Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pakkerejser


I medfør af § 5, stk. 3, § 8, samt § 30, stk. 2 og stk. 3, i lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser fastsættes følgende:

Oplysninger i brochuren

§ 1. En brochure for en pakkerejse skal mindst indeholde de oplysninger, der er angivet i afsnit I i bilaget til bekendtgørelsen, medmindre oplysningerne ikke er relevante for den pågældende pakkerejse.

§ 2. Oplysningerne i brochuren skal være angivet tydeligt og let forståeligt.

Afgivelse af oplysninger inden aftalens indgåelse og ved bekræftelsen af aftalen

§ 3. Inden der indgås aftale om køb af en pakkerejse, skal arrangøren give kunden de oplysninger, der er angivet i afsnit I i bilaget til bekendtgørelsen, samt gøre kunden bekendt med reglerne i lov om pakkerejser § 12 og § 17, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Arrangøren skal endvidere inden aftalens indgåelse give kunden oplysninger om

  • 1) pas- eller visumkrav,
  • 2) sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer, der skal opfyldes i forbindelse med deltagelse i pakkerejsen, og
  • 3) eventuelle lignende betingelser for, at pakkerejsen kan gennemføres.

§ 5. Ved bekræftelsen af aftalen skal altid gives de oplysninger, der er angivet i afsnit II i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 6. Afgivelse af oplysninger efter §§ 3-4 og bilaget til bekendtgørelsen kan ske ved henvisning til angivelserne herom i en brochure, som kunden har modtaget et eksemplar af.

Afgivelse af oplysninger inden pakkerejsens påbegyndelse

§ 7. Inden pakkerejsens påbegyndelse skal arrangøren skriftligt eller på anden egnet måde give kunden oplysning om praktiske forhold vedrørende pakkerejsens gennemførelse, herunder, i det omfang det er relevant for den pågældende pakkerejse, oplysninger om

  • 1) mødetidspunkt og mødested for ud- og hjemrejse, tidspunkt og sted for mellemlandinger og skift til andet eller tilsvarende transportmiddel samt forventet hjemkomst,
  • 2) kabine eller køje på skib eller sove- eller liggevognskupe i tog,
  • 3) arrangørens eller formidlerens eventuelle lokale repræsentanter, som kan bistå kunden på rejsemålet, eller, såfremt sådanne ikke findes, oplysning om, hvor arrangøren eller formidleren vil kunne kontaktes pr. telefon, telefax eller lignende,
  • 4) hvordan uledsagede børn og unge under 18 år, der deltager i en pakkerejse i udlandet, kan kontaktes, og
  • 5) Muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang den offentlige sygesikring ikke dækker.

Stk. 2. Afgivelse af oplysninger efter stk. 1 kan ske ved henvisning til angivelserne i en brochure, som kunden har modtaget et eksemplar af.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993. §§ 1-2 træder dog først i kraft den 1. januar 1994 og finder anvendelse ved udbud af pakkerejser efter denne dato.

Justitsministeriet, den 21. september 1993

Erling Olsen

/ Niels Boesen

BILAG

Afsnit I

I det omfang, det har betydning for pakkerejsen, skal kunden ved

bestillingen have oplysninger om følgende forhold:

1. Rejsemålet eller rejsemålene. Foregår pakkerejsen ikke på et enkelt sted, oplyses varighed og tidspunkt for hvert ophold.

2. Pakkerejsens pris:

2.1. Pakkerejsens grundpris, der inkluderer alle obligatoriske tillæg og afgifter, der er nødvendige for pakkerejsens gennemførelse, dvs. den pris, som pakkerejsen kan købes til, baseret på indkvartering i dobbeltværelser.

2.2. Tillæg for ydelser, der ikke omfattes af grundprisen, f.eks. tillæg for eneværelse, bad, balkon, udsigt.

2.3. Oplysning om, hvornår og hvordan pakkerejsen skal betales, herunder størrelsen af en eventuel forudbetaling.

2.4. Oplysning om eventuelle rabatter.

2.5. Oplysning om muligheden for at foretage prisændringer i medfør af lovens § 13, samt eksempler indeholdende en beregning heraf.

3. Pakkerejsens varighed, angivet i dage eller antal hele uger, idet der ved 1 uge forstås 7 overnatninger. Hvis antallet af overnatninger ikke svarer til det antal dage, der helt eller delvis medgår til rejsen, skal såvel antallet af dage som antallet af overnatninger angives.

4. Dato, tidspunkt og sted for afrejse og hjemkomst samt rejsens varighed.

5. Befordring:

5.1. De anvendte befordringsmidler samt disses karakteristika og kategori.

5.2. Tid, sted og forventet varighed af eventuel mellemlanding, herunder eventuelt skift til et andet eller tilsvarende befordringsmiddel.

5.3. Oplysning om betingelserne for genbekræftelse af flybilletter, herunder eventuelle frister herfor.

6. Rejseruten.

7. Indkvartering og eventuelle turistmæssige ydelser:

7.1. Indkvarteringsstedets beliggenhed, turistmæssige kategori eller standard, væsentlige faciliteter samt godkendelse og turistmæssige klassificering i henhold til det pågældende værtslands regler.

7.2. Særlige forhold på indkvarteringsstedet som f.eks. bygge- og trafikstøj og lignende.

7.3. Indkvarteringsstedets egnethed for bevægelseshæmmede.

7.4. Inkluderede måltider.

7.5. Besøg, udflugter eller andre ydelser, der er inkluderet i den samlede pris for pakkerejsen.

8. Afbestillingsregler og forsikringsmuligheder, jf. lovens § 9 og § 11.

9. Oplysning om, hvorvidt der kræves et mindste antal deltagere for at pakkerejsen kan gennemføres, samt i givet fald oplysning om dette antal og om det seneste tidspunkt, på hvilket kunden i tilfælde af aflysning skal underrettes.

10. Arrangørens navn.

11. Oplysning om, at angivelser i brochurer, annoncer eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse, jf. lovens § 5, stk. 2.

Afsnit II

Følgende oplysninger skal altid gives i forbindelse med

bekræftelsen af aftalen:

12. Arrangørens adresse samt navn og adresse på formidleren og et eventuelt forsikringsselskab for en af kunden tegnet sygdomsafbestillingsforsikring, jf. lovens § 11.

13. Særlige ønsker vedrørende pakkerejsens gennemførelse, som kunden har fremsat, og som arrangøren eller formidleren har givet tilsagn om at opfylde.

14. Kundens reklamationspligt i medfør af lovens § 15, stk. 3 og §§ 26-27.

Officielle noter

Ingen