Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i instruks for tilsynet med eksekutorboer.


I instruks af 22. marts 1933 for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer sker følgende ændringer:

§ 4, stk. 1, 2. punktum, affattes således:

»Deponering af boets aktiver, tinglysning af spærredeklaration på boets faste ejendomme eller lignende begrænsninger i eksekutors rådighed over boets aktiver bør ikke godkendes som hel eller delvis erstatning for sikkerhedsstillelse.«

I § 4, stk. 3, tilføjes efter »værdipapirer«:»eller bankgarantier«.

I § 4, stk. 4, tilføjes efter »forsikringsbreve«: »og bankgarantibreve«.

§ 4, stk. 5, affattes således:

»Stilles sikkerhed ved tegning af forsikring eller ved bankgaranti, skal den tilsynsførende myndighed påse, at forsikrings- eller garantidokumentet klausuleres således, at forsikringen eller garantien ikke kan hæves eller ændres uden skriftligt samtykke fra den tilsynsførende myndighed, at der fra forsikringsselskabet eller banken ufortøvet vil være at sende meddelelse til den tilsynsførende myndighed, for så vidt forsikringspræmien eller garantivederlaget ikke rettidig betales, eller anden misligholdelse finder sted, samt at forsikringen eller garantien forbliver i kraft indtil en måned efter, at der er tilsendt den tilsynsførende myndighed meddelelse om misligholdelsen.«

I § 9, stk. 1, 1. punktum, udgår ordene: »er optagne på de i bekendtgørelse af 2. september 1869 II C omhandlende fortegnelser og«.

§ 9, stk. 4, affattes således:

»Revisionen skal tilendebringes snarest muligt. Har revisionen givet anledning til antegnelser af væsentlig betydning, foranlediger revisionsmyndigheden, at den i anledning af revisionen stedfundne brevveksling og den eventuelle tillægsopgørelse m.v. fremlægges til skifteprotokollen. Når revisionen er afsluttet, forsynes såvel skifteprotokollen som eksekutorbevillingen med revisionsmyndighedens påtegning herom. Om revisionens afslutning sendes der straks meddelelse til eksekutor, i København tillige til skifteretten. Endvidere underrettes 1. revisionsdepartement på særlig formular med oplysning om samtlige indbetalte afgifter.«

§ 9, stk. 5, udgår.

Justitsministeriet, den 27. august 1959.

Hans Hækkerup.

/Grathe.

Officielle noter

Ingen