Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til og ophold i Danmark (* 1) (* 2)


I medfør af lov om udlændinges adgang til landet m. v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973, og i medfør af kongelig anordning nr. 418 af 13. december 1952 om pastvang, fastsættes herved følgende:

I. Pas eller anden rejselegitimation

§ 1. En udlænding skal ved indrejse og udrejse af landet være i besiddelse af pas eller andet legitimationsdokument, der gælder som rejselegitimation, jfr. §§ 3-5.

Stk. 2. Statsborgere i et andet nordisk land kan indrejse direkte fra og udrejse direkte til et af disse lande uden af være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

§ 2. Et pas gælder som rejselegitimation, når det opfylder følgende betingelser:

1. Passet skal være udstedt af en kompetent myndighed fra det land, hvori pasindehaveren er statsborger, og være forsynet med den udstedende myndigheds stempel eller segl. Rettelser i teksten skal være påført af en kompetent myndighed.

2. Passet skal indeholde oplysning om dets gyldighedstid.

3. Passet skal være gyldigt for rejse til Danmark og for tilbagerejse til udstederlandet.

4. Passet må kun lyde på en enkelt person, jfr. dog stk. 2.

5. Passet skal indeholde angivelse af pasindehaverens fulde navn, fødselstidspunkt, fødested og statsborgerforhold.

6. Passet skal indeholde et vellignende fotografi af pasindehaveren. Fotografiet skal være forsynet med den udstedende myndigheds stempel, således at dette er aftrykt delvis på fotografiet og delvis uden for dette.

7. Passet skal være forsynet med pasindehaverens underskrift.

8. Passet skal indeholde plads til afstemplinger.

9. Pas, der ikke er udfærdiget på engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, norsk, spansk, svensk eller tysk, skal indeholde oversættelse af hele teksten til mindst et af disse sprog.

Stk. 2. Pas, som er udstedt til ægtefæller, gælder som rejselegitimation, når det opfylder kravene i stk. 1.

Stk. 3. Pas, hvori barn under 16 år er optaget med angivelse af fulde navn, køn og fødselstidspunkt, gælder som rejselegitimation for barnet, når det ledsages af den voksne pasindehaver.

§ 3. Legitimationsdokument, som er udfærdiget af en kompetent dansk eller udenlandsk myndighed til en person, der er statsborger i et andet land eller statsløs (fremmedpas eller rejsedokument for flygtninge), gælder som rejselegitimation, når det i øvrigt opfylder de krav, der er nævnt i § 2.

§ 4. Fælles legitimationsdokument (fællespas, kollektivpas) gælder som rejselegitimation for en gruppe af udlændinge, der med en rejseleder indrejser for sammen at opholde sig her i kortere tid, når rejselederen er i besiddelse af pas, og hver enkelt rejsedeltager er i besiddelse af en legitimation udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Fællespasset skal for at være gyldigt

1. være udstedt af en kompetent myndighed og være forsynet med dennes stempel eller segl,

2. indeholde oplysninger om dets gyldighedstid,

3. være gyldigt for rejse til Danmark,

4. kun omfatte personer, som er statsborgere i udstederlandet, og som kan indrejse i Danmark på individuelt pas uden visum,

5. omfatte mindst fem og ikke flere end 50 personer,

6. indeholde angivelse af hver enkelt rejsedeltagers fulde navn, fødselstidspunkt, fødested, statsborgerforhold og faste bopæl,

7. indeholde angivelse af rejselederens navn samt af nummer og udstedelsesdato for hans pas.

§ 5. Identitetskort og andre legitimationsdokumenter gælder som rejselegitimation i den udstrækning rigspolitichefen, tilsynet med udlændinge, bestemmer det.

§ 6. Tilsynet med udlændinge eller efter dettes bemyndigelse politimesteren (politidirektøren) kan, når særlige grunde taler derfor, tillade, at en udlænding indrejser i landet uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

§ 7. Dansk rejsedokument for flygtninge udstedes efter ansøgning i overensstemmelse med reglerne i Geneve-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling til en udlænding, der af justitsministeren er anerkendt som flygtning i henhold til konventionen.

Stk. 2. Dansk fremmedpas udstedes efter ansøgning til en udlænding, der har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse i medfør af § 31, nr. 1, såfremt udlændingen ikke er i stand til at skaffe sig pas eller anden rejselegitimation og ikke er berettiget til dansk rejsedokument for flygtninge. Til andre udlændinge kan dansk fremmedpas udstedes under tilsvarende betingelser.

Stk. 3. Til en udlænding, der ikke har fast ophold i Danmark, kan rejsedokument for flygtninge og fremmedpas udstedes, når særlige grunde taler derfor.

Stk. 4. Udstedelse af de nævnte rejselegitimationer kan nægtes, når det skønnes nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.

§ 8. Rejsedokument for flygtninge og dansk fremmedpas udstedes af tilsynet med udlændinge eller efter dettes bemyndigelse af politimesteren (politidirektøren).

Stk. 2. Har udlændingen tidsubegrænset opholdstilladelse, fastsættes gyldighedstiden til fem år. For andre udlændinge fastsættes gyldighedstiden til højst to år; forlængelse kan ske indtil fem år fra udstedelsesdagen.

Stk. 3. Rejsedokumentet og fremmedpasset forsynes med påtegning om, at det ikke er gyldigt for rejse til indehaverens hjemland. Tilsynet med udlændinge kan i særlige tilfælde meddele fritagelse herfor.

Stk. 4. Udstedelsen kan betinges af, at udlændingens tidligere pas eller rejselegitimation afleveres.

Stk. 5. For udstedelsen betales et gebyr på 50 kr. Forlængelse meddeles gebyrfrit.

Stk. 6. I øvrigt finder reglerne om udstedelse af pas til danske statsborgere tilsvarende anvendelse.

§ 9. Et dansk rejsedokument for flygtninge og et dansk fremmedpas kan inddrages efter samme regler, som gælder om pas til danske statsborgere, eller når grundlaget for udstedelsen er bortfaldet.

II. Indrejse- og udrejsekontrol

§ 10. Ind- og udrejse må kun finde sted ved de grænseovergangssteder, havne og lufthavne, der er godkendt af tilsynet med udlændinge.

§ 11. Udlændinge skal ved indrejse fra et ikke nordisk land melde sig til paskontrol. Indrejse anses først for at være sket, når paskontrol har fundet sted.

Stk. 2. Udlændinge, der ikke er statsborgere i et nordisk land, skal tillige melde sig til paskontrol, når de indrejser i Grønland, medmindre indrejsen sker fra Danmark.

§ 12. Udlændinge, der som besætningsmedlemmer på skibe eller fly ankommer til dansk havn eller lufthavn, skal ikke melde sig til paskontrol, medmindre de afmønstres.

Stk. 2. Besætningsmedlemmer kan opholde sig på ankomststedet, sålænge skibet eller flyet befinder sig der, dog ikke ud over tre måneder. Med politiets tilladelse kan besætningsmedlemmer i kortere tid tage ophold uden for ankomststedet.

Stk. 3. Politiet kan forbyde bestemte besætningsmedlemmer at forlade skibet eller flyet.

§ 13. Skibsførere og førere af fly skal

1. påse, at personer, der ikke er besætningsmedlemmer, og som ikke kommer fra et andet nordisk land, forbliver ombord, indtil paskontrol har fundet sted,

2. underrette politiet om tilstedeværelsen af blindpassagerer ombord,

3. anmelde til politiet, såfremt et udenlandsk besætningsmedlem skal afmønstres her i landet,

4. anmelde til politiet, når et udenlandsk besætningsmedlem er rømmet eller har undladt at indfinde sig ombord,

5. på begæring af paskontrolmyndigheden afgive skriftlig erklæring om antallet af ankommende og afrejsende passagerer og besætningsmedlemmer,

6. på begæring aflevere et eksemplar af passagerlisten og besætningslisten.

§ 14. Udlændinge skal meddele paskontrolmyndigheden oplysninger til bedømmelse af, om indrejse kan tillades, jfr. lovens § 2.

III. Visum

§ 15. Udlændinge, der ønsker at indrejse i Danmark, skal have deres pas eller anden rejselegitimation påtegnet (viseret) før indrejsen.

§ 16. Justitsministerens beslutninger om fritagelse for visum, jfr. lovens § 1, stk. 2, bekendtgøres i Statstidende.

Stk. 2. Tilsynet med udlændinge bekendtgør en gang årligt pr. 1. januar i Statstidende en oversigt, af hvilken det fremgår, hvilke grupper af udlændinge, der er fritaget for visum.

§ 17. Et visum giver indehaveren ret til at indrejse i landet, medmindre afvisning kan ske efter bestemmelserne i lovens § 2.

§ 18. Visum udstedes af en dansk diplomatisk repræsentation eller en dertil bemyndiget konsulær repræsentation.

Stk. 2. Tilsynet med udlændinge eller efter dettes bemyndigelse politimesteren (politidirektøren) kan, når særlige grunde taler derfor, tillade, at visum udstedes af paskontrollen ved ankomsten til landet, eller at en udlænding indrejser uden visum.

Stk. 3. Tilsynet med udlændinge eller efter dettes bemyndigelse politimesteren (politidirektøren) kan meddele tilbagerejsetilladelse til en udlænding, der opholder sig i Danmark.

§ 19. Visum kan gives til en eller flere indrejser indenfor et tidsrum af 12 måneder med ret til ialt tre måneders ophold.

Stk. 2. Et visum kan forlænges til ialt tre måneders ophold af tilsynet med udlændinge, og i særlige tilfælde kan der meddeles en yderligere frist til udrejse.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse skal indgives inden udløbet af det gældende visum til de i § 46, stk. 3, nævnte myndigheder.

§ 20. Visum meddeles således, at det udløber senest to måneder før udløbet af udlændingens pas, eller, hvis udlændingen ikke har pas, senest seks måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til det land, der har udstedt udlændingens rejselegitimation. Tilsynet med udlændinge kan tillade undtagelse herfra.

§ 21. En visumpligtig udlænding må ikke opholde sig i Danmark udover det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum.

IV. Tilladelse til ophold og arbejde

§ 22. Statsborgere i et andet nordisk land er fritaget for opholds- og arbejdstilladelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i dette kapitel finder kun anvendelse på udlændinge, der ikke er omfattet af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 195 af 23. maj 1980 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler.

  • a) Opholdstilladelse

§ 23. En udlænding må ikke uden opholdstilladelse opholde sig i Danmark i længere tid end tre måneder fra indrejsen. Heri fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de sidste seks måneder før indrejsen har haft ophold i Danmark eller et andet nordisk land. Har udlændingen opholdstilladelse i et andet nordisk land, og er den pågældende fritaget for pligten til at have visum efter kapitel III, fradrages dog alene den tid, hvori udlændingen inden for de sidste seks måneder før indrejsen har haft ophold i Danmark.

Stk. 2. Tilsynet med udlændinge kan i særlige tilfælde meddele en udlænding, der har opholdt sig her i de i stk. 1 og 2 anførte tidsrum, en kortere udrejsefrist.

§ 24. Børn under 16 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for opholdstilladelse.

§ 25. Til følgende udlændinge udstedes opholdstilladelse under hensyn til deres tilknytning til Danmark:

1. En udlænding, der tidligere har haft dansk indfødsret.

2. En udlænding, der samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en her fastboende dansk eller udenlandsk statsborger.

3. Mindreårigt barn af en her fastboende dansk eller udenlandsk statsborger eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver.

4. Forældre, der er over den erhvervsaktive alder og bor hos et dansk eller nordisk barn, som påtager sig forsørgelsen af forældrene.

5. Forældre til en udlænding, der har tidsubegrænset opholdstilladelse, på betingelse af, at ansøgeren bor hos barnet, og at dette påtager sig forsørgelsen af ansøgeren i sit hjem, og at ansøgeren ikke har andre børn, som kan påtage sig forsørgelsen. Ansøgeren skal normalt være over 65 år for mænd og 55 år for kvinder.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1, nr. 2-5, er betinget af, at familien råder over en passende bolig.

§ 26. Opholdstilladelse efter § 25 kan nægtes, når udlændingen på grund af sine personlige forhold kunne udvises eller på grund af en smitsom sygdom eller alvorligere sjælelig forstyrrelse må antages at frembyde fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

§ 27. Opholdstilladelse til mindreårige udlændinge med henblik på varigt ophold hos andre end forældremyndighedens indehaver meddeles til

1. adoption, der anbefales af et adoptionssamråd eller af adoptionsnævnet,

2. ophold hos barnets nærmeste familie, når der foreligger en særlig begrundelse for, at barnet ikke kan bo hos forældrene eller andre nære slægtninge i hjemlandet,

3. ophold hos andre, når ganske særlige omstændigheder foreligger, og når plejeforholdet anbefales af det sociale udvalg på grundlag af en tilsvarende undersøgelse som ved adoption af udenlandske børn, eller vedrørende børn over 14 år når plejeforholdet på grundlag af andre oplysninger må anses for betryggende.

Stk. 2. Tilladelse efter stk 1, nr. 2 og 3 er betinget af, at plejeforældrene afgiver erklæring om at ville påtage sig forsørgelsen af barnet.

§ 28. Opholdstilladelse med henblik på at gennemføre en uddannelse kan meddeles:

1. når deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af udenrigsministeriet eller undervisningsministeriet, eller

2. når uddannelsen ikke kan gennemføres i ansøgerens hjemland og udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Udlændingen skal af vedkommende uddannelsesinstitution være godkendt til optagelse på grundlag af en passende grunduddannelse.

Stk. 2. Tilladelsen forlænges indtil afslutningen af det pågældende studium, såfremt udlændingen følger studierne regelmæssigt indenfor et normalt studieforløb.

Stk. 3. En opholdstilladelse meddelt efter stk. 1, nr. 1, kan uanset bestemmelsen i § 25, stk. 1, nr. 2, ikke forlænges efter uddannelsens afslutning.

§ 29. Opholdstilladelse med henblik på at gennemgå et kursus på en højskole eller lignende kan meddeles for varigheden af det pågældende kursus.

§ 30. Opholdstilladelse som led i en udveksling af skoleelever kan meddeles i indtil 12 måneder.

§ 31. Udenfor de i §§ 25 og 27-30 nævnte tilfælde kan opholdstilladelse i almindelighed kun meddeles:

1. hvis udlændingens indrejse eller forbliven er tilladt af justitsministeren i medfør af lovens § 6, stk. 3, eller

2. hvis udlændingen kan få arbejdstilladelse.

§ 32. Opholdstilladelse meddeles for højst et år. Efter to års ophold kan en tidsbegrænset opholdstilladelse dog meddeles for et længere tidsrum. Bestemmelserne i § 20 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En opholdstilladelse til en udlænding omfattet af § 25, stk. 1, nr. 1-3, § 27 og § 31, nr. 1, forlænges, medmindre tilladelsen kunne inddrages i medfør af § 36.

§ 33. Til udlændinge, der med henblik på varigt ophold lovligt har boet i Danmark i mere end fem år, meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse.

§ 34. I forbindelse med en tidsbegrænset opholdstilladelse kan der fastsættes sådanne betingelser, som formålet med opholdet, udlændingens egne forhold eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger.

§ 35. Opholdstilladelse kan nægtes, hvis udlændingen undlader at give de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om tilladelsen bør meddeles. Det samme gælder, hvis en udlænding, der opholder sig her i landet, undlader efter tilsigelse at give møde hos politiet for at meddele sådanne oplysninger.

§ 36. En opholdstilladelse kan inddrages

1. når udlændingen på grund af sine personlige forhold kunne udvises, eller

2. når det i ansøgningen eller tilladelsen angivne grundlag for en tidsbegrænset opholdstilladelse ikke længere er til stede.

Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan endvidere inddrages, såfremt udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er knyttet til en opholds- eller arbejdstilladelse. Det er dog herved en forudsætning, at udlændingen skriftligt har fået indskærpet betingelserne, og at det udtrykkeligt er tilkendegivet, at tilsidesættelsen vil medføre inddragelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og stk. 2 finder ikke anvendelse for så vidt angår udlændinge, som med opholdstilladelse i medfør af § 25, stk. 1, nr. 1-3, § 27 eller § 31, nr. 1, har boet her i landet i mere end to år.

§ 37. En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvidere, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end seks på hinanden følgende måneder. I det nævnte tidsrum medregnes ikke fravær på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet herfor.

Stk. 2. Tilsynet med udlændinge kan bestemme, at en tilladelse ikke skal anses for bortfaldet efter stk. 1, hvis udlændingen har bevaret en væsentlig tilknytning til landet, eller når andre særlige grunde taler derfor.

  • b) Arbejdstilladelse

§ 38. Udlændinge må ikke uden arbejdstilladelse tage beskæftigelse her i landet eller ved arbejder på søterritoriet og kontinentalsoklen. Arbejdstilladelse kræves tillige til beskæftigelse på dansk skib eller fly, der regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn.

Stk. 2. Arbejdstilladelse kan ikke meddeles børn under 16 år, medmindre særlige grunde taler derfor.

§ 39. Følgende udlændinge er fritaget for arbejdstilladelse:

1. Personer ansat ved udenlandske diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer eller i organisationer og institutioner, der omfattes af loven om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m. m. samt medhjælpere, som er ansat i den personlige husholdning hos sådanne personer.

2. Personale i udenlandske tog og biler i international trafik.

Stk. 2. Følgende udlændinge er for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen fritaget for arbejdstilladelse:

1. Videnskabsmænd og foredragsholdere for så vidt angår undervisning eller lignende virksomhed, hvortil de er indbudt.

2. Kunstnere, bortset fra artister, restaurationsmusikere og lignende, samt professionelle idrætsudøvere.

3. Repræsentanter på forretningsrejse her i landet for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor her.

4. Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, efterse eller reparere maskiner, udstyr eller lignende eller for at informere om brugen heraf.

5. Personer, der er ansat i den personlige husholdning hos udlændinge, der opholder sig her i landet på besøg i indtil tre måneder.

§ 40. Arbejdstilladelse meddeles til de i § 25, stk. 1, nr. 1-3 og § 31, nr. 1 nævnte udlændinge. De i § 25, stk. 1, nr. 2-3 nævnte familiemedlemmer til udlændinge, som har tidsbegrænset opholdstilladelse, kan dog først opnå arbejdstilladelse efter to års fast ophold her i landet.

§ 41. De i § 28 nævnte udenlandske studerende kan få arbejdstilladelse med ret til beskæftigelse i månederne juni, juli og august. Efter 18 måneders ophold kan de få tilladelse til beskæftigelse ved deltidsarbejde indtil 15 timer ugentlig.

§ 42. Til andre udlændinge end de i § 40 og § 41 nævnte meddeles arbejdstilladelse kun, når beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler herfor.

§ 43. Til udlændinge, der får arbejdstilladelse i henhold til § 40, eller som får tidsubegrænset opholdstilladelse, meddeles arbejdstilladelse uden betingelser.

Stk. 2. Til andre udlændinge meddeles arbejdstilladelse til beskæftigelse ved et bestemt arbejde og/ eller hos en bestemt arbejdsgiver. Tilladelsen kan af tilsynet med udlændinge eller den stedlige arbejdsformidling ændres til beskæftigelse ved et andet arbejde og/ eller hos en anden arbejdsgiver.

Stk. 3. I forbindelse med de i stk. 2 nævnte tilladelser kan fastsættes andre betingelser, jfr. lovens § 9.

§ 44. En arbejdstilladelse har gyldighed i samme tidsrum som en opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. En arbejdstilladelse bortfalder, når udlændingens opholdstilladelse bortfalder efter § 37, eller når der er truffet endelig bestemmelse om opholdstilladelsens ophør på anden måde.

  • c) Almindelige bestemmelser om opholds- og arbejdstilladelse

§ 45. Opholds- og arbejdstilladelse meddeles af tilsynet med udlændinge. Til de i § 39, stk. 1, nr. 1, nævnte personer, som nyder diplomatiske rettigheder, samt til deres familie, meddeles opholdstilladelse dog af udenrigsministeriet.

§ 46. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste seks måneder. Tilladelsen skal være opnået inden indrejsen.

Stk. 2. Ansøgning kan dog indgives her i landet i følgende tilfælde:

1. når udlændingen er omfattet af § 25, stk. 1, nr. 1, eller § 31, nr. 1,

2. når udlændingen samlever i ægteskab med en her fastboende dansk eller nordisk statsborger eller en anden udlænding med tidsubegrænset opholdstilladelse,

3. når udlændingen er mindreårigt barn, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, og denne er dansk eller nordisk statsborger eller anden udenlandsk statsborger med tidsubegrænset opholdstilladelse,

4. når særlige forhold i øvrigt taler derfor.

Stk. 3. Ansøgning i henhold til stk. 2 indgives til tilsynet med udlændinge. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for København, Frederiksberg eller Københavns amt, kan ansøgning dog indgives til vedkommende politimester.

Stk. 4. Ansøgning skal indgives inden udløbet af et gældende visum eller inden 15 dage, før pligten til at have tilladelse indtræder.

Stk. 5. Ansøgning om forlængelse skal indgives inden 15 dage før tilladelsens udløb og kan indgives her i landet.

§ 47. Ansøgning om arbejdstilladelse hos en arbejdsgiver skal bortset fra de i § 40 nævnte tilfælde være vedlagt en arbejdskontrakt.

Stk. 2. I de i § 42 nævnte tilfælde skal kontrakten være godkendt af den stedlige arbejdsformidling, medmindre arbejdsministeren har tilladt undtagelse herfra.

V. Færøerne og Grønland

§ 48. Et visum, en opholdstilladelse og en arbejdstilladelse gælder ikke for Færøerne og Grønland, medmindre dette udtrykkeligt er anført.

VI. Politiets beføjelse til at afvise eller udvise udlændinge

§ 49. Udlændinge, der lovligt opholder sig her i landet, kan, når de har boet her i mere end to år, kun udvises af følgende grunde:

1. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 7, når udlændingens fortsatte ophold i landet ikke er ønskeligt af hensyn til statens sikkerhed eller som følge af udlændingens deltagelse i foranstaltninger, der har en mod den danske stat eller dens institutioner rettet fjentlig karakter.

2. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 6, når udlændingens fortsatte ophold i landet på grund af begåede borgerlige forbrydelser af særlige grunde ikke er ønskelig.

3. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 5, når det på grund af idømt frihedsstraf eller af anden særlig grund må antages, at udlændingen under sit fortsatte ophold vil begå forbrydelser.

4. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 6, når udlændingen

a. har opnået opholds- eller arbejdstilladelse ved bevidst urigtige anbringender eller svigagtige fortielser, eller

b. når udlændingen har taget beskæftigelse uden arbejdstilladelse.

5. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 7, når udlændingen ikke er i besiddelse af de fornødne midler til sit underhold og efter indhentet udtalelse fra de sociale myndigheder ikke har adgang til forsørgelse her i landet.

6. Efter lovens § 4, stk. 1, nr. 4, når udlændingen har forsømt at skaffe sig pas eller anden rejselegitimation, jfr. kapitel I.

§ 50. En udlænding, der med henblik på varigt ophold lovligt har boet her i landet i mere end fem år, kan kun udvises af de i § 49, nr. 1-3, 4a og 5 nævnte grunde.

§ 51. Den tid, hvori en udlænding har afsonet fængselsstraf eller været undergivet anden frihedsberøvelse i henhold til straffeloven, medregnes ikke i de i §§ 49 og 50 nævnte tidsrum.

§ 52. Ved afgørelsen af, om en udlænding bør udvises i medfør af §§ 49 og 50, skal der - foruden til udlændingens tilhørsforhold til det danske samfund, herunder varigheden af opholdet her i landet - tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende på grund af:

1. udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold,

2. udlændingens personlige eller familiemæssige tilknytning til herboende danske eller udenlandske statsborgere,

3. udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen efter udvisning kan ventes at tage ophold.

Stk. 2. Ved afgørelsen af, om udvisning bør ske på grund af begåede forbrydelser, jfr. lovens § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 5 og 6, tages kun forhold af alvorligere karakter, som er fastslået ved dom og har medført frihedsstraf, i betragtning.

§ 53. De i § 49, nr. 4 og 6, nævnte udvisningsgrunde finder ikke anvendelse på udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land. De i § 49, nr. 6, nævnte udvisningsgrunde finder ikke anvendelse på udlændinge, der omfattes af bekendtgørelsen af dags dato om ophold i landet for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler.

§ 54. Udvisningstilhold efter lovens § 5 meddeles for indtil tre år. Ved udvisning efter § 4, stk. 1, nr. 3, jfr. § 2, stk. 1, nr. 5-7, sker udvisning for fem år, ti år eller for bestandig.

Stk. 2. Et tidsbegrænset tilhold meddeles således, at det udløber en 1. januar eller en 1. juli.

Stk. 3. Et udvisningstilhold kan efter ansøgning ophæves af tilsynet med udlændinge.

§ 55. Beslutning om afvisning træffes af politiet i den politikreds, hvortil indrejse finder sted, eller af tilsynet med udlændinge.

Stk. 2. Beslutning om udvisning træffes af tilsynet med udlændinge eller ved udvisning i medfør af lovens § 4, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, af vedkommende politimester (politidirektøren).

Stk. 3. Beslutning om afvisning eller udvisning af en udlænding, der er omfattet af lovens § 6, stk. 3, træffes af justitsministeren.

VII. Kontrolbestemmelser m. v.

§ 56. Udlændinge over 16 år, der ikke er statsborgere i et nordisk land, skal under ophold her i landet til stadighed medføre deres pas eller anden rejselegitimation. Er der til udlændingen udstedt særskilt opholdstilladelse, skal denne i stedet medføres.

Stk. 2. Rejselegitimationen eller opholdstilladelsen skal på forlangende forevises for politiet.

§ 57. Politiet kan give udlændinge pålæg om at melde sig hos politiet til bestemte tider, når dette er begrundet i hensynet til statens sikkerhed eller opretholdelsen af ro og orden.

§ 58. Den, der driver hotel, pensionat, herberg eller lejrplads, skal indgive anmeldelse til politiet om ankomne udlændinge.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter ikke følgende udlændinge:

1. statsborgere i et andet nordisk land,

2. statsborgere i et EF-land (Belgien, Frankrig, Grækenland (fra 1. januar 1981), Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Storbritannien og Forbundsrepublikken Tyskland),

3. udlændinge, der ikke er fyldt 16 år.

§ 59. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om udlændingens fulde navn, fødselstidspunkt, statsborgerforhold, stilling, faste bopæl, ankomstdato, forrige og næste opholdssted, og hvilken rejselegitimation udlændingen er i besiddelse af.

Stk. 2. Rejselegitimationen skal kræves forevist til kontrol af rigtigheden af de givne oplysninger.

Stk. 3. Anmeldelsen skal underskrives af udlændingen og af værten eller dennes repræsentant.

Stk. 4. Anmeldelsen sker på blanket for hver enkelt udlænding. For deltagere i fællesrejser kan politiet dog tillade, at der i stedet anvendes fælleslister, der alene underskrives af rejselederen og værten eller dennes repræsentant.

Stk. 5. Anmeldelsen afleveres eller sendes til politiet inden 24 timer efter udlændingens ankomst. Udgifterne ved fremsendelsen afholdes af politiet.

§ 60. Den, som driver hotel, pensionat, herberg eller lejrplads, skal tillige indføre de i § 59, stk. 1, nævnte oplysninger vedrørende alle udenlandske gæster, der er fyldt 16 år, i en særlig gæsteprotokol.

Stk. 2. Indførelsen skal finde sted straks efter udlændingens ankomst. Straks efter afrejsen skal datoen herfor ligeledes indføres i protokollen.

Stk. 3. Politiet skal til enhver tid have adgang til protokollerne. Disse skal opbevares i to år, efter at de er udskrevet.

Stk. 4. Politiet kan tillade, at logigivere indfører udenlandske gæster i et af politiet godkendt kartotek i stedet for i gæsteprotokollen.

§ 61. Politiet kan pålægge andre logigivere, der mod eller uden vederlag yder natlogi til udlændinge, at føre gæsteprotokol efter reglerne i § 60.

§ 62. Udformningen af de i §§ 59 og 60 nævnte blanketter, protokoller og kartoteker bestemmes af tilsynet med udlændinge.

Stk. 2. Udgifterne til indkøb af blanketter, protokoller og kartoteker afholdes af logigiveren.

Stk. 3. Blanketter m. v. skal udfyldes tydeligt med blæk, kuglepen eller maskinskrift.

VIII. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 63. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1980.

Stk. 2. Fra samme dato ophæves justitsministeriets bekendtgørelse nr. 345 af 22. juni 1973 om udlændinges adgang til og ophold i landet og justitsministeriets bekendtgørelse nr. 347 af 22. juni 1973 om politiets beføjelse til af afvise og udvise udlændinge. Endvidere ophæves § 4, stk. 3, i justisministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 30. marts 1963 om pas m.v.

Justitsministeriet, den 23. maj 1980

Henning Rasmussen

/ Anders Troldborg

Redaktionel note
  • (* 2) Bekendtgørelsen er indlagt i historisk base, idet bekendtgørelse nr. 575 af 27.08.1987 ophæver bekendtgørelse nr. 114 af 30.03.1963.
  • (* 1) Bekendtgørelse anses for ophævet ved bekendtgørelse nr. 19 af 18. 1. 1984, bortset fra § 63, stk. 2, 2. pkt.