Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår

(fast ejendom)


I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) foretages følgende ændring:

§ 1

I bilaget til bekendtgørelsen pkt. 6 A affattes stk. 6 således:

»Pantegælden forrentes fra datoen for den første auktion med den rente, der tilkommer hver enkelt panthaver. Er der tale om en indekspanteret, beregnes renten på grundlag af restgælden som reguleret ved sidste ordinære indeksregulering«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1982.

Justitsministeriet, den 31. marts 1982

Ole Espersen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen