Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 200 af 17. marts 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Anmeldes skøde og pantebrev til tinglysning samtidig, skal dokumenterne indleveres til indførsel i dagbogen samme dag, jf. § 2, stk. 3.«

2. § 46, stk. 2 og 3, affattes således:

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder dog kun anvendelse ved retterne i Brædstrup, Brøndbyerne, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og tinglysningsafdeling A ved retten i Århus (dvs. følgende sogne i Århus retskreds: Hasle, Lisbjerg, Skejby, Terp, Ølsted, Århus bygrunde og Århus markjorde).

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder endvidere anvendelse ved de øvrige tinglysningsafdelinger ved retten i Århus (afdeling B, C og D) den 1. juli 1994 samt ved retterne i Skanderborg og Tåstrup den 1. oktober 1994.'

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1994.

Justitsministeriet, den 15. juni 1994

Ole Stavad

/ Mikael Sjøberg

Officielle noter

Ingen