Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele


I henhold til § 4, jfr. § 43, i lov nr. 258 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk personret, familieret og arveret i de sønderjyske landsdele og efter forhandling med kirkeministeriet fastsættes følgende:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. I de sønderjyske landsdele sker registrering af fødsel, navn og dødsfald med borgerlig gyldighed i personregistrene.

§ 2. Hver kommune (primærkommune), Christiansfeld kommune dog bortset fra Hejls, Taps og Vejstrup sogne, danner et registreringsdistrikt, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. I Ribe kommune danner Hviding, Roager og Spandet sogne et registreringsdistrikt.

Kapitel 2

Anmeldelse af fødsel og navn

§ 3. Enhver fødsel, der finder sted i de sønderjyske landsdele, skal senest 2 hverdage efter fødslen anmeldes til personregisterføreren i den kommune, hvor moderen har bopæl.

Stk. 2. Har moderen ikke bopæl i de sønderjyske landsdele, skal fødslen dog anmeldes til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor hun har bopæl. I de i § 4, stk. 2, nævnte tilfælde kan anmeldelsen indgives gennem personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen har fundet sted. Personregisterføreren videresender i så fald anmeldelsen til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor moderen har bopæl.

Stk. 3. Finder fødslen sted om bord i skib eller luftfartøj, hvis første ankomststed efter fødslen er havn eller lufthavn i de sønderjyske landsdele, skal fødslen senest 2 hverdage efter skibets eller luftfartøjets ankomst til de sønderjyske landsdele anmeldes til den i stk. 1 henholdsvis stk. 2 nævnte myndighed.

Stk. 4. Har moderen bopæl i udlandet, skal fødslen senest 2 hverdage efter fødslen anmeldes til personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen har fundet sted. I det i stk. 3 nævnte tilfælde skal anmeldelsen ske til personregisterføreren i den kommune, hvor den pågældende havn eller lufthavn er beliggende. Finder fødslen sted på vej til klinik eller sygehus, skal anmeldelsen ske til personregisterføreren i den kommune, hvor klinikken eller sygehuset er beliggende.

§ 4. Anmeldelsen skal foretages af en af barnets forældre eller af en person, der af disse er bemyndiget til at foretage anmeldelsen.

Stk. 2. Ved fødsler, der finder sted i sygehuse, fødeklinikker eller lignende, påhviler anmeldelsespligten udelukkende den pågældende institution.

Stk. 3. Har fødslen fundet sted om bord i skib eller luftfartøj, og findes der ingen tilstedeværende anmeldelsespligtig efter stk. 1, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller dennes stedfortræder.

§ 5. Anmeldelsen foretages på blanketter, der er godkendt af justitsministeriet. Blanketterne udleveres uden betaling af jordemoderen (lægen) eller personregisterføreren. Vedrører anmeldelsen et dødfødt barn, sker anmeldelse udelukkende efter de i kapitel 3 omhandlede regler, jfr. stk. 4.

Stk. 2. Ved anmeldelse skal forældrenes fødselsattester og eventuelle navneattester medfølge. Ved ægtebarn skal desuden forældrenes vielsesattest medfølge. Fører moderen ikke samme slægtsnavn som barnets fader, skal dokumentation for navnet medfølge.

Stk. 3. Er moderen fraskilt, frasepareret eller enke, skal endvidere dokumentation herfor (bevilling, domsudskrift eller dødsattest) medfølge.

Stk. 4. Vedrører anmeldelsen et dødfødt barn, skal jordemoderattest og dødsattest medfølge.

§ 6. Er barnets fornavn ikke bestemt på anmeldelsestidspunktet, skal det skriftligt anmeldes til det i § 3 nævnte personregister senest 2 måneder efter fødslen.

Kapitel 3

Anmeldelse af dødsfald

§ 7. Ethvert dødsfald, der finder sted i de sønderjyske landsdele, skal senest 2 hverdage efter dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndighed er sognepræsten på afdødes bopælssted. Havde afdøde ikke bopæl her i landet, er sognepræsten på dødsstedet begravelsesmyndighed.

Stk. 2. Finder dødsfaldet sted om bord i skib eller luftfartøj, hvis første ankomststed efter dødsfaldet er havn eller lufthavn i de sønderjyske landsdele, skal dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 2 hverdage efter skibets eller luftfartøjets ankomst til de sønderjyske landsdele.

§ 8. Anmeldelsen skal foretages af afdødes ægtefælle, børn over 18 år eller forældre i den nævnte rækkefølge. Hvis sådanne ikke findes eller er forhindret i at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af den person, i hvis bolig dødsfaldet har fundet sted.

Stk. 2. Har dødsfaldet fundet sted om bord i skib eller luftfartøj, og findes der ingen tilstedeværende anmeldelsespligtig efter stk. 1, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller dennes stedfortræder.

Stk. 3. Er der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1 eller 2, påhviler anmeldelsespligten afdødes bopælskommune. Havde afdøde ikke bopæl her i landet, påhviler anmeldelsespligten kommunen på dødsstedet.

§ 9. Anmeldelsen foretages på blanketter, der er godkendt af kirkeministeriet efter forhandling med justitsministeriet. Blanketterne udleveres uden betaling af begravelsesmyndigheden.

Stk. 2. Ved anmeldelsen skal dødsattest medfølge. Endvidere skal så vidt muligt afdødes fødselsattest og eventuelle vielsesattest medfølge.

§ 10. Havde afdøde bopæl i de sønderjyske landsdele, videresender begravelsesmyndigheden anmeldelsen til personregisterføreren i den kommune, hvor afdøde havde bopæl. Personregisterføreren foretager herefter registrering af dødsfaldet, jfr. § 1.

Stk. 2. Havde afdøde ikke bopæl her i landet, eller kan der ikke tilvejebringes oplysning herom, videresender begravelsesmyndigheden anmeldelsen til personregisterføreren i den kommune, hvor dødsfaldet har fundet sted. Finder dødsfaldet sted på vej til sygehus, skal anmeldelsen dog videresendes til personregisterføreren i den kommune, hvor sygehuset er beliggende. I det i § 7, stk. 2, nævnte tilfælde videresendes anmeldelsen til personregisterføreren i den kommune, hvor den pågældende havn eller lufthavn er beliggende. Er dødsstedet ikke fastslået, videresendes anmeldelsen til personregisterføreren i den kommune, hvor liget er fundet.

§ 11. Når et dødsfald er registreret, skal personregisterføreren på begæring udstede attest om anmeldelse af dødsfaldet.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 12. Kan foreskrevne dokumenter ikke straks medfølge en anmeldelse, skal anmeldelse alligevel ske inden for de fastsatte frister. Der gives da anmelderen en passende frist til dokumenternes fremskaffelse.

§ 13. Er en anmeldelse ikke fyldestgørende, eller har personregisterføreren anledning til at betvivle dens rigtighed, kan han pålægge den anmeldelsespligtige inden for en nærmere fastsat frist at afgive personlig forklaring til ham.

Kapitel 5

Udskrifter

§ 14. Personregistret er ikke offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Personregisterføreren kan skriftligt eller mundtligt give oplysninger om indholdet af tilførsler om fødsel og navn, når tilførslerne er 50 år gamle, og om indholdet af tilførsler om dødsfald, når disse er 10 år gamle.

Stk. 3. Enhver kan rekvirere udskrifter (fotokopier) af tilførsler vedrørende personer, som på tidspunktet for rekvisitionen er eller ville være fyldt 100 år.

Stk. 4. Attester efter de i stk. 2 nævnte tilførsler kan rekvireres af den, der i henhold til § 15 kan få udstedt attester eller udskrifter vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 100 år.

Stk. 5. Udskrifter og attester udleveres uden betaling.

§ 15. Attester efter eller udskrifter (fotokopier) af tilførsler vedrørende personer, som ikke er eller ville være fyldt 100 år, må kun udstedes, når begæring herom er fremsat af:

1. En offentlig myndighed.

2. Den, hvem tilførslen angår. For ugifte personer under 18 år fremsættes begæringen af forældremyndighedens indehaver. Er den, hvem tilførslen angår, umyndig, kan begæringen tillige fremsættes af værgen. Er den pågældende afgået ved døden, kan begæringen fremsættes af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år, samt af den, der som værge for eller indehaver af forældremyndigheden over efterkommere varetager disses interesser. Attest eller udskrift (fotokopi) vedrørende et barn, der er bortadopteret, kan ikke rekvireres af barnets naturlige forældre.

3. Den, der har fuldmagt til at rekvirere den pågældende attest eller udskrift (fotokopi) fra en person, der i henhold til de under 2 nævnte regler er berettiget til at rekvirere attesten eller udskriften.

4. Advokater, der ved fremlæggelse af bevilling eller beskikkelse legitimerer sig som executores testamenti, medhjælpere for skifteretten eller som beskikkede til udførelse af en offentlig eller beneficeret sag, samt endvidere advokater, der skriftligt erklærer at have den fornødne bemyndigelse til at indhente attesten eller udskriften fra en med navn og adresse betegnet person, der er rette vedkommende.

5. Den, der har opnået amtets eller justitsministeriets tilladelse til at rekvirere attesten eller udskriften (fotokopien).

6. Den, der ønsker attester eller udskrifter (fotokopier) til retlig brug, herunder navneændring og navnerettelse. Rekvirenten må nærmere redegøre for, at han eller hun har en retlig interesse i at erhverve de ønskede attester eller udskrifter (fotokopier).

Er både hoved- og biregister afleveret til landsarkivet, rettes begæringen dertil.

Stk. 2. Personregisterføreren kan give skriftlige eller mundtlige oplysninger om de tilførsler, som den pågældende har ret til at få attest efter eller udskrift (fotokopi) af.

Kapitel 6

Straf og ikrafttræden

§ 16. Overtrædelse af §§ 3, 4, 6, 7 og 8 straffes med bøde. Strafforfølgning finder dog ikke sted, når anmeldelsen er sket rettidig, selv om den ikke er foretaget af en, der er forpligtet dertil.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1978.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 375 af 22. december 1961 ophæves.

Justitsministeriet, den 22. november 1977

Erling Jensen

/ K. Hjorth

Officielle noter

Ingen