Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Anordning om erstatning til indsatte i kriminalforsorgens institutioner for følger af ulykkestilfælde m. v. (* 1)


I henhold til § 45 i borgerlig straffelov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 411 af 17. august 1978, fastsættes:

§ 1. Staten yder erstatning til indsatte i kriminalforsorgens institutioner for skader, disse pådrager sig.

Stk. 2. Erstatningen ydes efter reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring med de ændringer, der følger af denne anordning.

§ 2. Ved skade forstås ulykkestilfælde, skadelig påvirkning af højst få dages varighed og erhvervssygdomme.

§ 3. Erstatning kan ydes, når skaden indtræffer 1) under ophold på institutionen, 2) under uddannelse uden for institutionen, såfremt den indsatte bor på institutionen, 3) under arbejde uden for institutionen, medmindre arbejdet foretages for en af institutionen uafhængig arbejdsgiver, 4) under færden i forbindelse med arbejde og uddannelse som nævnt i nr. 2 og 3.

§ 4. Skadelidtes årsløn efter § 37, stk. 1, i lov om arbejdsskadeforsikring fastsættes af sikringsstyrelsen efter et skøn under hensyntagen dels til skadelidtes erhvervsindkomst før anbringelsen på institutionen og dels til den erhvervsindkomst, skadelidte kunne forvente at opnå efter løsladelsen, såfremt skaden ikke var indtruffet.

§ 5. Det sociale udvalg i den skadelidtes opholdskommune fastsætter efter forhandling med justitsministeriet, hvorledes et kapitalbeløb, der skal udbetales efter § 40, stk. 1, i lov om arbejdsskadeforsikring skal komme skadelidte til gode.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan påklages af justitsministeriet efter § 40, stk. 6, i lov om arbejdsskadeforsikring.

§ 6. Anordningen anvendes på skader indtruffet efter den 1. april 1978.

Stk. 2. Kgl. anordning nr. 245 af 10. juli 1933 angående forsikring af fanger og forvarede mod følger af ulykkestilfælde ophæves. Anordningen anvendes dog fortsat på ulykkestilfælde indtruffet før den 1. april 1978 med de undtagelser, der følger af § 65, stk. 2, 3. pkt., i lov om arbejdsskadeforsikring.

Givet på Christiansborg slot, den 11. oktober 1978

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/ Nathalie Lind

Redaktionel note
  • (* 1) Forskriften er optaget i kriminalforsorgens cirkulæresamling (KC) (H-1-5).