Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af lov om EF-domskonventionen m.v. på konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller m.v.

(Lugano-konventionen m.v.)


I medfør af § 15 i lov nr. 325 af 4. juni 1986 om EF-domskonventionen m.v., som ændret ved lov nr. 209 af 29. marts 1995, fastsættes:

     § 1. Lov om EF-domskonventionen m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager, der er omfattet af konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller m.v. (Lugano-konventionen m.v.), jf. dog stk. 2-4.

     Stk. 2. § 3, stk. 1, og § 6, stk. 2, 1. pkt., i lov om EF-domskonventionen m.v. anvendes på sager, der er omfattet af Lugano-konventionen m.v. med de begrænsninger, der følger af Luganokonventionens artikel 27-28 og artikel II, stk. 2, i den 1. protokol til Lugano-konventionen.

     Stk. 3. § 6, stk. 2, 2. pkt., i lov om EF-domskonventionen m.v. anvendes på sager, der er omfattet af Lugano-konventionen m.v., således at fuldbyrdelse kun kan nægtes under de i Lugano-konventionens artikel 50-51 nævnte betingelser.

     Stk. 4. § 11, 2. pkt., i lov om EF-domskonventionen m.v. anvendes på sager, der er omfattet af Lugano-konventionen m.v., således at Lugano-konventionens artikel 20, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

     § 2. Lugano-konventionen m.v. har virkning fra den 1. marts 1996 mellem Danmark, Finland, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritanien og Nordirland, Island samt Sverige.

     Stk. 2. Lugano-konventionen m.v. finder anvendelse som angivet i konventionens afsnit VI og VII.

     § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1996.

Justitsministeriet, den 12. februar 1996

Bjørn Westh

Hanne Schmidt

Officielle noter

Ingen