Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i instruks for auktionsledere og i bekendtgørelse om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m.


I henhold til lov nr. 132 af 16. april 1935 om offentlig auktion ved auktionsledere, som ændret ved § 28 i lov nr. 286 af 18. juni 1951 og ved lov nr. 139 af 25. maj 1956, fastsætter justitsministeriet efter forhandling med finansministeriet følgende ændringer i justitsminsiteriets instruks for auktionsledere nr. 211 af 2. juli 1935, som ændret ved bekendtgørelse nr. 552 af 29. oktober 1940, og i bekendtgørelse nr. 244 af 24. maj 1935 om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m.:

I.

Instruksens afsnit II, § 12, stk. 1, sidste punktum udgår, og erstattes med følgende:

»Auktionslederens samlede vederlag for en auktion udgør dog mindst 35 kr. For en aflyst auktion betales 25 kr.«

Afsnit II, § 12, stk. 3, sidste punktum, affattes således:

»Såfremt auktionslederen benytter eget befordringsmiddel, kan han kræve godtgørelse herfor i overensstemmelse med de af finansministeren fastsatte regler for tjenestemænds benyttelse af egen befordring på tjenesterejser.«

II.

I § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m. tilføjes efter afsnit b:

  • »c) Garanti af en dansk bank.«

I § 1, stk. 5, tilføjes efter »Forsikringsbreve«: »og bankgarantibreve.«

§ 1, stk. 6, affattes således:

»Stilles sikkerhed ved tegning af forsikring eller bankgaranti, skal fogeden påse, at forsikrings- eller garantidokumentet klausuleres således, at forsikringen eller garantien ikke kan hæves eller ændres uden skriftligt samtykke fra fogeden, at der fra forsikringsselskabet eller banken ufortøvet vil være at sende meddelelse til fogeden, forsåvidt forsikringspræmien eller garantivederlaget ikke rettidig betales eller anden misligholdelse finder sted, samt at forsikringen eller garantien forbliver i kraft indtil 1 måned efter, at der er tilsendt fogeden meddelelse om misligholdelsen.«

§ 2, stk. 1, sidste punktum, udgår og erstattes med følgende:

»Auktionslederens samlede vederlag for en auktion udgør dog mindst 35 kr. For en aflyst auktion betales 25 kr.«

§ 2, stk. 3, sidste punktum, affattes således:

»Såfremt auktionslederen benytter eget befordringsmiddel, kan han kræve godtgørelse herfor i overensstemmelse med de af finansministeren fastsatte regler for tjenestemænds benyttelse af egen befordring på tjenesterejser.«

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1956.

Justitsministeriets, den 25. juni 1956.

Hans Hækkerup.

/T. Schelle.

Officielle noter

Ingen