Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer.


I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933, instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skifteretten, i København præsidenten for byretten, autoriserer skifteprotokol og kassebog. Efter anmodning fra eksekutor kan der meddeles fritagelse for at føre en særlig kassebog, således at boets regnskab i stedet tillades ført på en særlig konto i eksekutors bogholderi på de i § 2a angivne vilkår.«

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2a. Fører eksekutor boets regnskab på en særlig konto i sit bogholderi, skal der oprettes et særligt kontokort for boet. På kontokortet skal boets kasseregnskab føres fortløbende, således at kortet udviser alle bevægelser i eksekutors beholdning af boets midler, herunder eksekutors indsættelser og uddrag af boets kontrabøger.

Stk. 2. Posteringerne på kontokortet skal henvise til kassebilagenes numre, der skal være fortløbende.

Stk. 3. Ved boets afslutning skal kontokortet bringes til at saldere og underskrives af eksekutor. Det underskrevne kontokort skal i en af eksekutor bekræftet genpart fremlægges som bilag til skifteprotokollen.

Stk. 4. Bliver et kontokort udskrevet, skal de følgende kontokort nummereres fortløbende.

Stk. 5. Er eksekutors bogholderi ikke indrettet efter et kontokortsystem, kan boets konto i stedet på tilsvarende måde føres på et særligt blad i eksekutors regnskabsbøger.«

3. I § 5, 2. stk., indsættes som nyt 3. punktum:

»Føres boets regnskab på en særlig konto i eksekutors bogholderi, skal eksekutor desuden medbringe kontokortet eller regnskabsbogen, hvor boets konto er ført, eller en af eksekutor bekræftet genpart af kontokortet eller kontobladet.«

4. § 6, 2. stk., affattes således:

Stk. 2. Den tilsynsførende myndighed er berettiget til når som helst at forlange sig forelagt boets skifteprotokol og boets kassebog eller, såfremt boets regnskab føres på en særlig konto i eksekutors bogholderi, boets kontokort eller regnskabsbogen, hvor boets konto er ført, eller en af eksekutor bekræftet genpart af kontokortet eller kontobladet. Den er endvidere berettiget til at forlange sig forlange sig forelagt de beviser, der er udstedt for anbringelsen af boets kontante midler (bank- eller sparekassebøger, kontokuranter m. v.) samt boets værdipapirer og indtægts- og udgiftsbilag.'

Justitsministeriet, den 25. juni 1969.

Knud thestrup.

/Ringgård.

Officielle noter

Ingen