Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ændringer i og Tilføjelse til Instruks af 2. Juli 1935 for Auktionsledere.


I Medfør af Lov Nr. 132 af 16. April 1935 om offentlig Auktion ved Auktionsledere fastsættes herved følgende Ændringer i Justitsministeriets Instruks for Auktionsledere Nr. 211 af 2. Juli 1935:

Instruksens Afsnit II, § 2, Nr. 6, f, affattes saaledes:

»I Henhold til Lov Nr. 246 af 10. Maj 1940 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben m.v., jfr. Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 266 af 23. Maj 1940 § 3, er det forbudt uden Tilladelse fra Justitsministeriet eller efter dettes Bemyndigelse Stedets Politimester (i København Politidirektøren) ved Køb eller paa anden Maade at forskaffe sig Vaaben, Ammunition m.v. Fra dette Forbud er alene undtaget Luft- og Fjederbøsser samt Slagteapparater og Ammunition hertil.

Ved Justitsministeriets Cirkulære Nr. 144 af 17. Juni 1940 angaaende Meddelelse af Tilladelser til Køb af Sprængstoffer, Vaaben og Ammunition er det fastsat, at der til Erhvervelse af Rifler af enhver Art, herunder Drillinger og Salonrifler, Pistoler, Revolvere og lign. Skydevaaben altid udkræves Justitsministeriets Tilladelse, der kun undtagelsesvis kan forventes meddelt, medens Tilladelser til Køb af glatløbede Geværer og Ammunition meddeles af Politimestrene (i København Politidirektøren).

Om Forbudets nærmere Omfang henvises til Loven, Bekendtgørelsen og Afsnit II og III i det nævnte Cirkulære.

Ved Salg af Vaaben, Ammunition m.v. skal Auktionslederen derfor paase, at det solgte ikke udleveres til Køberen, med mindre han foreviser den fornødne skriflige Tilladelse fra Justitsministeriet eller Politiet.«

Endvidere føjes til nævnte § 2 som nyt Nr.:

7. Forinden brugte Cykler og Cykledele modtages til Bortsalg ved Auktion, skal Auktionslederen, saafremt han ikke kender Auktionssælgeren personligt, forlange Legitimation for, at han er den, som han udgiver sig for at være, ved at lade sig forevise Daabsattest, Huslejekvittering, Skattekvittering, Soldaterbog, Fagforeningsbog eller lignende.

Der skal endvidere forevises skriftligt Bevis fra den Forhandler, der har solgt Cyklen (Cykledelen), indeholdende Oplysning om Tidspunktet for Overdragelsen og Køberens Navn, eventuelt forsynet med senere Ejers Paategning af tilsvarende Indhold. Kan saadant Bevis ikke fremskaffes, vil et Bevis udstedt af to troværdige Personer om, at Sælgeren er i lovlig Besiddelse af Cyklen (Cykledelen), kunne træde i Stedet.

Det paahviler Auktionslederen at føre en Fortegnelse over de til Forauktionering indleverede Cykler (Cykledele), i hvilken indføres nøjagtig Oplysning om Sælgerens Navn og Bopæl, Legitimationens Art, Indleveringsdato, Mærke og Nr., særlige Kendetegn, Salgsdato og Auktionskøberens Navn og Bopæl. De til Godtgørelse af Sælgerens Adkomst tilvejebragte Bevidnelser opbevares som Bilag til Fortegnelsen der stedse skal være tilgængelig for Politiet. Naar en Fortegnelse er udskrevet, afleveres den med tilhørende Bilag til vedkommende Politimester.

Naar Auktionslederen har modtaget en brugt Cykle (Cykledel) til Bortsalg ved Auktion, skal han derhos give Politiet Meddelelse herom med Angivelse af Cyklens Nr. og Mærke samt af Sælgerens Navn, hvilken Meddelelse bør gives saa tidligt, at Politiet vil kunne foretage Eftersyn af Cyklen (Cykledelen) inden Auktionens Afholdelse.

Undtaget fra foranstaaende Bestemmelser er Auktioner, som Politiet, Statsbanerne eller andre offentlige Institutioner lader afholde, samt Auktioner i Boer, der behandles offentlig. For andre Arter af Auktioner kan Politiet indrømme Fritagelse for eller Lempelser i Bestemmelserne. Bestemmelserne kommer endvidere ikke til Anvendelse, saafremt Cyklen (Cykledelen) indleveres til Forauktionering af en Auktionsholder.

Er Auktionslederen tillige Auktionsholder, gælder Bestemmelserne i Anordning og Regulativ angaaende Forauktionering af brugte Cykler og Cykledele Nr. 49 af 20. Februar 1930.'

I Afsnit III, 1. Stk. ændres »§§ 1, 2, Stk. 2 - 5, 4, 8 og 10« til »§ 1, § 2, Nr. 2 - 5 og 7, og §§ 4, 8 og 10.«

De i denne Bekendtgørelse fastsatte Bestemmelser træder i Kraft den 1. Januar 1941, dog at Ændringen af Afsnit II, § 2, Nr. 6, f, træder i Kraft straks.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 29. Oktober 1940.

Harald Petersen.

/Berning.

Officielle noter

Ingen