Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kongelig Anordning om Fuldbyrdelse af Livsstraf idømt i Medfør af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gøre vitterligt:


I Medfør af § 3, Stk. 2, i Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed fastsættes herved følgende Bestemmelser angaaende Fuldbyrdelse af Livsstraf idømt i Medfør af nævnte Lov: § 1.

Livsstraf, som idømmes i Medfør af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, fuldbyrdes ved Skydning under Iagttagelse af følgende nærmere Forskrifter. § 2.

Bestemmelse om Straffens Fuldbyrdelse og om det nærmere Tidspunkt herfor og Stedet træffes af Rigsadvokaten. § 3.

Fuldbyrdelsen skal udsættes, naar en svanger Kvinde er dømt til Døden, eller naar Domfældte bliver sindssyg eller angribes af en heftig Sygdom. § 4.

Domfældte skal, forinden Dommen fuldbyrdes, i Fængslet have en passende Frist til at forberede sig paa Døden. Saafremt han paa Forespørgsel fremsætter Anmodning herom, skal han have Adgang til i Enrum at tale med en Præst.

Der skal endvidere paa Anmodning gives ham Adgang til at modtage Besøg af sine nærmeste paarørende samt til at afsende Breve til disse. § 5.

Dommen fuldbyrdes ved Skydning af et af Politimænd bestaaende Eksekutionskommando, bevæbnet med Gevær eller Karabin, under Kommando af en højere Polititjenestemand. Kommandoet udtages for hver enkelt Eksekution af Rigspolitichefen. § 6.

Naar Domfældte afhentes i Fængslet til Domsfuldbyrdelse, skal hans Identitet paa betryggende Maade konstateres af Anklagemyndighedens Repræsentant, der oplæser Dommen for ham samt - saafremt der maatte være indgivet Andragende om Benaadning, og dette er afslaaet - Resolution herom.

Til Stede paa Fuldbyrdelsesstedet skal være foruden Anklagemyndighedens Repræsentant Fængselspræsten eller en anden Præst efter Domfældtes Ønske samt to Læger, hvoraf den ene skal være Fængselslægen eller der stedlige Embedslæge. Anklagemyndigheden kan tillade Repræsentanter for offentlige Myndigheder at være til Stede. Der må ikke gives Offentligheden Adgang til at overvære Fuldbyrdelsen.

Naar Domfældte er ført ind paa Fuldbyrdelsesstedet, giver Anklagemyndighedens Repræsentant uden ufornødent Ophold Tegn til, at Fuldbyrdelsen skal finde Sted. Lægerne skal konstatere, om Døden er indtraadt.

Fotografering maa ikke finde Sted. Alle tilstedeværende har Tavshedspligt med Hensyn til det paa Fuldbyrdelsesstedet passerede. § 7.

Om Dommens Fuldbyrdelse afgives af Anklagemyndighedens Repræsentant en kort Indberetning til Rigsadvokaten, af hvilken Indberetning et yderligere Eksemplar afgives til Fængslet. § 8.

Offentlig Meddelelse om, at Benaadningsandragende er afslaaet, og om Dommens Fuldbyrdelse maa ikke gives, forinden Domfældtes paarørende er underrettet om Fuldbyrdelsen.

Nærmere Regler om Fuldbyrdelsen af de i § 1 omhandlede Domme kan fastsættes af Justitsministeren.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Sorgenfri Slot, den 9. Oktober 1945.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/Busch-Jensen.

Officielle noter

Ingen