Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933, instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, som ændret ved justitsministeriets bekendtgørelser nr. 278 af 27. august 1959, nr. 355 af 25. juni 1969, nr. 83 af 5. marts 1971, nr. 325 af 24. juni 1974 og nr. 101 af 14. marts 1979 foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis der i boet er tilfaldet umyndige arv eller legat, der i medfør af § 3, stk. 2, i lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v. ikke skal indleveres til bestyrelse i en godkendt forvaltningsafdeling, skal eksekutor senest samtidig med boets indsendelse til revision sende overformynderiet meddelelse om arven eller legatet.«.

2. § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Revisionsmyndigheden bør påse, at umyndiges og borteblevnes midler, der efter § 3 i lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v. skal bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling, er indbetalt til en sådan forvaltningsafdeling, jfr. § 3 i justitsministeriets bekendtgørelse om bestyrelse af umyndiges midler m.v. i godkendte forvaltningsafdelinger, og at testamentariske bestemmelser om båndlæggelse af midler er overholdt.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1981. Justitsministeriet, den 17. september 1981

Ole Espersen

/Tornøe

Officielle noter

Ingen