Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgagitation


I medfør af § 107 i lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg til Folketinget, § 48 i lov nr. 746 af 7. december 1988 om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling), samt § 109 i lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg, fastsættes herved følgende vedrørende valgagitation:

§ 1. Opslag af plakater o.lign. i valgagitatorisk øjemed på eller ud til offentlig gade, vej eller plads må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.

Stk. 2. Tilladelsen eller bekræftet kopi heraf skal medbringes ved opsætningen.

Stk. 3. Opslag, som nævnt i stk. 1, må kun finde sted mellem kl. 6 og 22.

§ 2 . Enhver påmaling i valgagitatorisk øjemed på eller ud til offentlig gade, vej eller plads er forbudt.

§ 3. Brug af højttalere eller lignende i valgagitatorisk øjemed på eller ud til offentlig gade, vej eller plads er forbudt uden for områder, hvor lovlige valgmøder holdes.

Stk. 2. Politiet kan endvidere forbyde brug af højttalere eller lignende, såfremt det må anses for påkrævet af hensyn til de omkringboende eller næringsdrivende i området, fordi benyttelsen må antages at være eller ville være til væsentlig ulempe for de pågældende.

Stk. 3. Valgagitation fra køretøjer på eller ud til offentlig gade, vej eller plads er forbudt uden for de i stk. 1 nævnte områder, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Det er tilladt at anvende køretøjer forsynet med valgplakater. Politiet kan forbyde anvendelsen, såfremt det giver anledning til eller medfører konkret fare for brud på den offentlige orden.

§ 4. Den, der overtræder §§ 1, 2 eller 3, straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. oktober 1989.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder for så vidt angår valgagitation anvendelse i stedet for regler om tilsvarende spørgsmål i politivedtægten.

§ 6. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 298 af 10. maj 1989 ophæves.

Justitsministeriet, den 12. oktober 1989

HANS ENGELL

/Johan Reimann

Officielle noter

Ingen