Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlige indsamlinger.


I medfør af §§ 3, 6, stk. 2, og 7, stk. 3, i lov nr. 287 af 9 juni 1971 om offentlige indsamlinger fastsættes følgende regler for indsamlinger omfattes af loven.

§ 1. En indsamling skal forestås af en institution, en forening eller en komite bestående af mindst 3 personer. Der skal angives mindst en her i landet boende myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.

§ 2. Anmeldelse efter lovens § 1 skal indgives til politiet på det sted, hvor institutionen eller foreningen har sit hjemsted. Forestås indsamlingen ikke af en institution eller forening, skal anmeldelse ske til politiet på det sted, hvor en af komiteens medlemmer eller den medansvarlige bor.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om,

 • 1) hvem der forestår indsamlingen,
 • 2) i hvilket tidsrum indsamlingen foretages,
 • 3) i hvilket område indsamlingen skal foregå,
 • 4) på hvilke måde indsamlingen foretages, og
 • 5) til hvilket formål midlerne skal anvendes.

§ 3. Ved indsamlinger, der foretages ved opstilling af bøsser, kan politiet fastsætte forskrifter om indretning, anbringelse og tømning af bøsserne.

§ 4. Indsamlede midler skal indsættes på en bank-, sparekasse- eller girokonto, der er oprettet til dette særlige formål. Midlerne kan dog også anbringes i obligationer, hvori umyndiges midler kan anbringes. Der må kun kunne rådes over midlerne ved underskrift af mindst 2 personer i forening.

Stk. 2. Midlerne må ikke uden justitsministeriets tilladelse anvendes til andet formål end angivet i anmeldelsen. Dog kan der anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen.

§ 5. Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. Revisor skal påse, at der foreligger fornøden dokumentation.

Stk. 2. Såfremt der ikke ved regnskabets afslutning foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisor senere afgive en erklæring herom.

§ 6. Regnskabet skal inden 6 måneder efter indsamlingens afslutning offentliggøres i et eller flere af de mest udbredte dagblade i det område, hvor indsamlingen har fundet sted. Såfremt det indsamlede beløb ikke overstiger 10.000 kr. er det tilstrækkeligt, at der offentliggøres en meddelelse om, at regnskabet er offentligt tilgængeligt i mindst 14 dage på et nærmere angivet sted.

Stk. 2. Ved indsamlinger, der varer mere end 1 år, skal endvidere på samme måde offentliggøres et årsregnskab inden 6 måneder efter hvert kalenderårs udløb.

Stk. 3. Ved indsamlinger, der iværksættes gennem et dagblad eller et regelmæssigt udkommende fagblad eller tidsskrift, er offentliggørelse i dette blad eller tidsskrift dog tilstrækkelig.

Stk. 4. Fristen for regnskabets offentliggørelse kan forlænges af politiet.

Stk. 5. Såfremt der ikke ved offentliggørelsen foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal erklæring herom i henhold til § 5, stk. 2, senere offentliggøres efter reglerne i stk. 1 eller stk. 3.

§ 7. Der skal tilsendes politiet et eksemplar af regnskabet med eventuel erklæring i henhold til § 5, stk. 2, samt meddelelse om, hvor og hvornår offentliggørelse finder sted.

§ 8. Gade- eller husindsamling kan en gang om året foretages af de foreninger m.v., der er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen til det formål og i den form og udstrækning, hvortil tilladelse senest har været meddelt.

Stk. 2. For disse indsamlinger gælder foruden reglerne i §§ 1-7 følgende regler:

 • 1) Ved indgivelse af første anmeldelse efter lovens ikrafttræden skal den i stk. 1 nævnte tilladelse vedlægges,
 • 2) indsamlingen skal slutte senest kl. 18,
 • 3) børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, såfremt de følges to og to,
 • 4) husindsamling må kun finde sted en gang hos hver husstand,
 • 5) ved salg af mærker skal regnskabet indeholde oplysning om antallet af mærker før og efter salget med angivelse af ikke-afregnede mærker og eventuel manco, og
 • 6) ved listeindsamlinger skal føres en fortegnelse over udsendte lister med angivelse af modtagerenes navne. Indsamlingslisterne skal være forsynet med fortløbende numre. Det skal ved indsamlingens afslutning påses, at samtlige lister foreligger.

Stk.3. Ved indsamlinger med raslebøsser kan politiet fastsætte forskrifter om bøssernes indretning.

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1,2,4-7, og 8, stk.2, straffes med bøde. På samme måde straffes den, der overtræder en forskrift, der er fastsat af politiet i henhold til § 3 eller § 8, stk. 3.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1972.

Justitsministeriet, den 15. december 1971.

K. Axel Nielsen.

/ Kornerup.

Bilag til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 15. december 1971 om offentlige indsamlinger.

 

    A. Landsindsamlinger.      17. Landsforeningen til 

 1. Danske Kvinders Nationalråd       kræftens bekæmpelse 

 2. Landsforeningen for sukkersyge   18. Nationalforeningen til 

 3. Dyrenes dags komitee          Tuberlosens bekæmpelse 

 4. Ensomme gamles værn         19. ASF - Dansk Folkehjælp 

 5. Centralmissionen          20. Børnesagens fællesråd 

 6. Soldaterhjemmenes dag        21. Slesvig-Ligaen 

 7. Dansk Sømandskirke i fremmede havne 22. Danske Kvinders Slesviske 

   og Indenlandsk Sømandsmission      Forening 

 8. Foreningen til hjertesygdommenes 

   bekæmpelse              B. Indsamlinger i 

 9. Danmarks-Samfundet            Storkøbenhavn eller i 

 10. Frelsens hærs nationale          flere amter 

   hovedkvarter            23. Børnenes kontor 

 11. Grænseforeningen          24. Foreningen til mødres og 

 12. Folkekirkens nødhjælp          børns bespisning 

 13. Den danske FN-Forening       25. Administration for 

 14. Kvindernes internationale Liga     »Barnets hus« 

   for Fred og Frihed         26. Landsorganisationen 

 15. Dansk Røde Kors             Red Barnet' 

 16. Landsforeningen Evnesvages vel   27. Dansk Dyreværn, Odense 

                       komitee 

                     28. Damekomiteen dansk jul i 

                       Sydslesvig 

                     29. »Boserup minde« 

                     30. De samvirkende 

                       menighedsplejer 

Officielle noter

Ingen