Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler


§ 1. Efter § 127 i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1980, som blandt andet ændret ved lov nr. 277 af 9. juni 1982, har justitsministeriet godkendt vedtægt af 27. maj 1983 om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler. Vedtægten optages som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelse nr. 387 af 20. juli 1940, om Allerhøjeste Stadfæstelse paa Vedtægt angaaende Sagføreres Pligter med Hensyn til Behandlingen af betroede Midler, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 466 af 16. november 1979, ophæves den 1. juli 1983.

Justitsministeriet, den 22. juni 1983

Erik Ninn-Hansen

/ Tornøe

Bilag

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler (som vedtaget på det ordinære, almindelige advokatmøde den 27. maj 1983).

A. Betroede penge.

§ 1

Enhver advokat, som oppebærer penge for trediemands regning, skal foruden de personlige konti, som omfatter de enkelte mellemværender, føre en fælleskonto, som til enhver tid viser størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede penge. Denne konto skal i advokatens bogholderi være betegnet som klienttilsvarskonto.

Stk. 2. Såfremt en advokat fra et andet EF-medlemsland udøver sin virksomhedher i landet fra en dansk advokats herværende kontor,anses ethvert beløb, der indgår til kontoret for trediemands regning, som indgået til den danske advokat, medmindre det klart fremgår af omstændighederne, at beløbet er indgået til den pågældende advokat fra et andet EF-medlemsland.

Stk. 3. Fra den fælles klienttilsvarskonto kan enkelte mellemværender udskilles, når disses omfang eller andre særlige forhold gør det ønskeligt. Et sådant mellemværendes konto i advokatens bogholderi er da også en klienttilsvarskonto, og kontoen skal udtrykkelig betegnes som klienttilsvarskonto.

Stk. 4. Beløb, der er indsat på særlige for en klient og i klientens navn oprettede konti, henregnes ikke til advokaternes klienttilsvar, man sådanne konti omfattes af reglerne om nøjagtig registrering, jfr. § 8.

§ 2

Hvad en advokat efter klienttilsvarskontoens udvisende til enhver tid skal kunne tilsvare trediemand, skal indestå på en særlig som klientkonto betegnet konto i bank, sparekasse eller postgiro.

Stk. 2. En klientkonto oprettes i advokatens navn og er advokatens rådighed undergivet.

Stk. 3. En advokats samlede klienttilsvar kan indestå på flere klientkonti i eet eller flere pengeinstitutter, herunder på konti oprettet til brug for tilsvaret over en enkelt klient, Sådanne konti oprettes også i advokatens navn, men kan have vedtegning om den pågældende klients navn.

Stk. 4. Der skal dag for dag være overensstemmelse mellem tilsvarskontoen og indestående på klientkonti, bortset fra de i dagens løb forekomne til- og afgange, som advokaten først er i stand til at regulere over klientkonto i vedkommende pengeinstitut den efterfølgende arbejdsdag.

§ 3

Klientkonti kan kun oprettes pengeinstitutter, som ved en af Advokatrådet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde følgende bestemmelser.

a. Uanset muligt andet mellemværende med advokaten eller nogen af dennes klienter skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientkonto indestående beløb, som er fornødent for at dække advokatens tilsvar til trediemand for betroede midler.

b. På klientkonto må kun hæves ved checks, som på iøjefaldende måde er påtrykt ordet »klientkonto«.

Stk. 2. Klientkonto kan oprettes således, at der ikke disponeres over dem ved checks, men kun ved overførsel til en for advokaten oprettet klientkonto, hvortil klienkontochecks er udleveret. Den endelige hævning af et klientkontobeløb kan kun ske ved klientkontochecks.

§ 4

På klientkonto skal uden unødigt ophold indsættes alle indgående betroede penge, herunder beløb, der indbetales til advokaten til afholdelse af udlæg for klienten eller som forskud på salær.

Stk. 2. Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

Stk. 3. Penge, som en advokat oppebærer for et interessentskab, hvori han selv er interessent, skal behandles som betroede penge, jfr. stk. 1.

§ 5

På klientkonto må kun hæves:

a. Beløb, som udbetales til en klient eller for en klients regning.

b. Beløb, som advokaten har tilgode hos en klient i henholdt til bogført mellemværende, der berettiger til modregning.

c. Beløb, som efter rigtig opgørelse og afstemning overstiger advokatens samlede tilsvar, og som derfor tilhører advokaten.

Stk. 2. Beløb, som hæves i henhold til punkt a eller b, må ikke overstige, hvad der indestår på klientkontoen som tilkommende pågældende klient.

Stk. 3. Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientkontoen, uden at salæret samtidig bogføres.

Stk. 4. På klientkontoen må kun hæves ved checks ,der er påtrykt ordet »klientkonto«.

§ 6

En advokat skal mindst 1 gang hver måned foretage en afstemning af, om summen af tilsvaret på de enkelte klienters konti stemmer med klienttilsvarskontoen ifølge advokatens bogholderi. Eventuelle uoverensstemmelser skal straks reguleres ved bogføring på klienttilsvarskontoen og tilsvarende indsættelse eller hævning på klientkonto. Bilag vedrørende afstemningerne skal af advokaten opbevares i mindst 2 år.

§ 7

Enhver advokat har pligt til, medmindre særlige aftaler foreligger, at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for klient efter de i stk. 2 - 8 anførte regler samt i øvrigt, hvor undladelse af at afgive renter ville føre til et for klienten urimeligt resultat.

stk. 2. I tilfælde, hvor en advokat har et tilsvar på over 10.000 kr. over for en klient, forrentes tilsvaret til klienten eller anden rette vedkommende.

Stk. 3. Har en advokat, der ikke fører samlekonti for inkassoklienter, i en inkassosag et tilsvar, som overstiger 5.000 kr., forrentes tilsvaret over for klienten. Reglen i stk. 2 finder herefter kun anvendelse i inkassosager, når advokaten fører samlekonti for inkassoklienter.

Stk. 4. der afgives ikke rente, såfremt afregning sker senest 14 kalenderdage efter beløbets modtagelse.

Stk. 5. I alle tilfælde, hvor advokaten skal betale rente til klienten, tager forrentningen sin begyndelse 2 kalenderdage efter beløbets indbetaling eller efter, at beløbet har overskredet de i stk.2 og 3 anførte beløbsgrænser, og pligten til forrentning består indtil den dag, beløbet udbetales eller nedbringes under de foran angivne grænser.

Stk. 6. Har klienters midler været separeret på særskilt konto, er renten til klienten den på den særlige lonko indvundne rente.

Stk. 7. Har en klients midler ikke været separeret på særskilt konto, er renten til klienten den rente, advokaten oppebærer af sin klientcheckkonto.

Stk. 8. Rentebeløb under 100 kr. er ikke omfattet af pligten til at afgive rente til klienten.

B. Betroede værdipapirer m.v.

§ 8

Enhver advokat, som forvalter eller - bortset fra sagsekspedition - er legitimeret til at råde over trediemand tilhørende værdipapirer, konti m.v., skal foretage nøjagtig registrering af disse. Registreringspligten omfatter værdipapirer og indlåns- og udlånskonti i pengeinstitutter af enhver art, og omfatter således obligationer, aktier, pantebreve, gældsbreve samt bank-, sparekasse- og girokonti, herunder kassekreditkonti.

Stk. 2. Såfremt en advokat fra et andet EF- medlemsland udøver sin virksomhed her i landet fra en dansk advokats herværende kontor, anses værdipapirer, som kontoret forvalter på trediemands vegne, for betroet den danske advokat til forvaltning, medmindre det klart fremgår af omstændighederne, at værdipapirerne er betroet den pågældende advokat fra et andet EF-medlemsland.

Stk. 3. Registreringen skal indeholde en nøjagtig angivelse af, hvad der er registreret og fra hvem det registrerede er modtaget. Værdipapirer, som advokaten besidder, skal opbevares på en sådan måde, at det let kan konstateres, hvem de pågældende papirer tilhører.

Stk. 4. Værdipapirer, som er indskrevet eller som forvaltes i åbent depot (herunder obligationer registreret i Værdipapircentralen), kan ved advokatens registrering opføres med deres betegnelse og samlede beløb uden specifikation af eventuelle numre, men med bemærkning om, at de er indskrevet henholdsvis forvaltes i åbent depot, og med angivelse af fuldstændig betegnelse af indskrivningsbeviset eller depotbeviset.

§ 9

Inden hvert års 1. juni skal advokaten drage omsorg for, at enhver klient, for hvem advokaten har værdipapirer til forvaltning, modtager en fortegnelse over disse papirer.

Stk. 2. Fortegnelsen skal underskrives af advokaten og attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Den af advokaten og revisorer underskrevne fortegnelse sendes af revisor direkte til klienten. En genpart af fortegnelsen skal forsynes med samme attest, som findes på den til klienten afsendte original, samt med revisors erklæring om, hvornår og på hvilken måde tilsendelse er sket. Denne genpart opbevares af advokaten i 5 år.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 - 3 finder ikke anvendelse på depoter tilhørende fonde, foreninger, selskaber m.v., for hvilke regnskabet revideres enten af en offentlig myndighed eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

C. Tilsyn

§ 10

Inden hvert års 1. juni skal enhver advokat, der har haft beskikkelse siden kalenderårets begyndelse, til Advokatrådet indsende en erklæring om størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. en af advokaten valgt dato i det pågældende år, eller pr. 31/12 i det foregående år.

Stk. 2. Hvis advokaten har tilsvar af betroede penge, skal erklæringen være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Til afgivelse af erklæringen skal benyttes en formular, hvis nærmere indhold fastsættes af Advokatrådet.

§ 11

Enhver advokat, der begynder selvstændig advokatvirksomhed ved etablering af ny advokatvirksomhed eller overtagelse af hidtil af anden advokat drevet advokatvirksomhed, skal inden 1 måned herefter skriftligt meddele dette til Advokatrådet.

Stk. 2. Inden 6 måneder efter påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed skal advokaten til Advokatrådet indsende en erklæring om størrelsen af advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. en af Advokatrådets fastsat dato.

Stk. 3. Erklæringen skal være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor og være ledsaget af en kort redegørelse fra revisor om tilrettelæggelse og førelse af advokatens bogholderi.

Stk. 4. Til afgivelse af erklæringen skal benyttes en formular, hvis nærmere indhold fastsættes af Advokatrådet.

§ 12

Advokatrådet kan til enhver tid og uden angivelse af grud pålægge en advokat inden for en af rådet fastsat kort frist at indsende en klientkontoerklæring som nævnt i § 10.

§ 13

Har en advokats klientkontobogføring været mangelfuld eller har advokaten i øvrigt overtrådt reglerne om behandlingen af betroede midler, kan Advokatrådet pålægge advokaten for en af rådet fastsat periode eller indtil videre at indsende klientkontoerklæringer hvert kvatal eller med andet af rådet fastsat mellemrum.

§ 14. I de i § 13 nævnte tilfælde og i tilfælde, hvor der fremkommer klager over en advokats virksomhed eller hvor Advokatrådet i øvrigt finder særlig anledning dertil, kan rådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om advokaten overholder regler om behandlingen af betroede midler.

§ 15

Den advokat, hos hvem undersøgelsen er besluttet, er pligtig at give rådet eller den person, som er udpeget til at foretage undersøgelsen, alle de oplysninger om sin forretningsførelse og sine personlige økonomiske forhold, der måtte kræves, ligesom advokaten skal fremlægge bøger, regnskaber, forretningspapirer og andet, som af den, der foretager undersægelsen, skønner at have betydning for undersøgelsen.

§ 16

Udgifterne ved fremskaffelse af revisorattest eller foretagelse af undersøgelse i de i §§ 12 og 14 nævnte tilfælde, afholdes af advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at advokatens forhold er og har været i orden. I modsat fald må advokaten selv afholde udgifterne, dog at Advokatrådet, når omstændighederne taler derfor, kan bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af advokatsamfundet.

§ 17

Tilsidesætter en advokat nogen af de i denne vedtægt indeholdte regler, eller undlader en advokat at efterkomme pålæg om indsendelse af klientkontoerklæring eller i de i § 14 nævnte tilfælde at give de afkrævede oplysninger, er dette at anse som overtrædelse af advokatpligterne, for hvilket Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jfr. rpl. § 142.

§ 18. Reglerne om behandlingen af betroede midler finder for et tidsrum af indtil 6 måneder fortsat anvendelse for en advokat, der er udelukket fra at drive advokatvirksomhed, eller hvis ret hertil er ophørt, jfr. rpl. §§ 137 - 139, jfr. § 142.

Stk. 2 Såfremt omstændighederne i forbindelse med udelukkelsen eller ophøret giver anledning dertil, kan Advokatrådet foretage undersøgelse som nævnt i §§ 12 - 14 og bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en af rådet udpeget advokat må hæve på konti, hvorpå betroede penge indestår.

D. Ikrafttræden

§ 19

Denne vedtægt træder i kraft den 1. juli 1983. Samtidig ophæves vedtægt angående advokaternes pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr, 387 af 20. juli 1940 med ændringer ved bekendtgørelse nr. 449 af 7. december 1967 og bekendtgørelse nr. 466 af 16. november 1979, og regulativ om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, vedtaget af Advokatrådet den 22. november 1968 med ændring af 12. maj 1977 og 13. november 1981.

Godkendes.

Justitsministeriet, den 16. juni 1983.

Erik Ninn-Hansen.

/Tornøe

Officielle noter

Ingen