Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om benyttelse af yachtflag


Efter at indregistreringen af lystfartøjer er ophørt, vil det ikke som hidtil være nødvendigt at indgive andragende om tilladelse til førelse af det ved kgl. resolution af 15. august 1865 approberede flag for danske lystyachter.

Dette flag, der består af det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i den øverste firkant nærmest stangen, kan herefter føres på sådanne, herboende danske tilhørende, dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart.

Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.

Statsministeriet, den 11. oktober 1957.

H. C. Hansen.

    /F Grage.

Officielle noter

Ingen