Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Kontrol med Rovdyr og visse større Dyr.


I Medfør af § 6 i Lov Nr. 152 af 17. Maj 1916 om Værn for Dyr fastsættes herved følgende Bestemmelser angaaende Kontrol med Anbringelse af Rovdyr og større Dyr, der holdes indelukkede i Bure eller lignende: § 1.

Indehavere af Cirkus, Menagerier, Zoologiske Haver, Varieteer og andre Forlystelsesetablissementer, Restaurationshaver o.l., skal, saafremt de agter at lade forevise Rovdyr og større Dyr, der holdes indelukket i Bure eller lignende, forinden Forevisningen finder Sted, foretage Anmeldelse til Politiet herom, og de Lokaler, Bure m.v., hvori Dyrene agtes anbragt, skal godkendes af Politiet.

For saa vidt angaar omrejsende Cirkus, Menagerier m.v. meddeles Godkendelsen af Bure o.lign. for et Tidsrum af højst eet Aar ad Gangen af Politiet paa det Sted, hvor Etablissementet er hjemmehørende, eller for udenlandske Etablissementers Vedkommende af Politiet paa det Sted, hvor Dyrene første Gang agtes forevist. Godkendelsen skal indeholde Angivelse af de godkendte Bure m.v., samt af, hvortil disse er godkendt. Saafremt Dyrene agtes forevist i andre Politikredse, skal Godkendelsen, forinden Forevisningen begynder, paategnes af det stedlige Politi.

Indehavere af de ved denne Bekendtgørelses Ikrafttræden bestaaende Etablissementer m.v. skal foretage Anmeldelse inden den 1. Oktober 1936. § 2.

Den, der udenfor de i § 1 ommeldte Tilfælde agter at holde Rovdyr eller andre større Dyr indespærret i Bure eller lignende, skal forud indhente Politiets Godkendelse af de Lokaler, Bure m.v., hvori Dyrene agtes anbragt.

De ved denne Bekendtgørelses Ikrafttræden til Dyrehold benyttede Lokaler og Bure m.v. skal søges godkendt af Politiet inden den 1. Oktober 1936. § 3.

Politiet har til enhver Tid Adgang til de i §§ 1 og 2 omhandlede Lokaler og Bure m.v. hvori Dyr er anbragt, og kan, hvis det skønnes fornødent for at forhindre Udbredelse af smitsomme Sygdomme, paabyde de i saa Henseende fornøden Afspærrings-, Rengørings- og Desinfektionsforanstaltninger.

Politiet kan endvidere paabyde saadanne Foranstaltninger, der er fornødne for at sikre Dyrene forsvarlig Røgt og Pleje.

For saa vidt angaar Pelsdyr kommer tillige Bestemmelserne i Landbrugsministeriets Bekendtgørelse Nr. 99 af 31. Marts 1931 og Landbrugsministeriets Cirk. Nr. 41 af samme Dato til Anvendelse. § 4.

Overtrædelse af Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse straffes som Overtrædelse af Politivedtægt med Bøder, for saa vidt ikke højere Straf er forskyldt, jfr. Straffelovens § 196 om Straffen for Dyrplageri.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 7. August 1936.

Steincke.

/Krarup.

fg.

Officielle noter

Ingen