Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer.


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933, instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, som ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 27. august 1959, nr. 355 af 25. juni 1969 og nr. 83 af 5. marts 1971, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 10, stk. 3, og § 12 ændres »Skattedepartementet« til »2. revisionsdepartement«.

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skifteretten, i København præsidenten for byretten, autoriserer kassebog og skifteprotokol. Eksekutor kan dog føre boets regnskab på en særlig konto i sit bogholderi og anvende løsbladsskifteprotokol, hvis han følger reglerne i § 2 a og § 2 b.

3. Efter § 2 a indsættes:

»§ 2 b. Anvender eksekutor løsbladsskifteprotokol, skal han nummerere bladene fortløbende. Ligesom i de tilfælde, hvor autoriseret skifteprotokol anvendes, skal indførsel om skiftesamlinger ske straks.

Stk. 2. Ved enhver tilførsel til løsbladsprotokollen skal eksekutor snarest og inden otte dage efter tilførslens dato sende genpart til arvinger og andre vedkommende eller til den, de pågældende har bemyndiget til at modtage en sådan genpart.

4. I § 8, stk. 1, ændres »den af Justitsministeren beskikkede Revisor« til »revisionen af eksekutorboer i København«.

5. I § 9, stk. 1, udgår »paa Ansættelsen af Boets Værdier«.

I § 9, stk. 2, ændres »Lov nr. 147 af 10. April 1922 § 24« til »finansministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 28. marts 1973 § 5, stk. 2«.

6. § 11 affattes således:

»§ 11. Skifteretten påser, at foreløbig opgørelse i henholdt til § 24 i arve- og gaveafgifteloven (lovbekendtgørelse nr. 443 af 28. september 1972) indsendes rettidigt til skifteretten eller til revisionen af eksekutorboer i København, og at skifte- og arveafgift indbetales rettidigt. I januar, april, juli og oktober måneder indsendes til 2. revisionsdepartement foretegnelse over de boer, hvori der i det forudgående kvartal er indsendt foreløbig opgørelse.

Den foreløbige opgørelse revideres efter samme retningslinier som endelige opgørelser. Giver revisionen anledning til benærkninger, underrettes 2. revisionsdepartement herom.

7. § 13 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1974. Dog finder § 1, nr. 1, anvendelse på boer, der modtages til revision efter den 1. januar 1973, samt på andre boer efter skattedepardementets bestemmelse.

Justitsministeriet, den 24. juni 1974.

Nathalie Lind

/O. Perch Nielsen.

Officielle noter

Ingen