Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pas m.v.


I medfør af lov nr 223 af 7. juni 1952 om pas til danske statsborgere m.v., som ændret ved lov nr. 392 af 19. decenber 1962, og kongelig anordning nr. 418 af 13. december 1952 om pastvang fastsættes herved følgende:

I. Pastvang.

§ 1. Danske statsborgere kan udrejse til og indrejse fra Finland, Island, Norge og Sverige over de for grænsepassage åbne havne og lufthavne uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

Stk. 2. I øvrigt skal danske statsborgere ved udrejse fra og ankomst til landet være forsynet med pas. Børn under 15 år kan dog udrejse af landet og indrejse hertil uden at være i besiddelse af eget pas, såfremt de rejser sammen med deres forældre, plejeforældre eller andre dem nærtstående personer, i hvis pas de er optaget.

§ 2. Rigspolitichefen kan i særlige tilfælde tillade ud- og indrejse, uanset at vedkommende ikke kan legitimere sig ved pas.

§ 3. Ud- og indrejse over landegrænsen samt passagerbefordring til og fra udlandet med skibe eller luftfarttøjer må kun finde sted over de af rigspolitichefen fastsatte kontrolsteder, havne og lufthavne.

II. Udstedelse af pas.

§ 4. Til danske statsborgere, som opholder sig her i landet, udstedes pas af politiet i den politikreds, i hvilken den passøgende er hjemmehørende. Til søfolk, der godtgør at være påmønstret danske skibe, samt i øvrigt i ganske særlige tilfælde kan udstedelsen dog ske i en anden politikreds end den, hvor den passøgende er hjemmehørende.

Stk. 2. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan pas udstedes af danske diplomatiske og konsulære repræsentationer. Nærmere regler herom fastsættes af udenrigsministeriet.

Stk. 3. Rigspolitichefen kan tillade, at der til personer, der ikke har dansk indfødsret, udstedes en særlig paslegitimation.

§ 5. Pas må kun udstedes for en enkelt person.

Stk. 2. Børn under 15 år kan dog optages i en dem nærtstående persons pas. Forinden optagelsen i passet forevises enten barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest eller et tidligere udstedt pas, hvori barnet er optaget, og samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller indehavere. Såfremt en af forældremyndighedens indehavere ved fraværelse, sygdom eller af andre grunde er forhindret i at samtykke, er samtykke fra den anden dog tilstrækkeligt.

Stk. 3. Justitsministeriet kan fastsætte særlige forskrifter om udstedelse af fællespas.

§ 6. Pas udstedes med gyldighed i indtil 10 år for personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. For personer under 18 år udstedes pas med gyldighed i indtil 5 år.

Stk. 3. Passets gyldighed kan ikke forlænges.

Stk. 4. I gyldighedsperioden er pasindehaveren ikke berettiget til at få udstedt nyt pas, medmindre det tidligere pas er udskrevet eller beskadiget, eller det på fyldestgørende måde godtgøres, at passet er bortkommet, eller at pasindehaveren har ændret navn.

§ 7. Den passøgende skal til politiet indlevere en af ham udfyldt og underskrevet blanket, som udleveres på politikontorer og -stationer. Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens § 163. Såfremt den passøgende er under 18 år, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere ved medunderskrift samtykke i pasudstedelsen. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 3. punktum, finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med blanketten skal følge et vellignende fotografi af den passøgende, det sidst udstedte pas og de øvrige i blanketten fastsatte attester m.v.

§ 8. Såfremt den passøgende ikke er politiet bekendt, er han på forlangende pligtig at godtgøre sin identitet, f.eks. ved forevisning af førebevis til motorkøretøj, jagttegn, militærpapirer, søfartsbog, skattebillet, fagforeningsbog eller sygekassebog.

Stk. 2. Politiet kan om fornødent afkræve den passøgende nærmere dokumentation for hans danske indfødsret.

§ 9. Forinden passet udleveres, skal det i den udstedende myndigheds nærværelse forsynes med den passøgendes underskrift.

§ 10. Gebyret for pas, som udstedes til personer, der er fyldt 18 år, er 20 kr.

Stk. 2. Gebyret for pas, der udstedes til personer under 18 år, er 10 kr.

Stk. 3. Såfremt den passøgende er uformuende, og det af hensyn til udøvelsen af hans erhverv eller af andre særlige grunde efter politiets skøn er nødvendigt, at han er i besiddelse af pas, kan passet udstedes uden gebyr.

III. Gæsteprotokoller.

§ 11. Hotelværter, gæstgivere, værter i pensionater, herberger og lignende, samt institutioner, som uden vederlag yder natlogi, skal føre en af politiet autoriseret, med løbenumre forsynet protokol over danske, finske, islandske, norske og svenske gæster.

Stk. 2. Gæstens navn, stilling, nationalitet og bopæl samt ankomstdagen indføres i protokollen umiddelbart efter ankomsten. Gæsten er pligtig at give værten eller dennes stedfortræder de fornødne oplysninger.

Stk. 3. Ankommer ægtefæller sammen, skal kun den enes navn anføres, og ledsager børn under 15 år deres forældre eller en af disse, skal børnene ikke særskilt anføres, men en bemærkning om antallet af ledsagere optages i protokollen med angivelse af de pågældendes familiemæssige stilling.

§ 12. Logigiverne skal sørge for, at protokollerne udfyldes tydeligt med blæk eller blækstift. Protokollerne skal opbevares 2 år efter, at de er udskrevet.

Stk. 2. Udgiften til indkøb af protokoller, hvis udformning fastsættes af justitsministeriet, afholdes af vedkommende logigiver. Politiet giver oplysning om, hvor protokollerne kan købes.

IV. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 13. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes efter § 5 i lov nr. 223 af 7. juni 1952 om pas til danske statsborgere m.v. med bøde, hæfte eller under skærpede omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

§ 14. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1963.

Stk. 2. Fra samme dato ophæves justitsministeriets bekendtgørelser nr. 437 af 22. december 1952, nr. 284 af 24. november 1955 § 1, nr. 277 af 31. oktober 1956 og nr. 106 af 22. april 1958.

Justitsministeriet, den 30. marts 1963.

Hans Hækkerup

/Peter Christensen

Officielle noter

Ingen