Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Regninger fra offentlige myndigheder til fysiske eller juridiske personer
    Kapitel 2Regninger til offentlige myndigheder fra fysiske eller juridiske personer
    Kapitel 3Regninger mellem offentlige myndigheder
    Kapitel 4Afsluttende bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige
myndigheder

 

I medfør af §§ 7 og 12 i lov nr. 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Regninger fra offentlige myndigheder til fysiske eller juridiske personer

§ 1. Offentlige myndigheder skal udarbejde og sende regninger elektronisk.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke

1) for afregning af kontante indbetalinger for udstedelse af erklæringer, godkendelser, legitimationspapirer, udlevering af effekter, behandling af klager m.v.,

2) såfremt det er enklere eller billigere at udarbejde og sende regninger på papir, eller

3) såfremt modtageren af regningen ikke kan modtage denne elektronisk, eller modtageren ønsker at modtage regningen på papir .

Stk. 3. I de tilfælde, som er omfattet af stk.   2, kan den offentlige myndighed sende regninger elektronisk til et bureau med et certificeret kvalitetsstyringssystem og datasikkerhedssystem, som forestår kuvertering og videreforsendelse af brevet.

Stk. 4. Certificering af kvalitetsstyringssystemer skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere kvalitetsstyringssystemer af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af den multilaterale aftale om gensidig anerkendelse under sammenslutningen af europæiske nationale akkrediteringsorganer, European co-operation for Accreditation (EA). Certificering af datasikkerhedssystemer skal ske efter DS 484-1 eller DS 484-2 eller en tilsvarende standard og skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere datasikkerhedssystemer af DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 2. Den offentlige myndighed skal stille krav om, at betalingen af regningen skal ske elektronisk med automatisk afstemning i et økonomisystem.

Stk. 2. Myndigheden skal anvise en fremgangsmåde for betaling af regningen, f.eks. konto-til-konto overførsel, et medfølgende elektronisk eller papirbaseret indbetalingskort eller tilmelding til et system til betaling med automatisk træk.

Stk. 3. Myndigheden kan stille krav om, at fysiske eller juridiske personer skal være tilmeldt et system til betaling med automatisk træk for at modtage en given vare eller tjenesteydelse.

Kapitel 2

Regninger til offentlige myndigheder fra fysiske eller juridiske personer

§ 3. Regninger skal modtages elektronisk af offentlige myndigheder. Fysiske og juridiske personer, der ikke har mulighed for at fremsende regninger elektronisk, kan fremsende regninger via certificerede »Læs Ind«-bureauer, jf. bekendtgørelse om »Læs Ind«-service.

§ 4. Ved afgivelse af en ordre eller rekvisition skal den offentlige myndighed oplyse følgende:

1) Et ordre- eller rekvisitionsnummer,

2) EAN-lokationsnummer for myndigheden samt

3) personreference eller anden reference.

Stk. 2. Myndigheden kan endvidere oplyse sin kontostreng.

§ 5. Regninger, som fremsendes til den offentlige myndighed, skal referere myndighedens oplysninger efter § 4. Kreditor ifølge en regning kan kun omfatte ét CVR-nummer.

Stk. 2. Det skal fremgå af regningen, hvis den er en del af en sammenhængende ordre, rekvisition, faktura, kreditnota m.v. Overdrages fordringen i henhold til regningen til tredjemand, skal erhververen af fordringen oplyse sin pengeinstitutkonto eller sit CVR-nummer med henblik på udbetaling til sin NemKonto.

Stk. 3. En offentlig myndighed kan udskyde betalingen til en kreditor, hvis denne ikke har sendt regningen elektronisk, jf. § 3, eller ikke har opfyldt sin oplysningspligt i henhold til stk. 1 og 2. Betalingen gennemføres i så fald uden ugrundet ophold efter myndighedens elektroniske modtagelse af en regning, der opfylder kravene i stk. 1 og 2. Udskydelse af betalingen er betinget af, at myndigheden har givet oplysningerne i § 4.

Stk. 4. Hvis en offentlig myndighed udskyder betalingen til en kreditor, fordi denne ikke har opfyldt sin oplysningspligt i henhold til stk. 1 og 2, skal myndigheden underrette kreditor om, at regningen ikke kan betales. Hvis myndigheden gentagne gange har modtaget og betalt regninger uden at gøre opmærksom på, at disse ikke er sendt elektronisk eller ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2, kan myndigheden dog ikke påbegynde en udskydelse af betalingen i henhold til stk. 3 uden at underrette kreditor herom.

§ 6. Den elektroniske regning skal være i et format læseligt for den offentlige myndighed og fremsendes således, at den umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndterings- eller økonomisystem. Regningen skal opfylde kravene i § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentlige myndigheder skal kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML, jf. bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.

Stk. 3. Hvis den offentlige myndighed har afgivet ordren, rekvisitionen eller bekræftelsen herpå i et elektronisk system, som giver adgang til returnering som regning, kan myndigheden stille krav om, at afsenderen anvender det pågældende elektroniske system til returneringen. Kravet skal fremsættes skriftligt senest på ordre- eller rekvisitionstidspunktet. Denne bestemmelse finder kun anvendelse, i det omfang det ikke udelukkes af aftaleforholdet mellem parterne.

Stk. 4. En offentlig myndighed kan udskyde betalingen til en kreditor, der ikke overholder pligten i stk. 1 og 3. Betalingen gennemføres i så fald uden ugrundet ophold efter myndighedens modtagelse af en regning, der opfylder kravene i stk. 1 og 3. Udskydelse af betalingen er betinget af, at myndigheden har givet oplysningerne i § 4. Myndigheden skal underrette kreditor om, at regningen ikke kan betales.

Kapitel 3

Regninger mellem offentlige myndigheder

§ 7. En regning fra en offentlig myndighed til anden offentlig myndighed skal udarbejdes og sendes elektronisk.

§ 8. Ved afgivelse af en ordre eller rekvisition skal den offentlige myndighed oplyse følgende:

1) Et ordre- eller rekvisitionsnummer,

2) EAN-lokationsnummer for myndigheden samt

3) personreference eller anden reference.

Stk. 2. Myndigheden kan oplyse sin kontostreng.

§ 9. Den fremsendte regning skal gengive den offentlige myndigheds oplysninger efter § 8. Selv om en regning ikke er omfattet af momsbekendtgørelsen, skal regningen så vidt muligt udformes i overensstemmelse med reglerne om fakturakrav i momsbekendtgørelsen. Kreditor ifølge en regning kan kun omfatte ét CVR-nummer.

Stk. 2. Det skal fremgå af regningen, hvis den er en del af en sammenhængende ordre, rekvisition, faktura, kreditnota m.v.

§ 10. Den elektroniske regning fra en offentlig myndighed skal være i et format læseligt for den modtagende offentlige myndighed og fremsendes således, at den umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndterings- og økonomisystem.

Stk. 2. Offentlige myndigheder skal kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML, jf. § 6, stk. 2. § 6, stk. 3, finder endvidere tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis en offentlig myndighed ikke kan opfylde bestemmelsen i stk. 1, skal myndigheden for egen regning anvende »Læs Ind«-service, jf. bekendtgørelse om »Læs Ind«-service.

§ 11. En offentlig myndighed kan udskyde betalingen til en kreditor, som ikke overholder §§ 9 eller 10. Betalingen gennemføres i så fald uden ugrundet ophold efter myndighedens modtagelse af en regning, der opfylder kravene i §§ 9 og 10. Udskydelse af betalingen er betinget af, at myndigheden har givet oplysningerne i § 8.

§ 12. Betalinger mellem offentlige myndigheder skal ske elektronisk med automatisk afstemning i et økonomisystem.

Stk. 2. Modtagende myndighed skal anvise betaling af regningen f.eks. konto-til-konto overførsel, et medfølgende elektronisk eller papirbaseret indbetalingskort eller tilmelding til et system til betaling med automatisk træk.

Kapitel 4

Afsluttende bestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen gælder for offentlige myndigheder omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven samt domstolene.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter selvejende institutioner m.v., hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal efter vedkommende ministers bestemmelse endvidere kunne finde anvendelse for institutioner, foreninger, fonde m.v.,

1) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

2) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution m.v., som er omfattet af nr. 1, såfremt kapitalindskuddet mv. har væsentlig betydning for modtageren.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter endvidere selvejende institutioner m.v., som en kommune eller amtskommune har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 5. Kommunen eller amtskommunen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 4.

Stk. 6. Når strukturreformen træder i kraft erstattes henvisningen i stk. 4 og 5 til amtskommune og amtskommunen med region henholdsvis regionen.

§ 14. Finansministeren kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft eDag2 den 1. februar 2005.

Stk. 2. § 1, stk. 4, 2. pkt., gælder først fra 1. januar 2006. Certificering af datasikkerhedssystemer inden 1. januar 2006 skal ske efter DS 484-1 eller DS 484-2 eller en tilsvarende standard, og certificering skal gives af en virksomhed, som er akkrediteret til at certificere efter ISO 9001:2000 omfattende IT-området.

Stk. 3. Muligheden for, at en erhverver af en fordring i stedet for sin pengeinstitutkonto kan oplyse sit CVR-nummer med henblik på udbetaling til sin NemKonto, gælder først, når NemKonto-systemet er i drift den 15. september 2005.

Stk. 4. Løbende aftaler indgået før bekendtgørelsens ikrafttrædelse skal senest den 31. december 2005 være omfattet af bekendtgørelsen, medmindre dette udelukkes af aftalens beskaffenhed.

Finansministeriet, den 7. oktober 2004

Thor Pedersen

/Mogens Pedersen