Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bjærgeløn m.v. for bortdrevne sømærker.


I medfør af § 20 i strandingslov nr. 103 af 10. april 1895 fastsættes herved følgende vedrørende bjærgeløn m.v. for indbjærgning til dansk territorium af bortdrevne sømærker tilhørende den danske stat eller en fremmed stat, med hvilken Danmark har indgået aftale om udlevering af sømærker.

§ 1. Ved sømærker forstås i denne bekendtgørelse al flydende afmærkning med eventuel vedhængende fortøjning, der tjener til vejledning for skibsfarten.

§ 2. Bjærgelønnen for bortdrevne sømærker beregnes på grundlag af sømærkets genanskaffelsesværdi, idet der kun foretages en reduktion af denne værdi, såfremt det bjærgede materiel er væsentligt forringet på grund af beskadigelse eller slid.

Stk. 2. Bjærgelønnen fastsættes efter følgende tarif:

15 pct. af de første 1.000 kr. af sømærkets værdi.

10 pct. af de næste 2.000 kr. - sømærkets værdi.

8 pct. af de næste 4.000 kr. - sømærkets værdi

6 pct. af de næste 8.000 kr. - sømærkets værdi.

4 pct. af de næste 16.000 kr. - sømærkets værdi.

2. pct af resten af sømærkets værdi.

Stk. 3. Udover denne bjærgeløn vil der under særlige omstændigheder kunne ydes bjærgeren et skønsmæssigt beløb til dækning af dokumenteret tab ved bjærgningen, f.eks. ødelagte bugserredskaber, beskadigelse af skib eller tabt arbejdsfortjeneste. Dette beløb samt bjærgelønnen vil dog ikke kunne overstige værdien af det bjærgede sømærke.

Stk. 4. Bjærgelønnen kan kun udbetales, såfremt det bjærgede sømærkemateriel er indbragt til et sikkert sted og sikret således, at det ikke kan drive til søs.

Stk. 5. Bjærgeløn betales ikke for sømærker, der bjærges af skibe tilhørende staten.

Stk. 6. Havneafgift betales ikke og oplagspenge kun, for så vidt sådanne kræves for anbringelse i ikke-statslige lagre.

§ 3. Meddelelsen om bjærgede sømærker sendes til Fyrdirektoratet, København, eller til nærmeste politimyndighed.

Stk. 2. Meddelelsen bør såvidt muligt indeholde oplysninger om sømærkets art, udseende, herunder farver, eventuelle kendingsmærker, bjærgerens navn og adresse, samt eventuelle yderligere oplysninger om bjærgningsarbejdets udførelse.

§ 4. Bjærgeløn m.v. fastsættes af Fyrdirektoratet.

Stk. 2. Udbetaling af det beløb, der herefter tilkommer bjærgeren, foretages ved Fyrdirektoratets foranstaltning.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1968.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14 af 17. januar 1942 om fastsættelse af bjærgelønnen m.v. for bortdrevne danske sømærker, bekendtgørelse nr. 36 af 11. marts 1904 om fastsættelse af bjærgelønnen m.v. for bortdrevne sømærker tilhørende det tyske rige, der indbjærges til den danske stats territorium, og bekendtgørelse nr. 340 af 7. juni 1919 om fastsættelse af bjærgelønnen m.v. for bortdrevne sømærker tilhørende den svenske regering, der indbjærges til den danske stats territorium, ophæves.

Justitsministeriet, den 18. december 1967.

K. Axel Nielsen.

/Boye.

Officielle noter

Ingen