Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933, instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, som ændret ved justitsministeriets bekendtgørelser nr. 278 af 27. august 1959, nr. 355 af 25. juni 1969, nr. 83 af 5. marts 1971 og nr. 325 af 24. juni 1974, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. I § 8, stk. 3, udgår »2. revisionsdepartement«.

3. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Revisionsmyndigheden meddeler eksekutor eventuelle antegnelser til bobehandlingen, herunder også vedrørende afgifterne, og påser, at disse berigtiges uden unødig forsinkelse. Når meddelte antegnelser er berigtiget, eller hvis revisionsmyndigheden ingen antegnelser har, giver revisionsmyndigheden indberetning på særlig formular til rigsrevisionen. Revisionsmyndigheden må ikke meddele eksekutor kvittance, før rigsrevisionen har givet meddelelse om, at den ikke ønsker videre foretaget. Rigsrevisionens svar skal foreligge inden 1 måned fra indberetningens modtagelse.«

4. § 9, stk. 3, ophæves.

5. I § 9, stk. 4, udgår sidste punktum.

Stk. 4, bliver herefter stk. 3.

6. § 10, stk. 3, ophæves.

7. I § 11, stk. 1, udgår sidste punktum.

8. I § 11, stk. 2, udgår sidste punktum.

9. I § 12 udgår »2. revisionsdepartement«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1979.

Justitsministeriet, den 1979

Nathalie Lind

/ Anders Troldborg

Officielle noter

Ingen