Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekjendtgjørelse angaaendes hvorledes de i medfør af Lov, indeholdende Bestemmelser om Politiet udenfor København, af 4de Februar 1871 udfærdigede Politivedtægter ville være at bringe til almindelig Kundskab.


I Henhold til den Justitsministeriet ved Lov, indeholdende Bestemmelser om Politiet udenfor Kjøbenhavn, af 4de Februar d. A. § 3 meddelte Bemyndigelse fastsættes herved Følgende med Hensyn til Bekjendtgjørelsen af de Politivedtægter, som udfærdiges i Medfør af fornævnte Lov:

1.) En Bekjendtgjørelse om, at Vedtægten er udfærdiget og naar den træder i Kraft, bliver paa vedkommende Kommunes Bekostning at indrykke 3 Gange i den eller de Tidender, i hvilke Bekjendtgjørelser fra Politiet paa Stedet pleie at offentliggjøres.

2.) Vedtægterne skulle være trykte senest 8 dage før den Dag, da de skulle træde i Kraft, og har vedkommende Kommunalbestyrelse at drage Omsorg for, at et passende Antal Exemplarer bliver til Salg for en billig Betaling, samt at bekjendtgjøre, hvor og til hvilken Pris Exemplarer ere at faae.

Det overlades til vedkommende Kommunalbestyrelses eget Skjøn, om den maatte ville bestemme, at der skal tilstilles enhver Huseier paa det Område, for hvilket Vedtægten er gjældende, et Exemplar af samme.

3.) Paa lige Maade forholdes der, naar der fremtidig maatte blive udstedt Tillæg til eller Forandringer i de Vedtægter, som nu udfærdiges.

  • (Justitsmin)
Officielle noter

Ingen