Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Ændring i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 223 af 24. Juni 1938 om Notering af Massegældsbreve.


I Henhold til § 42 i Lov Nr. 146 af 14. April 1938 om Gældsbreve fastsætter Justitsministeriet herved efter Forhandling med Ministeriet for Handel, Industri og Søfart følgende Ændringer i Bekendtgørelse Nr. 223 af 24. Juni 1938 om Notering af Massegældsbreve:

 

      Bekendtgørelsens § 4 affattes saaledes: 

            Noteringspaategningen. 

Stk. 1. Noteringspaategningen lyder enten »Noteret paa Navn« (hvor Navnet er paaført Gældsbrevet), »Noteret paa hemmeligt Navn« eller »Ihændehaver noteret«. Paategningen dateres og skal endvidere indeholde en - eventuel forkortet Angivelse af den noterende og underskrives af denne.

Stk. 2. Noteringspaategningen bevidner, at der paa Gældsbrevets Rubrik i Skyldnerens Noteringsbog er indført henholdsvis den berettigedes Navn eller Bemærkning om, at Gældsbrevet er overdraget til Ihændehaveren.

Stk. 3. Noteringspaategningens Tekst, det vil sige Ordene »Noteret paa Navn«, »Noteret paa hemmeligt Navn« eller »Ihændehaver noteret«, samt Dateringen paaføres med et Stempel, hvortil anvendes den særligt raderægte Farve, der i handelen gaar under Navnet Sadolin og Holmblads Stempelfarve A 552. Typerne i Stemplet »Noteret paa Navn« skal klart adskille sig fra dem, der bruges i Stemplet »Noteret paa hemmeligt Navn«. Med et Prægestempel, der griber ind i Noteringspaategningens Tekst, paaføres en kortfattet, men dog tilstrækkelig individualiserende Angivelse af den noterende.

Stk. 4. En Noteringspaategning maa ikke anbringes foran ældre Noteringspaategninger.

I den Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 223 af 24. Juni 1938 vedføjede Formular til Noteringsbegæring ændres Punkt D, Nr. 3, saa det kommer til at lyde saaledes:

3. Noteres paa Navn saaledes: ............................. Det skal ikke fremgaa af Gældsbrevet, paa hvilket Navn Noteringen lyder. Gældsbrevet forsynes med Paategningen: »Noteret paa hemmeligt Navn.«

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Oktober 1942. Fra samme Tidspunkt ophæves Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 330 af 28. Oktober 1938.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 15. August 1942.

E. Thune Jacobsen.

/Bilfeldt.

Officielle noter

Ingen