Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for auktionsledere


§ 1

I instruks for auktionsledere nr. 211 af 2. juli 1935, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 345 af 24. juni 1976 og bekendtgørelse nr. 84 af 1. marts 1983, foretages følgende ændring i afsnit II:

§ 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Auktionslederens samlede vederlag kan højst udgøre 600 kr. for hver påbegyndt time, som auktionen varer. Vederlaget udgør dog altid mindst 1200 kr. For en aflyst auktion betales 600 kr. Vederlaget forhøjes med 50 pct. på lørdage samt øvrige hverdage efter kl. 17.00.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 1990.

Justitsministeriet, den 11. oktober 1990

Hans Engell

/ Hans-Viggo Jensen

Officielle noter

Ingen