Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde


I medfør af § 5 i lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, § 1, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, som ændret ved lov nr. 1102 af 21. december 1994, og § 2, stk. 1, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastsættes:

§ 1. Nedennævnte personer og selskaber m.v. kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986 som ændret ved lov nr. 1102 af 21. december 1994, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet eller ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af i alt fem år:

  • 1) Arbejdstagere, der er statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EF-statsborgere), og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EF-opholdsbevis.
  • 2) Arbejdstagere, der er statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som er beskæftigede som lønmodtagere her i landet, eller har EØS-opholdsbevis.
  • 3) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som har etableret eller vil etablere sig her i landet for at udøve selvstændig virksomhed.
  • 4) EF-statsborgere eller statsborgere i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette agenturer eller filialer her i landet, eller som vil levere eller modtage tjenesteydelser her.
  • 5) Selskaber m.v., der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har oprettet eller vil oprette filialer eller agenturer eller vil levere tjenesteydelser her i landet.

Stk. 2. De selskaber m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 5, skal enten have hovedkontor eller hovedvirksomhed inden for Fællesskaberne eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller have vedtægtsmæssigt hjemsted der. I sidstnævnte tilfælde skal selskabets virksomhed have faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat eller en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

§ 2. EF-statsborgere, der har opholdstilladelse i Danmark i medfør af EF-direktiverne 90/364/EØF om opholdsret, 90/365/EØF om opholdsret for lønmodtagere og selvstændige, der er ophørt med erhvervsaktivitet eller 93/96/EØF om opholdsret for studerende, kan erhverve adkomst på fast ejendom her i landet uden Justitsministeriets tilladelse i medfør af § 1 i lov om erhvervelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 28. august 1986, selv om de ikke har bopæl eller hjemsted her i landet og ikke tidligere har haft bopæl her i et tidsrum af ialt 5 år.

§ 3. Bestemmelserne i § 1 og § 2 gælder kun ved erhvervelse af ejendomme,

  • 1) der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller
  • 2) hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

§ 4. Tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom uden særlig tilladelse i henhold til § 1 og 2 er betinget af, at erhververen afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at den pågældende eller selskabet er omfattet af en af de grupper af erhververe, der er nævnt i § 1 eller 2, og at formålet med erhvervelsen er som beskrevet i § 3.

Stk. 2. Hvis formålet med erhvervelsen er, at ejendommen skal tjene til fornøden helårsbolig for erhververen, skal det endvidere fremgå af erklæringen, at ejendommen ikke er udlagt til eller benyttes som fritidshus eller fritidsgrund.

Stk. 3. For arbejdstageres vedkommende skal erklæringen tillige indeholde oplysning om arbejdsgiverens navn og adresse eller være vedlagt arbejdstagerens EF/EØS-opholdsbevis.

§ 5. Erklæringen skal afgives i adkomstdokumentet og skal være underskrevet af erhververen. Eksempler på erklæringsformularer er trykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 895 af 23. december 1987.

Justitsministeriet, den 18. september 1995

Bjørn Westh

/ Niels Boesen

Bilag

Eksempler på erklæringsformularer

1. Erklæring ved erhvervelse af fornøden bolig.

Undertegnede erhverver af ejendommen erklærer herved under strafansvar efter straffelovens § 162,

at jeg er statsborger i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/eller et land, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

at jeg efter EFs regler/eller: reglerne i et land, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er berettiget til at udøve selvstændig virksomhed i Danmark/eller: jeg er beskæftiget som lønmodtager hos . . . . ./eller: jeg har EF-opholdsbevis/EØS-opholdsbevis (vedlægges),

at ejendommen skal anvendes som helårsbolig for mig,

at ejendommen ikke er et fritidshus eller en fritidsgrund eller benyttes som sådan.

2. Erklæring ved erhvervelse af fast ejendom i forbindelse med etablering/eller: levering af tjeneste-ydelser.

Undertegnede erhverver af ejendommen erklærer herved under strafansvar efter straffelovens § 162,

at jeg er statsborger i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/eller: et land, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/eller: selskabet er omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse af . . . . . . . . 1995 § 1, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2,

at jeg/selskabet efter EF's regler om etableringsret/eller: aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/eller: udveksling af tjenesteydelser er berettiget til at udøve selvstændig virksomhed som . . . . . . . ./eller: oprette agenturer eller filialer/eller: levere tjenesteydelser i Danmark,

at ejendommen er en forudsætning for min/selskabets virksomhed her i landet,

at ejendommen ikke er et fritidshus eller en fritidsgrund eller benyttes som sådan.

Officielle noter

Ingen