Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler


§ 1

I bekendtgørelse nr. 20 af 18. januar 1984 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Græske, portugiske og spanske statsborgere er dog kun omfattet af reglerne i bekendtgørelsen, såfremt de udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, udfører eller modtager tjenesteydelser eller efter endt beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed har ret til at blive boende her i landet.«

2. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Den begrænsning, der er nævnt i stk. 3, gælder for græske statsborgere indtil den 1. januar 1988 og for portugisiske og spanske statsborgere indtil den 1. januar 1993.«

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Familiemedlemmer til portugisiske og spanske statsborgere har dog kun ret til at udføre lønnet beskæftigelse efter 2 års ophold, medmindre de havde lovlig bopæl her i landet den 12. juni 1985. Fra den 1. januar 1989 nedsættes det nævnte krav om 2 års ophold til 18 måneders ophold. Fra den 1. januar 1991 har familiemedlemmerne samme ret som nævnt i stk. 1.«

4. § 10 affattes således:

»§ 10. For græske, portugisiske og spanske statsborgere, der har ret til opholdsbevis, jfr. § 1, stk. 3, forsynes opholdsbeviset med påtegning om, hvilken erhvervsvirksomhed den pågældende ønsker at udøve.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.

Justitsministeriet, den 19. december 1985

Erik Ninn-Hansen

/ Christian Trønning

Officielle noter

Ingen