Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)


I medfør af § 6, § 8, stk. 4, og § 41, stk. 2 og 3, i lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader (nukleare skader) med senere ændringer fastsættes følgende:

§ 1. Stater, som har tiltrådt Fællesprotokollen af 21. september 1988 vedrørende anvendelsen af Wienkonventionen og Pariskonventionen, og som ligeledes har tiltrådt Wienkonventionen, skal ved anvendelsen af kapitel II i lov om erstatning for atomskader ligestilles med stater, der har tiltrådt Pariskonventionen. Fællesprotokollen er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Hvis nuklear substans sendes til et anlæg her i riget fra en afsender i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret for nukleare skader forvoldt ved ulykker, som ikke udelukkende finder sted i en stat, der ikke har tiltrådt Tillægskonventionen af 31. januar 1963 til Pariskonventionen.

Stk. 2. Ved forsendelse fra et anlæg her i riget til en modtager i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret i det omfang, der er nævnt i stk. 1.

§ 3. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der efter § 41, stk. 3, 2. pkt., i lov om erstatning for atomskader pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Justitsministeriet, den 29. juni 1994

Erling Olsen

/ Torsten Hesselbjerg

Bilag til bekendtgørelse om erstatning for atomskader

Bilag

Oversættelse

FÆLLESPROTOKOL VEDRØRENDE ANVENDELSE AF

WIENKONVENTIONEN OG PARISKONVENTIONEN

De kontraherende parter er

UNDER HENSYN TIL Wienkonventionen om civilretligt ansvar for atomskader af 21. maj 1963; og

UNDER HENSYN TIL Pariskonventionen om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område af 29. juli 1960, som ændret ved Tillægsprotokol af 28. januar 1964 og ved Protokol af 16. november 1982; og

I BETRAGTNING AF at Wienkonventionen og Pariskonventionen er af lignende indhold, og at ingen stat for nuværende har tiltrådt begge konventioner;

OVERBEVIST OM at overholdelse af den ene konvention af en stat, som har tiltrådt den anden konvention, kan føre til vanskeligheder ved samtidig anvendelse af begge konventioner i tilfælde af en nuklear ulykke; og

ØNSKER derfor at etablere en forbindelse mellem Wienkonventionen og Pariskonventionen ved i fællesskab at udvide de i konventionerne indeholdte bestemmelser om civilretligt ansvar for atomskader og at eliminere risikoen for konflikter ved samtidig anvendelse af begge konventioner i tilfælde af en nuklear ulykke;

OG ER HEREFTER BLEVET ENIGE om følgende:

Artikel I

I denne Protokol forstås ved:

  • (a) »Wienkonventionen«: Wienkonventionen om civilretligt ansvar for atomskader af 21. maj 1963 og eventuelle ændringer hertil, som er gældende for de kontraherende parter, der har tiltrådt denne Protokol;
  • (b) »Pariskonventionen«: Pariskonventionen om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område af 29. juli 1960 og eventuelle ændringer, som er gældende for de kontraherende parter, der har tiltrådt denne Protokol.

Artikel II

I forbindelse med denne Protokol:

  • (a) er indehaveren af et nukleart anlæg, der befinder sig i et territorium, der tilhører en stat som har tiltrådt Wienkonventionen, erstatningsansvarlig i henhold til denne konvention for atomskader i et territorium, der tilhører en stat, som har tiltrådt både Pariskonventionen og denne Protokol.
  • (b) er indehaveren af et nukleart anlæg, der befinder sig i et territorium, der tilhører en stat som har tiltrådt Pariskonventionen, erstatningsansvarlig i henhold til denne konvention for atomskader i et territorium, der tilhører en stat, som har tiltrådt både Wien-konventionen og denne Protokol.

Artikel III

1. I tilfælde af en nuklear ulykke gælder enten Wienkonventionen eller Pariskonventionen, således at anvendelse af den ene konventions bestemmelser udelukker anvendelse af den anden konventions bestemmelser.

2. I tilfælde af en nuklear ulykke i et nukleart anlæg, skal den af den stat, i hvis territorium anlægget er beliggende, underskrevne eller ratificerede konvention finde anvendelse.

3. I tilfælde af en nuklear ulykke under transport af nuklear substans skal den af den stat, i hvis territorium det nukleare anlæg er beliggende, og hvis indehaver er erstatningsansvarlig i henhold til enten Wienkonventionens Artikel II.1 (b) og (c) eller Pariskonventionens Artikel 4(a) og (b), underskrevne eller ratificerede konvention finde anvendelse.

Artikel IV

1. Wienkonventionens Artikel I til XV skal finde anvendelse med hensyn til de kontraherende stater, der har tiltrådt denne Protokol, og som ligeledes har tiltrådt Pariskonventionen, på samme måde som mellem stater, der har tiltrådt Wienkonventionen.

2. Pariskonventionens Artikel 1 til 14 skal finde anvendelse med hensyn til de kontraherende stater, der har tiltrådt denne Protokol, og som ligeledes har tiltrådt Wienkonventionen, på samme måde som mellem stater, der har tiltrådt Pariskonventionen.

Artikel V

Denne Protokol er åben for tiltrædelse og underskrift på Den internationale Atomenergiorganisations hovedkontor fra den 21. september og indtil ikrafttrædelsesdatoen af alle stater, som har underskrevet, ratificeret eller tiltrådt enten Wienkonventionen eller Pariskonventionen.

Artikel VI

1. Protokollen skal ratificeres, stadfæstes, godkendes eller tiltrædes. Ratifikations-, stadfæstelses- eller godkendelsesdokumenter kan kun accepteres fra stater, som har tiltrådt enten Wienkonventionen eller Pariskonventionen. Stater som ikke har underskrevet Protokollen kan tiltræde denne.

2. Ratifikations-, stadfæstelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenter deponeres hos Generaldirektøren for Den internationale Atomenergiorganisation, som hermed er udpeget som depositar for denne Protokol.

Artikel VII

1. Denne Protokol træder i kraft tre måneder efter deponering af ratifikations-, stadfæstelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenter fra mindst fem stater, der har tiltrådt Wien-konventionen, og fem stater, der har tiltrådt Pariskonventionen. For hver stat, der ratificerer, stadfæster, godkender eller tiltræder denne Protokol og herefter deponerer ovennævnte dokumenter, træder Protokollen i kraft tre måneder fra datoen for deponering af ratifikations-, stadfæstelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumentet.

2. Denne Protokol skal være i kraft sålænge både Wienkonventionen og Pariskonventionen er i kraft.

Artikel VIII

1. Enhver af de kontraherende parter kan tilbagetrække deres tiltrædelse af denne Protokol ved skriftlig meddelelse til depositaren.

2. Tilbagetrædelsen træder i kraft et år fra datoen for meddelelse herom er modtaget af depositaren.

Artikel IX

1. Kontraherende parter, som trækker deres tiltrædelse af Wienkonventionen eller Pariskonventionen tilbage, skal give meddelelse til depositaren om, at den pågældende konvention ikke længere finder anvendelse for den pågældende stats vedkommende, samt oplyse pr. hvilken dato tilbagetrædelsen gælder.

2. Denne Protokol skal pr. tilbagetrædelsesdatoen ikke finde anvendelse for kontraherende parter, som har trukket deres tiltrædelse af Wienkonventionen eller Pariskonventionen tilbage.

Artikel X

Depositaren skal omgående underrette de kontraherende parter og stater indbudt til Konferencen om forholdet imellem Pariskonventionen og Wienkonventionen samt Generalsekretæren for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling om:

  • (a) signatarlande;
  • (b) deponering af ratifikations-, stadfæstelses-, godkendelses- eller tiltrædelsesdokumenter;
  • (c) ikrafttrædelsesdato;
  • (d) tilbagetrædelse; og
  • (e) samtlige oplysninger modtaget i medfør af Artikel IX.

Artikel XI

Protokollens originaltekst, af hvilke teksterne på arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk har samme gyldighed, skal deponeres hos depositaren, af hvem bekræftede genparter vil blive sendt til alle signatarstater og stater indbudt til Konferencen om forholdetimellem Pariskonventionen og Wienkonventionen samt Generalsekretæren for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.

Officielle noter

Ingen