Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg


I henhold til § 18, stk. 1, i lov nr. 382 af 10. juni 1987 om

dyreforsøg, som ændret ved lov nr. 374 af 7. juni 1989, og efter

indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet, samt under hensyn til

De Europæiske Fællesskabers Rådsdirektiv (86/609/EØF) af 24.

november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og

administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til

forsøg og andre videnskabelige formål, og den europæiske konvention

af 18. marts 1986 om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til

forsøg og andre videnskabelige formål, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder, hvor ikke andet er nævnt, for mus, rotter, marsvin, guldhamstere, kaniner, aber, hunde, katte og vagtler.

§ 2. Dyreforsøg må kun foretages med dyr, som

  • 1) hidrører fra opdrættere, der har tilladelse i henhold til § 7, eller
  • 2) er avlet i en virksomhed eller institution, hvor der foreligger tilladelse til forsøg med dyr af den pågældende art, eller hvor forsøg med dyr af den pågældende art almindeligvis finder sted, eller
  • 3) hidrører fra udlandet og i oprindelseslandet er opdrættet til dyreforsøg.

Stk. 2. Dyreforsøg kan dog også foretages med virksomhedens eller institutionens egne avlsdyr, selv om disse er fremskaffet på andre måder end nævnt i stk. 1. For så vidt angår hunde og katte er det en betingelse, at avlsdyrene har opholdt sig i virksomheden eller institutionen i 1 år for hundes vedkommende og i 6 månder for kattes vedkommende.

§ 3. Levering af forsøgsdyr skal ske direkte fra opdrætteren til forsøgsvirksomheden eller -institutionen eller gennem en opdrætter eller leverandør, der har tilladelse efter § 7. Levering kan dog også ske gennem en anden virksomhed eller institution, hvor der foreligger tilladelse til forsøg med dyr af den pågældende art, eller hvor forsøg med dyr af den pågældende art almindeligvis finder sted, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 2

Særlige bestemmelser for forsøgsudøvere og forsøgsvirksomhed og

-institutioner

§ 4. I forsøgsvirksomheden eller -institutionen skal der findes oplysninger om enhver erhvervelse og afhændelse af forsøgsdyr med angivelse af dato, dyreart, antal dyr og leverandør eller aftager. Ved eget tillæg skal der senest ved fravænningen ske notering af, hvornår fødslen er sket, dyreart og antal dyr. For hundes, kattes og abers vedkommende skal tillige angives race eller art, og der skal føres avlsjournal med angivelse af forældrene samt oplysninger om sundheds- og sygdomsforhold.

Stk. 2. For dyr, som hidrører fra udlandet, skal der foreligge oplysninger, der godtgør, at dyrene i oprindelseslandet er opdrættet til forsøg.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal opbevares i mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor dyret senest har levet i virksomheden eller institutionen.

§ 5. Hunde, katte og aber til forsøg samt avlsdyr af disse arter skal være mærket på en måde, der sikrer, at det enkelte dyr altid kan identificeres. Såfremt der i virksomheden eller institutionen findes hunde, katte eller aber af eget tillæg, skal mærkning ske senest ved fravænningen. Såfremt der modtages hunde, katte eller aber, der ikke er mærket, skal mærkning ske uden unødigt ophold.

§ 6. Pligterne efter § 4 og § 5, 2. og 3. pkt., påhviler virksomheden eller institutionen som sådan. Dyreforsøgstilsynet kan godkende, at ansvaret i stedet skal påhvile en person, der er ansat i virksomheden eller på institutionen.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser for opdrættere og andre leverandører af

forsøgsdyr

§ 7. Opdræt og levering af forsøgsdyr må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Tilladelse til opdræt af forsøgsdyr kan kun gives til den, der råder over de til formålet nødvendige faciliteter, og hvis virksomhed drives således, at der kan føres sikker kontrol med dyrene, herunder med deres oprindelse.

Stk. 3. Tilladelse kan begrænses med hensyn til arten af dyr, og der kan fastsættes nærmere vilkår for tilladelsen, herunder om avl, opstaldning, fodring, pasning, sundhedskontrol og inspektion. Dyreforsøgstilsynet kan give pålæg vedrørende avl, opstaldning, fodring, pasning og sundhedskontrol.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på den, der har tilladelse til levering af dyr til forsøg.

§ 8. Hunde, katte og aber til forsøg skal senest ved fravænning mærkes på en måde, der sikrer, at det enkelte dyr altid kan identificeres. Såfremt der modtages hunde, katte eller aber, der ikke er mærket, skal mærkning ske uden unødigt ophold.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 4 finder tilsvarende anvendelse for godkendte opdrættere og andre godkendte leverandører af forsøgsdyr.

§ 9. Virksomhedens egne avlsdyr kan afhændes til forsøg, selv om de ikke er opdrættet hertil. For så vidt angår hunde og katte er det en betingelse, at avlsdyrene er mærket, og at de efter mærkningen har opholdt sig i virksomheden i 1 år for hundes vedkommende og i 6 måneder for kattes vedkommende.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 10. Dyreforsøgstilsynet kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 11. Den, der har tilladelse til at opdrætte eller levere forsøgsdyr, skal efter Dyreforsøgstilsynets anmodning give nærmere oplysninger om sit opdræt og sin erhvervelse og afhændelse af dyr.

§ 12. Den, der overtræder §§ 2-5, § 7, stk. 1, § 8 eller § 9, straffes efter § 16, stk. 2, i lov om dyreforsøg med bøde.

§ 13. Dyreforsøgstilsynet kan tilbagekalde en tilladelse efter § 7, såfremt tilladelsens indehaver ikke mere opfylder kravene i § 7, stk. 2, jf. til dels stk. 4, eller der er sket grov elller gentagen overtrædelse af vilkår eller pålæg efter § 7, stk. 3, jf. til dels stk. 4, eller af reglerne i § 8 eller § 9.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 650 af 23. december 1983 om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg ophæves.

Justitsministeriet, den 18. maj 1990

Hans Engell

/ Kaspar Linkis

Officielle noter

Ingen