Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af instruks for tilsynet med eksekutorboer


§ 1

I Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 22. marts 1933 (instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer), som ændret ved Justitsministeriets bekendtgørelser nr. 278 af 27. august 1959, nr. 355 af 25. juni 1969, nr. 83 af 5. marts 1971, nr. 325 af 24. juni 1974, nr. 101 af 14. marts 1979, nr. 480 af 17. september 1981, nr. 342 af 28. juni 1982 og nr. 512 af 23. september 1982 foretages følgende ændring:

§ 9, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Revisionsmyndigheden meddeler eksekutor eventuelle antegnelser til bobehandlingen, herunder også vedrørende afgifterne, og påser, at disse berigtiges uden unødig forsinkelse. Når meddelte antegnelser er berigtiget, eller hvis revisionsmyndigheden ingen antegnelser har, giver revisionsmyndigheden indberetning til Justitsministeriet. Revisionsmyndigheden meddeler eksekutor kvittance, såfremt Justitsministeriet ikke inden een måned efter indberetningens afgivelse har meddelt, at Justitsministeriet ønsker at foretage yderligere revision.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1994.

Justitsministeriet, den 6. oktober 1994

Bjørn Westh

/ Niels Boesen

Officielle noter

Ingen