Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer


§ 1

I § 5, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933 (instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer), som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 480 af 17. september 1981, ændres »1.000 kr.« til: »10.000 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1982.

Justitsministeriet, den 28. juni 1982

Ole Espersen

/ Tornøe

Officielle noter

Ingen