Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m. og i instruks for auktionsledere.


I henhold til lov nr. 132 af 16. april 1935 om offentlig auktion ved auktionsledere, jfr. lovbekendtgørelse nr. 40 af 4. februar 1970, som ændret ved lov nr. 162 af 17. marts 1976, fastsættes følgende:

§ 1. I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 24. maj 1935 om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m. som ændret ved bekendtgørelse nr. 182 af 25. juni 1956 foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår: »der hæfter først for Auktionslederens rettidige Betaling af de Statskassen tilkommende Afgifter og derefter for hans eventuelle Erstatningspligt overfor Rekvirenter og Auktionskøbere«.

2. I § 1, stk. 8, udgår: »det Offentlige for Afgifternes vedkommende og«.

3. § 2 affattes således:

»§ 2. For afholdelse af auktion tilkommer der auktionslederen et vederlag af rekvirenten på 1 pct. af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som køberen skal betale i henhold til auktionsvilkårene, dels af de forpligtelser, som køberen skal overtage uden for budsummen, jfr. dog stk. 2. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

Stk. 2. Auktionslederens samlede vederlag kan højst udgøre 250 kr. for hver påbegyndt time, som auktionen varer. Vederlaget udgør dog altid mindst 500 kr. For en aflyst auktion betales 250 kr.

Stk. 3. Auktionslederen er berettiget til at forlange godtgørelse efter regning for de udgifter, der er foranlediget af auktionen. Herunder kan auktionslederen, såfremt han benytter eget befordringsmiddel, kræve godtgørelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.«

4. § 3 affattes således:

»§ 3. For udfærdigelse af afskrifter, udskrifter eller fotokopier af auktionsbogen og auktionskataloget tilkommer der auktionslederen 10 kr. for første påbegyndte side og 5 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Stk. 2. For attestation af en auktionsregning tilkommer der auktionslederen 10 kr.

Stk. 3. De nævnte udskrifter og attestationer er ikke stempelpligtige.«

§ 2

I instruks for auktionsledere nr. 211 af 2. juli 1935 som ændret ved bekendtgørelse nr. 552 af 29. oktober 1940 og bekendtgørelse nr. 182 af 25. juni 1956 foretages følgende ændringer i afsnit II:

1. I § 3, stk. 3, udgår: »derunder Afgiften til Staten«.

2. § 6, ophæves.

3. § 7, stk. 13, ophæves.

4. Overskriften til § 11 affattes således: »Auktionskatalog, indberetning m.m.«.

5. § 11, stk. 1-3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 1-3.

6. I § 11, stk. 4, der bliver stk. 1, affattes 1. pkt. således:

»Auktionslederen skal opbevare auktionskataloget i 2 år.«

7. § 12 affattes således:

»§ 12. For afholdelse af auktion tilkommer der auktionalederen et vederlag af rekvirenten på 1 pct. af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som køberen skal betale i henhold til auktionsvilkårene, dels af de forpligtelser, som køberen skal overtage uden for budsummen, jfr. dog stk. 2. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

Stk. 2. Auktionslederens samlede vederlag kan højst udgøre 250 kr. for hver påbegyndt time, som auktionen varer. Vederlaget udgør dog altid mindst 500 kr. For en aflyst auktion betales 250 kr.

Stk. 3. Auktionslederen er berettiget til at forlange godtgørelse efter regning for de udgifter, der er foranlediget af auktionen. Herunder kan auktionslederen, såfremt han benytter eget befordringsmiddel, kræve godtgørelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser.

Stk. 4. For udfærdigelse af afskrifter, udskrifter eller fotokopier af auktionsbogen og auktionskataloget tilkommer der auktionslederen 10 kr. for første påbegyndt side og 5 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Stk. 5. For attestation af en auktionsregning tilkommer der auktionslederen 10 kr.

Stk. 6. De nævnte udskrifter og attestationer er ikke stempelpligtige.«

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1976.

Justitsministeriet, den 24. juni 1976.

Orla Møller.

/ J.Hermann.