Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Godkendelse af et særligt færøsk Flag.


I § 12 i Lov Nr. 137 af 23. Marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre bestemmes det, at der anerkendes et særligt færøsk Flag. Paa derom af Statsministeren efter Henvendelse fra Færøernes Landsstyre nedlagt Forestilling har Hans Majestæt Kongen under 25. Juli 1948 allerhøjest godkendt dette Flag saaledes:

Det færøske Flag er hvidt med et højrødt Kors med mørkeblaa Rande. Korsets røde Del svarer til 1/8 af Flagets Højde, den blaa Rand til Halvdelen af den røde Del. De hvide Felter nærmest Stangen er kvadratiske, de ydre er dobbelt saa lange som disse. Flagets Højde og Længde forholder sig som 8 til 11.

Samtidig har Hans Majestæt Kongen bifaldet, at dette Flag uden særlig Tilladelse i de enkelte Tilfælde ogsaa maa anvendes i den øvrige Del af Kongeriget.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Statsministeriet, den 27. August 1948.

Hans Hedtoft.

    /Holck.

Officielle noter

Ingen