Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg


I medfør af § 8 og § 19, stk. 3, i lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder, hvor ikke andet er nævnt, for hunde, katte og kaniner til dyreforsøg efter dyreforsøgslovens § 1, stk. 1 og 2.

§ 2. Dyreforsøg må kun foretages med dyr, som

  • 1) hidrører fra opdrættere, der har tilladelse i henhold til § 7, eller
  • 2) er avlet i en virksomhed eller institution, hvor dyreforsøg lovligt foretages, eller
  • 3) hidrører fra udlandet og i oprindelseslandet er opdrættet til dyreforsøg.

Stk. 2. Dyreforsøg kan dog også foretages med virksomhedens eller institutionens egne avlsdyr, selv om disse er fremskaffet på andre måder end nævnt i stk. 1. For så vidt angår hunde og katte er det en betingelse, at avlsdyrene har opholdt sig i virksomheden eller institutionen i 1 år for hundes vedkommende og i 6 måneder for kattes vedkommende.

§ 3. Levering af forsøgsdyr skal ske direkte fra opdrætteren til forsøgsvirksomheden eller -institutionen eller gennem en anden opdrætter, der har tilladelse efter § 7. Levering kan dog også ske gennem en anden virksomhed eller institution, hvor dyreforsøg lovligt foretages, jfr. § 2, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 2

Særlige bestemmelser for forsøgsudøvere og

forsøgsvirksomheder og -institutioner

§ 4. I forsøgsvirksomheden eller -institutionen skal der findes oplysninger om enhver erhvervelse og afhændelse af forsøgsdyr med angivelse af dato, dyreart, antal dyr og leverandør eller aftager. Ved eget tillæg skal fødselsdato, dyreart og antal dyr noteres senest ved fravænningen. For hundes og kattes vedkommende skal tillige angives race, køn, alder og identifikationsnummer, og der skal føres avlsjournal med angivelse af forældrene samt oplysninger om sundheds- og sygdomsforhold.

Stk. 2. For dyr, som hidrører fra udlandet, skal der foreligge oplysninger, der godtgør, at dyret i oprindelseslandet er opdrættet til forsøg.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal opbevares i mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor dyret senest har levet i virksomheden eller institutionen.

§ 5. Hunde og katte til forsøg samt avlsdyr af disse arter skal være mærket på en måde, der sikrer, at det enkelte dyr altid kan identificeres. Såfremt der i virksomheden eller institutionen findes hunde eller katte af eget tillæg, skal mærkning ske senest ved fravænningen. Såfremt der modtages hunde eller katte, der ikke er mærket, skal mærkning ske uden unødigt ophold.

§ 6. Pligterne efter § 4 og § 5, 2. og 3. pkt., påhviler virksomheden eller institutionen som sådan. Dyreforsøgsudvalget kan godkende, at ansvaret i stedet skal påhvile en person, der er ansat i virksomheden eller på institutionen.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser for opdrættere

af forsøgsdyr

§ 7. Opdræt af forsøgsdyr må kun ske med tilladelse fra dyreforsøgsudvalget.

Stk. 2. Tilladelse til opdræt af forsøgsdyr kan kun gives til den, der råder over de til formålet nødvendige faciliteter, og hvis virksomhed drives således, at der kan føres sikker kontrol med dyrene, herunder med deres oprindelse.

Stk. 3. Tilladelsen kan begrænses med hensyn til arten af dyr, og der kan fastsættes nærmere vilkår for tilladelsen, herunder om avl, opstaldning, fodring, pasning, sundhedskontrol og inspektion. Dyreforsøgsudvalget kan give pålæg vedrørende avl, opstaldning, fodring, pasning og sundhedskontrol.

§ 8. Hunde og katte til forsøg skal senest ved fravænning mærkes på en måde, der sikrer, at det enkelte dyr altid kan identificeres. Såfremt der modtages hunde eller katte, der ikke er mærket, skal mærkning ske uden unødigt ophold.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 4 finder tilsvarende anvendelse for opdrættere af forsøgsdyr.

§ 9. Virksomhedens egne avlsdyr kan afhændes til forsøg, selv om de ikke er opdrættet hertil. For så vidt angår hunde og katte er det en betingelse, at avlsdyrene er mærket, og at de efter mærkningen har opholdt sig i virksomheden i 1 år for hundes vedkommende og i 6 måneder for kattes vedkommende.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 10. Dyreforsøgsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 11. Den, der har tilladelse til at opdrætte forsøgsdyr, skal efter dyreforsøgsudvalgets anmodning give nærmere oplysninger om sit opdræt og sin erhvervelse og afhændelse af dyr.

§ 12. Den, der overtræder §§ 2-5, § 7, stk. 1, § 8 eller § 9, straffes med bøde.

§ 13. Dyreforsøgsudvalget kan tilbagekalde en tilladelse efter § 7, såfremt tilladelsens indehaver ikke mere opfylder kravene i § 7, stk. 2, eller der er sket grov eller gentagen overtrædelse af vilkår eller pålæg efter § 7, stk. 3, eller af reglerne i § 8 eller § 9.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986. Dyreforsøgsudvalget kan dog fra den 1. februar 1984 meddele tilladelse efter § 7.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2 finder ikke anvendelse på forsøgsdyr, der den 1. januar 1986 befinder sig i en virksomhed eller institution, hvor forsøg foretages.

Justitsministeriet, den 23. december 1983

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen