årige udbetales som et eengangsbeløb, og der beregnes ikke pensionsalder eller pensionsbidrag af ydelsen.

Ydelsen beregnes som løn under sygdom. Der betales ikke feriepenge/særlig feriegodtgørelse af beløbet.

8. HVILKE YDELSER SKAL LOKALAFTALEN INDEHOLDE?

Kombination og alternativer

Som det fremgår af skema 1-3 foran er der forskellige kombinationsmuligheder og alternativer. Hvilke ydelser, der konkret skal indgå i lokalaftalen, afhænger af de lokale forhold.

Lokal vurdering

Det er op til de lokale aftaleparter at vurdere, hvilken sammensætning lokalaftalen skal gives inden for rammeaftalens grænser for at give den ønskede effekt og sammenholdt med, hvad det koster.

8.1 Hvilken virkning kan forskellige elementer tænkes at have

I det følgende skitseres forhold, der kan få indflydelse på lokalaftalernes sammensætning.

Pensionsalderforhøjelse

Ved at tillægge tjenestemænd ekstraordinær pensionsalder kan gives en større livsvarig alderspension. Også ægtefællepensionen bliver tilsvarende højere.

Inden for nogle områder ansættes tjenestemænd typisk i en relativt sen alder og er derfor først på et senere tidspunkt motiverede for at lade sig førtidspensionere. Tillæggelse af 2 eventuelt 3 eller 4 ekstra års pensionsalder kan derfor være netop det, der motiverer tjenestemanden.

Pensionsbidrag

Tilsvarende overvejelser kan gøres vedrørende pensionsbidragsindbetaling til overenskomstansatte.

Pensionsbidrag for overenskomstansatte/ekstraordinær pensionsalder for tjenestemænd sikrer således den fratrædende en højere livsvarig ydelse, som i begge tilfælde også kommer ægtefællen til gode.

Eengangsudbetaling

For tjenestemænd og overenskomstansatte kan der eventuelt gives et fratrædelsesbeløb. For overenskomstansatte kan der endvidere gives tjenestefrihed med løn op til 7 månder.

For nogle vil det måske være mere motiverende at få et kontant beløb på een gang på fratrædelsestidspunktet end en ekstra løbende ydelse fra pensionsordningen. Her spiller det nok en rolle, hvilket forhold der er mellem den fremtidige indtægt efter fratræden og den hidtidige løn. Efterløn og for tjenestemænd førtidspension giver måske en høj dækning i forhold til lønnen.

8.2 Hvad koster forskellige sammensætninger af elementer?

I det følgende vises nogle eksempler på, hvad det kan koste at tilbyde frivillig fratrædelsesordning til forskellige ansatte.

Hvor meget det koster, afhænger af, hvilke ydelser man lokalt beslutter sig for, at lokalaftalen skal indeholde. Endvidere afhænger det af de ansattes fordeling på alder, ansættelsesvilkår, skalatrin mv.

De muligheder, der kan tilbydes tjenestemænd, fremgår af skema 1.

Eksempler på ydelser til tjenestemænd .

Ved beregning af nedenstående eksempler er benyttet: April 1991-niveau og stedtillægsområde IV .

 

 Eksempel 1 : 

 En stationsbetjent, tjenestemand, 60 år, sk.tr. 18,opgjort 

  pensionsalder 33 år, 5 mdr., 10 dage. 

 Supplerende ydelse 16.000 kr. x 7         112.000 kr . 

 Tilbydes også 2 års ekstra pensionsalder, 

 der koster 1 år og 7 mdr.              59.417 kr . 

 Fratrædelsesydelse              i alt 171.417 kr . 

 Tilbydes endvidere fratrædelsesbeløb 

 på 6 mdr.s løn (maksimum)              87.396 kr . 

 Fratrædelsesydelse              i alt 258.813 kr . 

 Eksempel 2 : 

 En stationsbetjent, tjenestemand, 63 år, sk.tr. 18, opgjort 

  pensionsalder 37 år. 

 Stationsbetjente vil ved fratræden som 63-årige typisk have højeste 

  pensionsalder, idet de typisk vil være ansat som 25-årige. 

 Supplerende ydelse 13.600 kr. x 4          54.400 kr . 

 (Der kan ikke tilbydes pensionsalder- 

 forhøjelse, idet pågældende har 37 år). 

 Tilbydes også fratrædelsesbeløb           87.396 kr . 

 Fratrædelsesydelse              i alt 141.796 kr . 

 Eksempel 3 : 

 En stationsbetjent, tjenestemand, 67 år, sk.tr. 18. 

 Fratræder stationsbetjenten umiddelbart efter at være fyldt 67 år, 

  resterer der 36 måneder til det fyldte 70.år. 

 Der kan tilbydes et eengangsbeløb på mellem 43.698 kr. og 58.264 kr. 

  (hhv. 1/12 og 1/9 af månedsløn x 36). 

 Eksempel 4: 

 En tjenestemand, 60 år, kontorchef, sk.tr. 50, opgjort pensionsalder 

  33 år, 10 mdr., 5 dage. 

 Supplerende ydelse 26.000 kr. x 7         182.000 kr. 

 Tilbydes også 2 års ekstra pensionsalder, 

 der koster 1 år og 2 mdr.              76.238 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 258.238 kr. 

 Tilbydes endvidere fratrædelses- 

 godtgørelsesbeløb svarende til 

 6 mdr.s løn (maksimum)               180.539 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 438.777 kr. 

 Tilbydes i stedet supplerende ydelse        182.000 kr. 

 og 4 års ekstra pensionsalder           206.930 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 388.930 kr. 

 Eksempel 5: 

 En tjenestemand, 67 år, kontorchef, sk.tr. 50. 

 Fratræder den pågældende umiddelbart efter at være fyldt 67 år, 

  resterer der 36 måneder til det fyldte 70.år. 

 Der kan tilbydes et eengangsbeløb på mellem 90.269 kr. og 120.359 kr. 

  (hhv. 1/12 og 1/9 af nettomånedsløn x 36). 

 Eksempel 6: 

 En overlærer, tjenestemand, 60 år, sk.tr. 36, 

 opgjort pensionsalder 33 år, 8 mdr., 10 dage. 

 Supplerende ydelse 21.000 kr. x 7         147.000 kr. 

 Tilbydes også 2 års ekstra pensions- 

 alder, der koster 1 år og 4 mdr.          54.797 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 201.797 kr. 

 Tilbydes endvidere fratrædelsesbe- 

 løb på 6 mdr.s løn (maksimum)           114.093 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 315.890 kr. 

 Eksempel 7: 

 En overlærer, tjenestemand, 67 år, sk.tr. 36. 

 Fratræder overlæreren umiddelbart efter at være fyldt 67 år, resterer 

  der 36 måneder til det fyldte 70.år. 

 Der kan tilbydes et eengangsbeløb på mellem 57.046 kr. og 76.062 kr. 

  (hhv. 1/12 og 1/9 af månedsløn x 36). 

 Eksempler på ydelser til overenskomstansatte: 

 Ved beregning af nedenstående eksempler er benyttet: April 

  1991-niveau og stedtillægsområde IV. 

 Eksempel 8: 

 En overenskomstansat HK-assistent på slutløn, 

 ansat i 12 år ved institutionen, 60-66 år. 

 1 månedsløn ved fratræden              15.331 kr. 

 Tilbydes også 7 mdr.s tjeneste- 

 frihed (15.331 kr. x 7) + 12 1/2% 

 feriegodtgørelse                  120.731 kr. 

 bliver den samlede fratrædelses- 

 ydelse på                  i alt 136.062 kr. 

 Tilbydes i stedet 4 mdr.s løn 

 bliver fratrædelsesydelsen på            61.324 kr. 

 Tilbydes også tjenestefrihed 

 i 7 mdr. (maksimum)                120.731 kr. 

 Fratrædelsesydelse              i alt 182.055 kr. 

 Eksempel 9: 

 Overenskomstansat HK-assistent, 67 år, slutløn. 

 Fratræder pågældende umiddelbart efter at være fyldt 67 år, resterer 

  der 36 måneder til det fyldte 70.år. 

 Der kan tilbydes et eengangsbeløb på mellem 45.993 kr. og 61.324 kr. 

  (hhv. 1/12 og 1/9 af månedsløn x 36). 

 Eksempel 10: 

 En overenskomstansat ACer (ikke farmaceut, landinspektør, 

  civilingeniør eller civiløkonom), på slutløn, ansat 9 år ved 

  institutionen, 60-66 år. 

 2 mdr.s løn ved fratræden              46.121 kr. 

 (Er den pensionsgivende løn + eget bidrag). 

 Tilbydes også 7 mdr.s tjeneste- 

 frihed, der inkl. 12 1/2% ferie- 

 godtgørelse (af løn incl. eget 

 pensionsbidrag) og 10% 

 pensionstilskud koster               197.744 kr. 

 bliver det                  i alt 243.865 kr. 

 Tilbydes i stedet 2 års pensions- 

 bidragsindbetaling koster det            83.016 kr. 

 3 års pensionsbidrag koster             124.524 kr. 

 og 4 års pensionsbidrag koster           166.032 kr. 

Eksempel 11:

En overenskomstansat ACer som i eks. 10, men 67 år.

Fratræder den pågældende umiddelbart efter at være fyldt 67 år, resterer der 36 måneder til det fyldte 70.år.

Der kan tilbydes et eengangsbeløb på mellem 65.722 kr. og 87.630 kr. (hhv. 1/12 og 1/9 af nettomånedsløn x 36).

9. FINANSIERING

Udgiften afholdes inden for gældende bevillinger

Ministeriet/styrelsen/institutionen/(amts)kommunen afholder alle udgifterne ved de frivillige fratrædelsesordninger inden for gældende bevillinger. Der henvises i øvrigt til cirkulærets pkt. 3.3.

Ændret kontering af rådighedsløn

For at skabe finansieringsmæssig sammenhæng mellem frivillige fratrædelsesordninger og uansøgte afskedigelser har Finansministeriet efterfølgende besluttet, at ministeriet/styrelsen selv betaler 1/3 af rådighedslønnen til afskedigede tjenestemænd.

På folkeskoleområdet betaler (amts)kommunen som hidtil hele rådighedslønudgiften.

Udbetaling til den fratrådte

Alle ydelser til ikke-tjenestemænd samt supplerende ydelse, særlig godtgørelse og fratrædelsesbeløb til tjenestemænd udbetaler styrelsen direkte til den fratrådte.

Det gælder også for den tredjedel af rådighedslønnen, som styrelsen fremover skal afholde. Styrelsen kan aftale med Statens Regnskabsdirektorat, at Statens Regnskabsdirektorat udbetaler hele rådighedslønnen mod refusion fra styrelsen.

Overførsel af kapitalbeløb til § 36

Til dækning af merudgiften ved ekstra pensionsalder til tjenestemænd overføres et kapitalbeløb til finanslovens § 36 til dækning heraf.

Beløbet, der afhænger af antallet af pensionsalderår og af den enkeltes skalatrin, fremgår af bilaget til cirkulæret, der er optrykt i denne vejledning.

Der betales efter den pensionsalder, som de konkrete personer rent faktisk har fået, opgjort i år, måneder og dage. Der rundes nedad til hele måneder.

Beløbet overføres til konto FL 36.11.49.- samtidig gives der den pensionsberegnende myndighed oplysning om den ekstra pensionsalder samt meddelelse om, hvornår der vil ske beløbsoverførsel til finanslovens § 36.

Beløbet vil evt. kunne afdrages over 2 år, så det overføres til § 36 over de to kalenderår, der følger efter fratrædelsestidspunktet. Afdragsordninger aftales med Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret.

10. HVOR LÆNGE SKAL LOKALAFTALEN LØBE?

Højst 8 måneder

Lokalaftalen kan gælde i en periode på højst 8 måneder. Der kan laves flere lokalaftaler i løbet af rammeaftalens gyldighedsperiode. I lokalaftalens gyldighedsperiode gælder tilbudet om frivillig fratræden på aftalte vilkår. En ansat kan kun få tilbudet een gang i henhold til den enkelte lokalaftale.

I tilbudsperioden kan de enkelte ansatte overveje og planlægge den eventuelle fratræden.

Om man vil have en kortere periode end 8 måneder, afhænger af de konkrete forhold, herunder af hvor hurtigt ledelsen skal have overblik over, hvor mange der vil fratræde.

Står virksomheden i en situation med akut bevillingsmangel, kan det være nødvendigt at gøre perioden så kort som muligt.

Omvendt vil der sandsynligvis være flere, der kan nå at melde sig til fratræden, hvis perioden bliver længere.

11. SPECIELT OM FOLKESKOLEN MV.

* Rammeaftalen omfatter den primærkommuale og amtskommunale folkeskole, ungdomsskoler, voksenuddannelsescentrene og specialundervisning for voksne, samt tjenestemandsansatte rektorer og lektorer ved gymnasier mv.

Personkreds

* Personkredsen på folkeskoleområdet, der omfattes af rammeaftalen, er tjenestemænd samt timelærere, faste vikarer og vakancevikarer, omfattet af pensionssikringen, der giver pension efter regler stort set svarende til tjenestemandspensionsloven.

(Amts)kommuner afholder udgiften

* Kommunalbestyrelsen/amtsrådet træffer de afgørelser, som den lokale ledelse træffer, og afholder de med fratrædelsesordningerne følgende merudgifter, herunder merudgiften til ekstra pensionsalder. Rådighedslønudgiften betales som hidtil af (amts)kommunen.

Fratræden hvornår

* Den enkelte ansatte skal beslutte sig til evt. fratræden før aftaleperioden udløber, men kan vente med at fratræde til skoleåret slutter.

12. INDBERETNING TIL FINANSMINISTERIET

Oplysning om lokalaftale

Med henblik på Finansministeriets endelige opgørelse af merudgifter ved ordningen og for at kunne vurdere ordningens effekt skal Finansministeriet have oplysning om indgåede lokalaftaler og om, i hvilket omfang over 60-årige frivilligt er fratrådt efter aftalerne samt om udgifterne som følge heraf.

Finansministeriet vil pr. 1. oktober 1991, 1. juli 1992 og 1. juli 1993 anmode ministerier og styrelser om at indberette disse oplysninger på dertil udarbejdede skemaer.

13. INFORMATION MV.

Løbende information

Det vil være naturligt løbende at informere personalet generelt om eventuelle forhandlinger og aftaler om frivillige fratrædelsesordninger, ligesom styrelsens samarbejdsudvalg må forudsættes holdt orienteret.

Information af de berørte

Hvis der indgås en lokalaftale, der skal tilskynde til frivillig fratræden blandt de ældre, vil det være hensigtsmæssigt, at ledelsen er parat til at give de pågældende den nødvendige information. Evt. kan pågældende henvises til rette sted, hvor informationen kan søges, f.eks. orientering om efterløn i arbejdsløshedskassen og/eller pension fra den overenskomstmæssige pensionsordning.

Det vil også være nærliggende, at styrelsen oplyser alle berørte tjenestemænd om deres pensionsalder, og på grundlag heraf kan oplyse om størrelsen af de pågældendes førtidspension i tilfælde af fratræden efter lokalaftalen.

14. SAMMENFATTENDE OVERSIGT

Hvad skal der tages stilling til og i hvilken rækkefølge:

Dette punkt indeholder en kortfattet oversigt over forhold, som styrelsen bør overveje i forbindelse med evt. indgåelse af aftaler om frivillig fratræden.

Om der skal indgås aftale

Før evt. aftaleindgåelse

Om der skal indgås lokal aftale om frivillig fratræden - og evt. for hvilke institutioner - er det nok mest hensigtsmæssigt indledningsvis at vurdere samlet for hele ministerområdet, incl. statstilskudsinstitutioner, kommunen mv.

Ved vurderingen af, om der skal indgås en lokalaftale om fratrædelsesordninger, bør bl.a. overvejes følgende:

* Hvordan er ministeriets/styrelsens, (amts)kommunens vurdering af udviklingen i arbejdsopgaverne, f.eks. opdelt på forskellige typer af opgaver

* Hvordan ser det fremtidige personalebehov ud fordelt på opgaver og personalegrupper

* Hvordan er den bevillingsmæssige situation set over en årrække

* Hvordan ser aldersfordelingen for ministeriets/kommunens ansatte ud.

* Hvordan kan aldersfordelingen tænkes at udvikle sig fremover fordelt på

- personalegrupper

- institutioner

- opgavevaretagelse

* Hvordan er mulighederne for at flytte personale til andre opgaver

* Hvordan er muligheden og behovet for at øge den naturlige afgang via frivillige ordninger for de over 60-årige.

Aftalens udformning

Hvordan skal aftalen se ud

* Hvor mange kan antages at fratræde (hvor mange har mulighed derfor)

* For hvilke grupper med hensyn til opgaver/alder og institutioner/styrelser vil man bruge aftalen

* Hvilke ydelser skal indgå i lokalaftalen og på hvilket niveau

* Hvad koster det

* Hvor lang skal den lokale aftaleperiode være

Efterfølgende information og indberetning

Når beslutningen er truffet

* Hvordan vil man informere om aftalen

- den enkelte over 60 år

- generelt i ministeriet/kommunen.

* Hvordan efterfølgende indberetning til Finansministeriet

- samle oplysninger undervejs.

Bilag

CIRKULÆRE OM FRIVILLIGE FRATRÆDELSESORDNINGER FOR OVERENSKOMSTANSATTE M.FL. I STATEN OG FOLKEKIRKEN MV. OG FOR TJENESTEMÆND I STATEN, FOLKESKOLEN OG FOLKEKIRKEN

(Udstedt her)

Der henvises til FCIR 62 19910411)