Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i instruks for tilsynet med eksekutorboer.


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933, instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de eksekutorer behandlede dødsboer, foretages følgende ændring:

§ 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis der i boet er tilfaldet umyndige arv eller legat, der i medfør af § 1 nr. 1) litra a)-f) i lov nr. 219 af 8. juni 1966 ikke er indbetalt til overformynderiet, skal eksekutor senest samtidig med boets indsendelse til revision sende overformynderiet meddelelse om arven eller legatet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1971.

Justitsministeriet, den 5. marts 1971.

Knud Thestrup.

/ O. Perch Nielsen.

Officielle noter

Ingen