Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg


I medfør af § 10, stk. 5, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, fastsættes:

§ 1. Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg. Formanden for Rådet leder Dyreforsøgstilsynets sekretariat, der omfatter en veterinær sekretær.

Stk. 2. Justitsministeren udpeger Rådets formand og de øvrige 10 medlemmer.

Stk. 3. Rådet for Dyreforsøg består af en formand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som dommer, og 10 andre medlemmer. Der kan beskikkes en stedfortræder for et medlem. Medlemmerne udnævnes for 4 år. Stedfortrædernes beskikkelsesperiode fastsættes til udløb samtidig med medlemmets periode.

§ 2. Dyreforsøgstilsynet afgør ansøgninger om tilladelse til udførelse af dyreforsøg og træffer andre afgørelser, som efter lov om dyreforsøg og efter bekendtgørelser udfærdiget i medfør af loven er henlagt til Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet fører tilsyn med udøvelsen af dyreforsøg og med opstaldning af dyr i forsøg, jf. lovens § 1, stk. 1. Dyreforsøgstilsynet kan herunder inspicere forsøgslokaler og andre lokaler, hvor forsøgsdyr anbringes.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet fører endvidere tilsyn med opdræt af forsøgsdyr hos godkendte opdrættere og med godkendte leverandører af forsøgsdyr, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om fremskaffelse af dyr til forsøg.

Stk. 4. Dyreforsøgstilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed.

§ 3. Formanden kan træffe afgørelse i følgende sager:

  • 1) Ansøgning om tilladelse til dyreforsøg, som angår udvidelse af en løbende tilladelse, mindre forlængelser og andre ændringer, som ikke afgørende rykker ved grundlaget for den hidtidige tilladelse.
  • 2) Ansøgning om overførsel af en løbende tilladelse til dyreforsøg til en anden person.
  • 3) Ansøgning om at måtte udføre tilladte forsøg på et andet af Dyreforsøgstilsynet i forvejen kendt forsøgssted.
  • 4) Afgørelser, som skal opfølge en foretaget inspektion.
  • 5) Afgørelser om gebyr efter dyreforsøgslovens § 15 og regler, som er udstedt i medfør af lovens § 15, stk. 3.
  • 6) Afgørelser om aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og § 19 i lov om dyreforsøg.
  • 7) Afgørelser om journalføring på EDB efter Justitsministeriets bekendtgørelse om føring af journal over og indberetning om dyreforsøg.

Stk. 2. Hvis formandens afgørelse ikke kan fås, kan den veterinære sekretær træffe afgørelse i de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte tilfælde.

Inspektionsvirksomhed

§ 4. Inspektion kan foretages af hele Rådet eller af et eller flere medlemmer af dette eller af den veterinære medarbejder i sekretariatet.

Stk. 2. Inspektion, jf. lovens § 11, kan foretages anmeldt eller uanmeldt. Der skal ved afgørelsen af, hvilken form der skal vælges, lægges vægt på, hvad der bedst tjener formålet med inspektionen.

Stk. 3. Beslutning om, hvorvidt inspektion skal foretages, og om hvorledes den skal afvikles, tages af Rådet eller formanden. I tilfælde, hvor Rådet har truffet en beslutning om spørgsmålet, kan formanden kun bestemme, at inspektion trods Rådets afvisning heraf alligevel skal foregå, eller at flere personer end bestemt af Rådet skal deltage.

Stk. 4. Når Rådet eller formanden ingen afgørelse har truffet om inspektion, kan den veterinære sekretær selv tage bestemmelse herom.

§ 5. Der udfærdiges referat om hver inspektion.

Stk. 2. Den eller de inpicerende kan indgå aftaler med forsøgsudøvere eller give foreløbige påbud efter lovens § 12.

Stk. 3. Rådet underrettes gennem formanden om skete inspektioner og det herunder passerede og afgør, hvad resultatet af inspektionen medfører, herunder om indgåede aftaler og foreløbige påbud kan tiltrædes.

Rådsmøder m.v.

§ 6. Rådets formand tilrettelægger rådets arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden leder Rådets møder.

Stk. 2. Rådets møder er ikke offentlige.

§ 7. Formanden udsender med et af denne bestemt, rimeligt varsel ved almindeligt brev mødeindkaldelse med dagsorden og bilag.

Stk. 2. Sager, som indkommer til Dyreforsøgstilsynet efter udsendelse af dagsordenen eller en supplerende dagsorden, eller hvis forberedelse i øvrigt først afsluttes af formanden eller sekretariatet efter dette tidspunkt, kan behandles og afgøres straks på rådsmødet, medmindre mere end 2 rådsmedlemmer modsætter sig dette.

Stk. 3. I påtrængende tilfælde eller når formanden forventer, at en sag ikke vil give anledning til uenighed i Rådet, kan denne ved almindeligt brev til rådsmedlemmerne foreslå sagen afgjort skriftligt i overensstemmelse med et medsendt oplæg. Dog skal sagen udsættes til et rådsmøde, hvis 3 medlemmer inden 3 hverdage ved henvendelse til formanden forlanger dette. Fristen på 3 hverdage regnes fra brevets afsendelse.

§ 8. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Reglen finder tilsvarende anvendelse ved skriftlig behandling efter § 7, stk. 3.

Stk. 3. Såfremt der under en drøftelse i Rådet om det samme spørgsmål danner sig flere end to forskellige meninger, hvoraf ingen tilsyneladende er i flertal, bestemmer formanden, imellem hvilke to forslag afstemning skal foretages.

§ 9. Formanden drager omsorg for, at Rådets beslutninger udføres, medmindre der træffes bestemmelse om en anden udførelsesmåde.

Stk. 2. Formanden kan i tilfælde af sit forfald udpege en fungerende formand blandt Rådets medlemmer. Ved længerevarende forfald beskikkes en fungerende formand af Justitsministeriet.

Inhabilitet

§ 10. Et rådsmedlem kan ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt, jf. forvaltningslovens kapitel 2.

Tavshedspligt

§ 11. Der påhviler Rådets medlemmer tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Justitsministeriet, den 1. august 1994

Erling Olsen

/ Niels Boesen

Officielle noter

Ingen