Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »Sidste side« til: »Den eller de sidste sider«.

2. § 18, 2. pkt. affattes således:

»En sådan anmodning kræver ikke underskrift, og der skal ikke indleveres genpart af anmodningen.«

3. § 46, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder dog kun anvendelse ved retterne i Brædstrup, Brøndbyerne, Hvidovre og Rødovre.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og § 42, stk. 3, 1. pkt., finder endvidere anvendelse ved retterne i Glostrup og tinglysningsafdeling A ved retten i Århus (d.v.s. følgende sogne i Århus retskreds: Hasle, Lisbjerg, Skejby, Terp, Ølsted, Århus bygrunde og Århus markjorde) fra den 1. april 1994.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.

Justitsministeriet, den 17. marts 1994

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg

Officielle noter

Ingen