Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pas m.v.


I medfør af § 1, stk. 1-3, § 3, stk. 1, § 5, stk. 1, og § 7 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986 (pasloven) og kongelig anordning nr. 418 af 13. december 1952 om pastvang fastsættes herved følgende:

Kapitel 1

Pastvang

§ 1. Danske statsborgere kan udrejse til og indrejse fra Finland, Island, Norge og Sverige over de for grænsepassage åbne havne og lufthavne uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation.

§ 2. I øvrigt skal danske statsborgere ved udrejse fra og ankomst til landet være forsynet med pas.

Stk. 2. Børn under 15 år kan dog udrejse af landet og indrejse hertil uden at være i besiddelse af eget pas, såfremt de rejser sammen med deres forældre, plejeforældre eller andre dem nærtstående personer, hvis pas de er optaget i. Endvidere kan rigspolitichefen i særlige tilfælde tillade ud- og indrejse for danske statsborgere, uanset at vedkommende ikke kan legitimere sig ved pas.

§ 3. Ud- og indrejse over landegrænsen samt passagerbefordring til og fra udlandet med skibe eller luftfartøjer må kun finde sted ved de grænseovergangssteder, havne og lufthavne, der er godkendt af justitsministeren.

Kapitel 2

Udstedelse af pas

§ 4. Til danske statsborgere, som opholder sig her i landet, udstedes pas af politiet.

Stk. 2. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan pas udstedes af danske diplomatiske og konsulære repræsentationer. Nærmere regler herom fastsættes af udenrigsministeren.

§ 5. Pas udstedes kun lydende på en enkelt person, dog med undtagelse af de i §§ 16-22 nævnte tilfælde.

§ 6. Pasansøgeren skal personlig til politiet indlevere en af vedkommende udfyldt og underskrevet pasansøgningsblanket, der udleveres af politiet. Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens § 163.

Stk. 2. Samtidig med pasansøgningen skal ansøgeren indlevere følgende:

 • 1) Et vellignende fotografi af ansøgeren (portrætbillede uden hovedbeklædning) i størrelse 35 * 45 mm. Det skal være holdbart og kopieret på almindeligt tyndt fotopapir og må ikke være forsynet med ældre stempler, huller eller andre beskadigelser.
 • 2) Det sidst udstedte pas.
 • 3) Dåbs-, navne- eller fødselsattest og for personer, der er eller har været gift, tillige vielsesattest eller separations- eller skilsmissebevilling eller - dom, samt eventuelt navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret, jf. §§ 9 og 10. Sådan dokumentation er dog ikke nødvendig, hvis der vedlægges et efter den 1. oktober 1949 udstedt pas, hvoraf pasansøgerens identitet og nu anvendte navn tydeligt fremgår.
 • 4) Personnummerbevis eller andet legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvoraf pasansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

§ 7. Hvis pasansøgeren ikke er politiet bekendt, og fremgår ansøgerens identitet ikke af et pas, der er udstedt efter den 1. oktober 1949, har den pågældende pligt til på forlangende at godtgøre sin identitet ved forevisning af for eksempel ID-kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkøretøj, militærpapirer, søfartsbog, jagttegn, skattekort, fagforeningsbog eller sygesikringsbevis.

§ 8. Politiet kan om fornødent afkræve pasansøgeren nærmere dokumentation for vedkommendes danske indfødsret.

Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke ved fødsel har erhvervet dansk indfødsret, eller har pasansøgeren mistet sin danske indfødsret, skal der forevises dokumentation for, at den pågældende senere har erhvervet eller generhvervet dansk indfødsret.

Stk. 3. En dansk statsborger, der tillige er statsborger i et andet land, kan få udstedt pas. Den pågældendes udenlandske pas inddrages eller annulleres ikke i den anledning.

§ 9. Passet udstedes lydende på ansøgerens eget efternavn, hvilket vil sige det efternavn, som en person har erhvervet i forbindelse med fødslen eller senere har opnået på andet grundlag end ægteskab, jf. dog § 10.

§ 10. For personer, der er eller har været gift, udstedes passet lydende på ansøgerens giftenavn i følgende tilfælde:

 • 1) for kvinder, der før den 1. april 1982 har antaget mandens efternavn som giftenavn,
 • 2) for personer, der efter den 1. april 1982 ved anmeldelse til vielsesmyndigheden ved ægteskabets indgåelse eller senere under ægteskabet har antaget den anden ægtefælles efternavn som giftenavn, og
 • 3) for personer, der i øvrigt har antaget et giftenavn ved navnebevis.

Stk. 2. I følgende tilfælde kan brugs- eller adresseringsnavn, der anvendes som mellemnavn, anføres i passet:

 • 1) En person, der fører den anden ægtefælles efternavn som giftenavn, kan på begæring i passet få optaget sit eget efternavn foran giftenavnet som sidste navn i fornavnsrubrikken eller et tidligere ført giftenavn i fornavnsrubrikken.
 • 2) En person, der anvender den anden ægtefælles mellemnavn som mellemnavn foran giftenavnet, kan få mellemnavnet optaget i fornavnsrubrikken.
 • 3) En person, der fører sit eget efternavn, kan på begæring i passet få optaget den anden ægtefælles eget efternavn eller et tidligere ført giftenavn som sidste navn i fornavnsrubrikken.
 • 4) En person, der fører en tidligere ægtefælles eget efternavn som giftenavn, kan på begæring i passet få optaget sit eget efternavn foran giftenavnet som sidste navn i fornavnsrubrikken eller nuværende ægtefælles eget efternavn optaget som sidste navn i fornavnsrubrikken.

§ 11. En pasindehaver, der dokumenterer efter passets udstedelse på lovlig måde at have skiftet navn, er berettiget til enten at få passet forsynet med påtegning om det nu benyttede navn eller at få udstedt nyt pas.

Stk. 2. Samme ret som nævnt i stk. 1 har den pasindehaver, der dokumenterer, at passet på grund af fejl ved udstedelsen lider af mindre mangler, som kan udbedres.

Stk. 3. Bliver et pas beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at stempler, foto eller tekst, herunder numre og datoer, ikke kan kontrolleres på stedet, eller er passet i øvrigt behæftet med væsentlige mangler, skal indehaveren anmode om at få udstedt nyt pas, inden nye rejser foretages.

Kapitel 3

Ekstra pas

§ 12. Justitsministeren eller efter dennes bemyndigelse politimesteren eller i København politidirektøren kan tillade, at der udstedes eet ekstra pas til en ansøger, der dokumenterer eller skriftligt erklærer, at vedkommendes pas er indleveret eller skal indleveres til visering i anledning af en forestående rejse, og at ansøgeren, førend passet kan tilbageleveres, skal foretage en eller flere rejser til udlandet.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelsen af ekstra pas, at det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for den pågældende, om udstedelse af ekstra pas nægtes. Politiet kan forlange skriftlig dokumentation herfor. Udstedelsen af ekstra pas i medfør af denne bestemmelse kan normalt ikke ske alene i anledning af turistrejser.

Stk. 3. Ekstra pas skal afleveres til politiet efter benyttelsen.

§ 13. Ekstra pas udstedes med en gyldighedstid, der er afhængig af rejsens eller rejsernes varighed, dog ikke ud over to år. For ekstra pas betales sædvanligt gebyr efter § 27.

§ 14. Til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, kan ekstrapas efter §§ 12-13 udstedes efter tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra rigspolitichefen.

Kapitel 4

Personer under 18 år

§ 15. Børn kan få udstedt selvstændigt pas.

Stk. 2. Såfremt pasansøgeren er under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere ved underskrift på ansøgningsblanketten meddele samtykke til pasudstedelsen.

Stk. 3. Er barnet undergivet fælles forældremyndighed, er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver dog tilstrækkeligt, hvis den anden ved fravær, sygdom eller af andre særlige grunde er forhindret i at samtykke. er det ikke muligt at opnå samtykke, finder § 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Er det ikke muligt at opnå samtykke efter stk. 2-3, kan politimesteren eller i København politidirektøren tillade, at pas udstedes uden sådant samtykke, når ganske særlige omstændigheder taler for pasudstedelsen. Opholder barnet sig i udlandet, kan rigspolitichefen under de samme betingelser tillade udstedelse af pas til det pågældende barn.

§ 16. Børn under 15 år kan udrejse af landet og indrejse hertil uden at være i besiddelse af eget pas, hvis de rejser sammen med deres forældre, plejeforældre eller andre dem nærstående personer, hvis pas de er optaget i.

Stk. 2. Ønskes et barn, der er undergivet fælles forældremyndighed, optaget i den ene forældremyndighedsindehavers pas, kræves der samtykke fra den anden, medmindre denne ved fravær, sygdom eller af andre særlige grunde er forhindret i at samtykke. Er det ikke muligt at opnå samtykke, finder § 15, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ønskes barnet i øvrigt optaget i en nærstående persons pas, finder bestemmelserne i § 15, stk. 2-4, om samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller indehavere tilsvarende anvendelse.

§ 17. Før optagelse i passet forevises barnets dåbs-, navne- eller fødselsattest samt personnummerbevis eller andet legitimationspapir, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvoraf barnets personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 2. Skal optagelsen ske i et pas, der tilhører forældremyndighedens indehavere, og har denne eller barnet siden barnets fødsel ændret navn, skal navneændringen dokumenteres. Dokumentation kan ske ved forevisning af vielsesattest eller navnebevis.

Stk. 3. Der indsættes ikke fotografi af barnet i passet.

§ 18. Der er intet til hinder for, at et barn optages i flere personers pas.

Kapitel 5

Fællespas

§ 19. Fællespas kan udstedes for en enkelt rejse til udlandet:

 • 1) til elever og lærere ved universiteter, læreanstalter, skoler, seminarier, højskoler eller lignende institutioner, såfremt rejsen er organiseret af vedkommende læreanstalts eller institutions ledelse,
 • 2) til medlemmer af en forening, institution eller lignende og medlemmernes nærmeste pårørende, medmindre det på grund af rejsens formål, ledernes personlige forhold eller af andre grunde findes betænkeligt at udstede fællespas, samt
 • 3) i andre tilfælde, hvor særlige grunde taler herfor.

Stk. 2. Rejselederen, der skal være fyldt 21 år, skal være i besiddelse af almindeligt dansk pas.

§ 20. Ansøgning om udstedelse af fællespas, der skal indleveres af rejselederen personligt, skal indeholde oplysning om rejsens bestemmelsessted og formål og skal være ledsaget af en fortegnelse i 4 eksemplarer over samtlige personer, der ønskes optaget i passet, med angivelse af disses fulde navn (samt for personer, der bærer giftenavn, tillige eget efternavn), bopæl, fødselsdag og -år, fødested, personnummer og statsborgerlige forhold.

Stk. 2. For rejsedeltagere, der er under 18 år og ugifte, gælder bestemmelserne i § 15, stk. 2-4. Underskrifterne indleveres af rejselederen sammen med ansøgningen.

Stk. 3. De i ansøgningen indeholdte oplysninger om deltagernes identitet og statsborgerlige forhold samt om samtykke fra indehavere af forældremyndighed over rejsedeltagere under 18 år skal bekræftes af rejselederen.

§ 21. Fællespas kan kun udstedes for danske statsborgere, jf. dog § 22. Under normale omstændigheder kan fællespas kun udfærdiges for mindst 5 og højst 50 personer.

Stk. 2. Af fællespasset skal fremgå, at det er gyldigt for tilbagerejse til Danmark, ligesom tid og sted for udrejse fra og tilbagerejse til Danmark angives. Fællespasset skal tillige indeholde de i § 20, stk. 1, nævnte oplysninger for samtlige rejsedeltagere samt oplysning om rejsens bestemmelsessted og formål.

§ 22. Personer under 21 år, der er bosat her i landet, og som har opholdstilladelse som statsløse eller i henhold til §§ 7-8 i udlændingeloven, vil med tilladelse fra Direktoratet for Udlændinge i hvert enkelt tilfælde kunne optages i danske fællespas, jf. § 21.

Kapitel 6

Gyldighedstid og gebyr m.v.

§ 23. For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighedstid på 10 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Er pasansøgeren mellem 5 og 18 år, udstedes passet med en gyldighedstid på 5 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 3. For børn under 5 år udstedes pas med en gyldighedstid, der under normale omstændigheder ikke overstiger 2 år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 4. Når særlige omstændigheder taler for det, kan der fastsættes en kortere gyldighedstid end anført i stk. 1-3.

§ 24. Gyldighedstiden for et pas kan ikke forlænges.

Stk. 2. Dog kan der ske forlængelse af gyldighedstiden for et pas, der er udløbet inden for de sidste to år, hvis det ikke vil være muligt at udstede nyt pas til indehaveren, og det vil medføre meget betydelige ulemper eller betydeligt økonomisk tab for den pågældende, såfremt udrejse nægtes. Politiet kan forlange skriftlig dokumentation herfor.

Stk. 3. Forlængelsen, der sker ved påtegning, gives kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år.

§ 25. Der må ikke udtages blade fra passet, eller indsættes nye blade deri.

§ 26. I gyldighedsperioden kan pasindehaveren kun få udstedt nyt pas, hvis det tidligere pas annulleres af politiet, eller såfremt det på fyldestgørende måde godtgøres, at passet er bortkommet.

Stk. 2. Såfremt pasindehaveren sandsynliggør, at han har en væsentlig interesse i fortsat at kunne benytte viseringer i det gamle pas, forsynes siderne med de pågældende viseringer med henvisning til det nye pas med angivelse af dets nummer samt tid og sted for dets udstedelse.

Stk. 3. Ønsker indehaveren nyt pas, kan sådant udstedes efter reglerne i §§ 6-10 og mod betaling af sædvanligt gebyr.

§ 27. Gebyret for pas, som udstedes til personer, der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 67 år, er 300 kr. Gebyret for fællespas er 210 kr.

Stk. 2. Gebyret for pas, der udstedes til personer under 18 år eller over 67 år, er 100 kr.

Stk. 3. For ombytning af pas efter § 11 betales sædvanligt gebyr. Dog udstedes nyt pas gebyrfrit, hvis et pas på grund af forhold, der må tilregnes den pasudstedende myndighed, lider af væsentlige mangler.

Stk. 4. Gebyret betales ved indgivelsen af pasansøgningen.

Stk. 5. Påtegninger af pas sker gebyrfrit.

§ 28. Før passet udleveres, skal det i politiets påsyn underskrives af ansøgeren på side 2. Er dette ikke muligt, fordi pasansøgeren på grund af alder eller sygdom ikke kan skrive, kan politiet tillade fravigelse af underskriftskravet.

Kapitel 7

Kontrol- og straffebestemmelser

§ 29. Den, der driver hotel, sommerhotel, gæstgiveri, pensionat, herberg, vandrehjem eller lejrplads, skal indføre overnattende danske gæster, der er fyldt 16 år, i en autoriseret gæsteprotokol med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl. Logigiveren skal kræve dokumentation for identitetsoplysningerne.

Stk. 2. Logigiveren skal sørge for, at protokollen udfyldes tydeligt med blæk, kuglepen eller maskinskrift. Protokollen skal opbevares i 2 år, efter at den er skrevet ud.

Stk. 3. Udgiften til køb af protokoller afholdes af vedkommende logigiver. Oplysning om, hvor protokollerne kan købes, fås hos politiet.

§ 30. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3 og § 29, stk. 1 og stk. 2, straffes efter § 5 i pasloven med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Meddelelse af oplysninger som nævnt i § 6, stk. 1, og bekræftelse af oplysninger som nævnt i § 20, stk. 3, sker under ansvar efter straffelovens § 163.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1987. § 27, finder anvendelse på ansøgninger om udstedelse af pas, der indgives den 1. oktober 1987 eller senere. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 114 af 30. marts 1963 om pas m.v.

Justitsministeriet, den 27. august 1987

ERIK NINN-HANSEN

/Walsted Hansen

Officielle noter

Ingen