Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed


§ 1

I bekendtgørelse nr. 7 af 9. januar 1969 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 163 af 27. marts 1974 og bekendtgørelse nr. 78 af 23. februar 1981, affattes § 6 således:

»§ 6. Den næringsdrivende skal forlange, at den, der vil indgå en aftale om salg eller pantsætning, legitimerer sig ved pas, kørekort eller danske pengeinstitutters ID-kort. Der skal i forretningsbøgerne ske notering om arten af den foreviste legitimation samt dennes nummer.

Stk. 2. Politiet kan undtagelsesvis i det enkelte tilfælde tillade, at salg eller pantsætning finder sted mod forevisning af anden legitimation end nævnt i stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 1981.

Justitsministeriet, den 21. august 1981

Ole Espersen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen