Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tinglysning


I medfør af § 8, stk. 4, § 9, stk. 5, § 23, stk. 2, § 50, stk. 1-2 og stk. 4, og § 50a i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 138 af 7. marts 1990 og lov nr. 398 af 13. juni 1990, § 5, stk. 1, i lov nr. 271 af 22. maj 1986 om høstpant, § 4, stk. 2, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 21. august 1990, § 17, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 361 af 25. juli 1985, og § 104 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 534 af 11. august 1986, fastsættes:

Kapitel 1

Adgang til tinglysningens bøger og akter

§ 1. Tinglysningens bøger og akter er offentligt tilgængelige. Eftersyn finder sted på hverdage, hvor kontoret er åbent, i mindst 3 timer efter dommerens bestemmelse, for afdelingskontorer dog kun på de dage og i de timer, kontoret i øvrigt er åbent.

Stk. 2. Bøger og akter må ikke udlånes til brug uden for dommerkontoret. Det kan dog tillades, at en landinspektør med beskikkelse låner et kort i akten for at fremstille genparter heraf. Landinspektørens kvittering skal indsættes i akten.

§ 2. Enhver er mod betaling af de fastsatte retsafgifter berettiget til at få udskrifter (fotokopier) af bøger og akter samt af servitutattester, meddelelser fra matrikelmyndigheden om matrikulære forandringer m.v., der opbevares i tinglysningskontorets arkiv.

Kapitel 2

Indlevering og udlevering af dokumenter

Dagbog, tingbog og personbog

§ 3. Ved alle tinglysningskontorer føres en tinglysningsdagbog, som skal indeholde en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til tinglysning.

Stk. 2. Dagbogen føres hver dag, kontoret er åbent. Dokumenter modtages til tinglysning i tiden kl. 9-12. Dokumenter, der anmeldes senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent.

§ 4. Ørebeløb angives ikke i dagbogen, tingbogen og personbogen.

§ 5. Afhentes et tinglysningsdokument ikke, skal tinglysningskontoret tilbagesende dokumentet til anmelderen. Dokumenter, der er afvist fra dagbogen, tingbogen eller personbogen, og negotiable pantebreve skal afsendes anbefalet eller på anden måde, hvorved bevis for afsendelse sikres.

Stk. 2. Datoen for udlevering eller afsendelse af et tinglysningsdokument skal anføres enten i tinglysningsdagbogens kvitteringsrubrik eller i en særlig journal for udlevering af tinglysningsdokumenter.

Kapitel 3

Tingbladet

§ 6. I tingbladet, som udkommer som en afdeling af Statstidende, bekendtgøres følgende dokumenter:

 • 1) adkomstdokumenter,
 • 2) pantebreve, herunder skadesløsbreve, i fast ejendom og i løsøre, herunder høstpantebreve,
 • 3) indkaldelse til ejendomsdom vedrørende fast ejendom,
 • 4) indkaldelse til mortifikation vedrørende pantebreve i fast ejendom,
 • 5) ægtepagter,
 • 6) bosondringer,
 • 7) rådighedsindskrænkninger i medfør af § 12 i lov om ægteskabets retsvirkninger,
 • 8) umyndiggørelser,
 • 9) lavværgemål og
 • 10) rådighedsfratagelse i medfør af § 66 i lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v.

Kapitel 4

Pantebreve m.v.

§ 7. Pantebreve, der anmeldes til tinglysning, skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformularer og udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 8-13, jf. dog stk.2.

Stk. 2. Private indekspantebreve i fast ejendom skal være oprettet på den af Justitsministeriet godkendte indekspantebrevsblanket, jf. § 14.

Pantebrevsformularer m.v.

§ 8. Pantebreve i fast ejendom skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular A, jf. bilag 1. Pantebreve til realkreditinstitutter og Dansk Landbrugs Realkreditfond kan dog oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular B, jf. bilag 2.

Stk. 2. Pantebreve i løsøre, jf. dog stk. 3, skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular C, jf. bilag 3.

Stk. 3. Høstpantebreve skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular D, jf. bilag 4.

§ 9. Pantebreve kan oprettes på fortrykte blanketter.

Stk. 2. Fortrykte pantebrevsblanketter skal på side 1 og 2 indeholde pantebrevets individuelle bestemmelser og på side 3 den pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev. Den individuelle tekst kan om nødvendigt fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Fortrykte pantebrevsblanketter skal udfyldes på maskine.

Stk. 3. Til pantebreve, der ikke er oprettet på fortrykte blanketter, skal anvendes enkeltark med ubeskrevne bagsider. De første sider skal indeholde pantebrevets individuelle bestemmelser. Sidste side skal indeholde den pantebrevsformular, der er gældende for det pågældende pantebrev. Pantebrevets sider skal være fortløbende nummereret. De ubeskrevne bagsider er forbeholdt tinglysningspåtegninger og nummereres ikke. Pantebrevet skal være udskrevet maskinelt og med samme skrifttype og -størrelse i hele pantebrevets tekst. I overskriften samt i rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit i den individuelle tekst og i pantebrevsformularen kan dog anvendes andre skrifttyper og -størrelser.

Stk.4. Pantebreve skal være format A4.

§ 10. For pantebreve i fast ejendom skal den individuelle tekst være udformet i overensstemmelse med principperne og systematikken i henholdsvis bilag 1 og 2. Der kan dog foretages mindre rettelser og tilføjelser i teksten, når de enkelte tekstafsnit fremtræder mindst lige så tydeligt som i bilaget. Endvidere kan afstanden mellem de enkelte tekstafsnit forøges eller formindskes. Såfremt der med hensyn til respekt af servitutter m.v. henvises til ejendommens blad i tingbogen, kan dette tekstafsnit angives umiddelbart foran angivelsen af den for det pågældende pantebrev gældende pantebrevsformular.

Stk.2. Følgende punkter må ikke fraviges:

 • 1) Stempelafgiften skal angives øverst på side 1.
 • 2) Ejerlav og matr. nr. samt eventuelt ejerlejlighedsnr. skal angives øverst i venstre hjørne på side 1.
 • 3) Gade og husnr. samt eventuel etage skal angives umiddelbart under matrikelbetegnelsen.
 • 4) Rubrikken til dommerkontorernes angivelse af »Akt: skab nr.« skal angives øverst i højre hjørne på side 1.
 • 5) Når Justitsministeriets pantebrevsformular A gælder for pantebrevet, skal under rubrikken »Akt: skab nr.« angives, om pantebrevet er et sælgerpantebrev.
 • 6) Anmelders navn, adresse og telefonnr. skal angives under de i nr. 3 og 4 nævnte rubrikker.
 • 7) Tekstafsnittet om pligt til at give kreditor underretning om bopælsforandring og om kreditors ret til at opsige pantebrevet ved forsinket betaling af renter og afdrag skal angives nederst på side 1.
 • 8) I rubrikken »Øvrige kreditoplysninger« skal angives, om pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Såfremt dette er tilfældet, skal rubrikkens øvrige felter være udfyldt. For så vidt angår feltet »De årlige omkostninger i procent« gælder reglen i 2. punktum ikke i tiden indtil den 1. januar 1993. I fortrykte pantebrevsblanketter kan rubrikkens tekst om nødvendigt fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark.
 • 9) Umiddelbart foran debitors underskrift skal angives hvilken pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev.
 • 10) På fortrykte pantebrevsblanketter skal der nederst på side 2 være reserveret mindst 8 cm plads til tinglysningspåtegninger.

§ 11. For pantebreve i løsøre skal den individuelle tekst være udformet i overensstemmelse med principperne og systematikken i bilag 3. I øvrigt finder § 10, stk. 1, 2. og 3. punktum, samt stk. 2, nr. 1 og nr. 6-10, tilsvarende anvendelse.

§ 12. For høstpantebreve skal den individuelle tekst være udformet i overensstemmelse med principperne og systematikken i bilag 4. I øvrigt finder § 10, stk. 1, 2. og 3. punktum, samt stk. 2, nr. 1-2, 6-7 og 9-10, tilsvarende anvendelse. Umiddelbart under rubrikken »Akt: skab nr.« skal angives, om debitor helt eller delvis ejer ejendommen.

§ 13. Der må ikke foretages ændringer i den pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev. Fravigelse af formularen kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser« i pantebrevets individuelle tekst.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i pantebrevsformularerne kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 3, og § 47, stk. 3:

 • 1) punkt 2 og punkt 9 a i formular A,
 • 2) punkt 4, 2.-4. pkt., og punkt 9 a i formular B,
 • 3) punkt 2 og punkt 7 a i formular C, og
 • 4) punkt 2 og punkt 7 a i formular D.

Indekspantebrevsblanket

§ 14. Private indekspantebreve i fast ejendom skal være oprettet på Justitsministeriets indekspantebrevsblanket, jf. bilag 5.

Stk. 2. Ændringer i indekspantebrevsblanketten kan kun ske for så vidt angår panteretsvilkårene, og i så fald på følgende måde:

 • 1) Fravigelse af de på side 1 angivne vilkår skal foretages ved udstregning af de trykte vilkår og angivelse af de ændrede vilkår på den pågældende plads på side 1 eller om fornødent efter samme principper og systematik på side 2, side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Udstregningen skal ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst kan læses.
 • 2) Fravigelse af indekspantebrevsformularen kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser« på side 2 eller om fornødent efter samme principper og systematik på side 4 eller et særligt vedhæftet ark. Punkt 2 og punkt 9 a i de almindelige bestemmelser til Justitsministeriets indekspantebrevsblanket kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 3.

§ 15. Bestemmelserne i § 10, stk. 2, nr. 5 og 8, finder tilsvarende anvendelse på private indekspantebreve i fast ejendom.

Stk. 2. Bestemmmelsen i § 22, stk. 1, finder ikke anvendelse på private indekspantebreve i fast ejendom.

Andre bestemmelser

§ 16. Pantebreve, der er oprettet på enkeltark, herunder ved fotokopiering af fortrykte pantebrevsblanketter, skal være sammenhæftet ved indlevering til tinglysning.

§ 17. Ved senere påtegning på et pantebrev skal sidenummeringen fortsættes, og antallet af sider skal anføres før hver underskrift. For pantebreve, der er oprettet på fortrykte pantebrevsblanketter, gælder bestemmelsen i 1. punktum tilsvarende, således at første vedhæftede ark skal nummereres med sidetallet 5.

§ 18. Erklæringer fra fogden om udlæg m.v., jf. tinglysningslovens § 12, stk. 1, og de meddelelser, der er nævnt i tinglysningslovens § 13, stk. 1, skal være udformet i overensstemmelse med principperne og systematikken i henholdsvis bilag 6, 7 og 8.

§ 19. Begæring om notering af ejerpant i medfør af tinglysningslovens § 40, stk. 1, skal fremsættes skriftligt på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir.

Kapitel 5

Genparter

§ 20. Genparter skal være affattet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Genparter fremstilles af papir fabrikeret af De forenede Papirfabrikker A/S forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR.

Stk. 3. Genpartpapiret skal være format A4. Genpartpapiret skal være forsynet med en påtrykt lodret streg 20 mm fra venstre kant. Genpartpapiret skal i denne margen være forsynet med to 6 mm huller med 80 mm afstand fra hulmidte til hulmidte og 11 mm afstand fra hulmidte til papirets venstre kant samt være påtrykt ordene »Justitsministeriets genpartpapir«. I genpartpapirets nederste venstre hjørne skal være påtrykt navnet på den, der har fremstillet genpartpapiret.

§ 21. Genparten af det til tinglysning indleverede dokument skal være tydelig og letlæselig. En maskinskreven genpart skal være det første eksemplar eller det første gennemslag. Genparten skal gengive teksten uden overflødige mellemrum, og teksten må ikke afbrydes af blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, såfremt genparten er fremstillet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, og dokumentet er skrevet på maskine, ved anvendelse af stempel el. lign.

Stk. 2. Til genparter af kort kan anvendes Justitsministeriets genpartpapir, det af Justitsministeriet godkendte kalkerlærred eller andet af Justitsministeriet godkendt materiale i samme format som genpartpapiret. Genpart af kort i form af fotokopi kan anvendes under de i stk. 1 angivne betingelser.

§ 22. Genparter af pantebreve skal kun gengive pantebrevets individuelle tekst, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 2. Ved leje-, brugs- og forpagtningskontrakter leveres kun genpart af kontraktens bestemmelser om parterne, det udlejede, prioritetsstillingen, tids- og opsigelsesvilkår, leje- eller forpagtningsafgift samt af kontraktens dato og parternes underskrift.

Stk. 3. Ved auktionsskøder leveres kun genpart af selve skødet og eventuelle transporter.

Stk. 4. Ved aflysning skal der leveres genpart af kvitteringen. Ved aflysning af pantebreve skal der tillige leveres genpart af mellemliggende utinglyste transporter og udlægspåtegninger.

Stk. 5. Af de i tinglysningslovens § 13 nævnte meddelelser leveres kun genpart, hvis anmelderen ønsker meddelelsen tilbage efter tinglysning. Det samme gælder begæring om notering af ejerpant.

§ 23. Såfremt et dokument inden for samme retskreds begæres tinglyst på flere ejendomme, eller hvis det stifter rettigheder både i fast ejendom og i løsøre, skal der kun leveres en genpart. Det samme gælder ved ægtepagter, umyndiggørelser og lavværgemål, der omfatter både fast ejendom og løsøre.

Stk. 2. Hvis et adkomstdokument tillige begæres tinglyst som servitutstiftende, skal der foruden genpart af adkomstdokumentet leveres ekstraktgenpart, kun indeholdende de i dokumentet anførte servitutbestemmelser. Tilsvarende gælder, hvis et dokument i øvrigt begæres tinglyst i flere egenskaber.

Kapitel 6

Legitimationspapirer

§ 24. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være vedlagt fornødne legitimationspapirer enten i original eller i kopi med sådan bekræftelse, som tinglysningsdommeren finder tilstrækkelig. Fuldmagt og eksekutorbevilling skal dog altid forevises i original.

Kapitel 7

Følgedokumenter og bevisligheder m.v.

§ 25. Et dokument, der anmeldes til tinglysning, skal øverst på dokumentets første side være forsynet med anmelderens navn, bopæl og telefonnummer. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument skal anmelderens navn, bopæl og telefonnummer være angivet ved påtegningens begyndelse.

§ 26. Et adkomstdokument, som anmeldes til tinglysning, skal være forsynet med erhververens navn og bopæl, med mindre denne er almindelig bekendt.

§ 27. Ved pantebreve skal det sidst tinglyste skøde (adkomstdokument), hvormed ligestilles et samtidig med pantebrevet til tinglysning anmeldt skøde, være vedlagt, medmindre der foreligger skriftlig erklæring fra anmelderen om, at det er bortkommet eller af anden gyldig grund ikke kan skaffes til veje. I de nævnte tilfælde skal der vedlægges udstederens ansættelsesbrev, beskikkelse, svendebrev, fagforeningsbog, sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende, eller flere dokumenter af anden art, f. eks. vielsesattest, dåbsattest, breve, kvitteringer, medlemskort eller ID-kort.

§ 28. Pantebreve, herunder skadesløsbreve, i løsøre samt ægtepagter skal indeholde angivelse af udstederens - ved ægtepagter parternes - fulde navn og fødselsdato. Fødsels- eller dåbsattest og bevis for eventuel navneforandring eller anden bevislighed for de nævnte angivelser skal være vedlagt.

Stk. 2. Er der til et dokument, f. eks. en ægtepagt, knyttet en fortegnelse over genstande, der er omfattet af dokumentet, skal også fortegnelsen være underskrevet af parterne.

§ 29. Hvis en transport af et omsætningsdokument ikke er påtegnet dokumentet, skal dette medfølge ved anmeldelsen til påtegning om den skete lysning. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

Kapitel 8

Fast ejendoms betegnelse

§ 30. Dokumenter vedrørende en matrikuleret fast ejendom skal angive dennes nøjagtige matrikelbetegnelse, ved ejerlejligheder tillige ejerlejlighedsnr. og beliggenhed.

Kapitel 9

Ejerlejligheder og andre boligfællesskaber

Tilbudspligt

§ 31. Forinden eller samtidig med tinglysning af det første skøde på en ejerlejlighed skal der indleveres en anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge en fortegnelse over ejerlejlighederne og et kort over hver enkelt lejlighed, to genparter af anmeldelsen og fortegnelsen og en genpart af kortene. I fortegnelsen skal angives:

 • 1) Ejerlejlighedernes beliggenhed, angivet med matr. nr., gadenavn, hus nr., etage m.v.,
 • 2) ejerlejlighedernes numre,
 • 3) ejerlejlighedernes areal og
 • 4) ejerlejlighedernes fordelingstal, hvis et sådant er fastsat.

Stk. 3. Såvel kortene over de enkelte ejerlejligheder som de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3, skal være attesterede af en landinspektør med beskikkelse. I København og Frederiksberg kommuner meddeles attestation dog af henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren, i Sønderjylland af vedkommende statslandinspektør.

§ 32. Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder kan noteres i tingbogen i følgende tilfælde:

 • 1) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at deres opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
 • 2) Bygninger med højst 2 beboelseslejligheder, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-e, i lov om ejerlejligheder, og at bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i i samme bestemmelse.
 • 3) Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, når opdelingen sker med miljøministerens samtykke eller efter reglerne om ikke-fredede bygninger.
 • 4) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at de udelukkende anvendes til andet end beboelse.
 • 5) Ejendomme, som er opført til brug for medlemmer eller til udleje af almennyttige boligselskaber, jf. kapitel II i lov om boligbyggeri, såfremt beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør een ejerlejlighed, jf. § 54 d i lov om boligbyggeri.

Stk. 2. Opdeling af en ejendom i ejerlejligheder kan dog ikke ske af:

 • 1) Landbrugsejendomme, jf. Iov om landbrugsejendomme.
 • 2) Ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, jf. dog § 34.

§ 33. Ved tinglysning af ændringer, der vedrører de angivelser, der er nævnt i § 31, stk. 2, finder bestemmelserne i § 31, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Ved ændring af ejerlejlighedernes størrelse gælder reglerne i tinglysningslovens §§ 21-24.

Stk. 2. Anmeldelse om videreopdeling i ejerlejligheder i bygninger som nævnt i § 32, stk. 1, nr. 2, skal endvidere indeholde en attestation af, at hver enkelt lejlighed til beboelse opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f, i lov om ejerlejligheder.

§ 34. Er en ejendom omfattet af § 13 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, og er en eller flere anpartsoverdragelser anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976, kan dokumenter om overdragelse af en anpart i ejendommen tinglyses, hvis de indeholder erklæring fra overdrageren om, at erhververen mindst 1 år forud for aftalen har opnået et varigt lejemål om lejligheden, og at erhververen siden har boet i ejendommen.

§ 35. Dokumenter om overdragelse af en fast ejendom, der er omfattet af reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje, skal for at kunne tinglyses for andre end de berettigede efter tilbudspligten indeholde:.

 • 1) Ejerens erklæring om, at tilbudspligten ikke finder anvendelse samt grunden hertil, eller
 • 2) ejerens erklæring om, at ejendommen er tilbudt samtlige lejere af beboelseslejligheder med angivelse af datoen herfor, og at tilbuddet ikke er accepteret.

Stk. 2. Hvis dokumentet indleveres til tinglysning senere end 1 år efter, at tilbuddet til lejerne er fremsat, skal det afvises.

Kapitel 10

Statslige ekspropriationer

§ 36. En fortegnelse over ekspropriation af fast ejendom i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indføres i tingbogen under byrder uden fastsættelse af frist til matrikulær berigtigelse.

§ 37. En fortegnelse over et eksproprieret areal kan efter anmodning fra kommissarius tinglyses som adkomst, uden at fortegnelsen påføres påtegning fra skattemyndigheden om ejendomsværdi og om de i udstykningslovens § 11 nævnte forhold, og uden at matrikelkort forevises. Fortegnelsen skal enten være udfærdiget af Kort- og Matrikelstyrelsen eller af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. I sidstnævnte tilfælde skal fortegnelsen indeholde erklæring fra kommissarius om, at det pågældende areal ikke udgør en del af en samlet fast ejendom, jf. udstykningslovens § 1 og landbrugslovens § 2.

§ 38. Servitutter, der efter bestemmelse af ekspropriationskommissionen skal opretholdes uanset den skete ekspropriation, skal opregnes i adkomstfortegnelsen eller, hvis en sådan ikke udfærdiges, i et særligt dokument.

Kapitel 11

Afvisning og tinglysning med frist

§ 39. Hvis et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre tinglysningsforskrifter, skal det afvises. Er dokumentet behæftet med fejl eller mangler, der kan afhjælpes, kan det dog indføres foreløbigt i tingbogen, således at der fastsættes en frist til afhjælpning af fejlen eller manglen.

Kapitel 12

Uskadelighedsattester, meddelelse om ægtepagter m.v.,

meddelelse til ejeren og

indberetning af visse tinglysningsafgørelser

§ 40. Vurdering sammen med dommeren i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 2, foretages af to i retskredsen boende vurderingsmænd til ejendomsværdi og grundværdi eller af en vurderingsmand og en landinspektør med beskikkelse. I sidstnævnte tilfælde er det ikke nødvendigt, at dommeren selv overværer åstedsundersøgelsen.

Stk. 2. Ved vurderingen skal ikke blot den senest ansatte grundværdi, men også en senere foregået forskydning af priserne i handel og vandel samt sidste købesum ved salget af den pågældende ejendom tages i betragtning.

§ 41. Hvis der i et af skifteretten eller eksekutor behandlet dødsbo findes en ægtepagt mellem afdøde og dennes tidligere afdøde ægtefælle, eller var afdøde umyndiggjort eller sat under lavværgemål eller indskrænket i sin råden ifølge tinglyst skifteekstrakt, skal skifteretten eller eksekutor sende tinglysningsdommeren meddelelse herom ved boets slutning.

§ 42. Opstår der mistanke om, at et dokument, som er indleveret til tinglysning, er falsk eller forfalsket, skal der straks rettes henvendelse herom til den i tingbogen anførte ejer af ejendommen.

§ 43. Hvis et dokument i medfør af tinglysningslovens § 8, stk. 3, afvises som helt eller delvis ugyldigt eller tinglyses med frist, skal tinglysningsdommeren straks indsende kopi af dokumentet og af afgørelsen til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Kapitel 13

Særlige bestemmelser

om tinglysning ved hjælp af edb

§ 44. Bestemmelserne i dette kapitel gælder Brøndbyernes retskreds.

§ 45. Dagbogen og tingbogen føres på edb.

§ 46. Ved aflysning og udslettelse af rettigheder udgår oplysningerne herom af tingbogen og overføres til et særligt edb-register (database).

Stk. 2. Oplysning om aflyste og udslettede panterettigheder i det i stk. 1 nævnte register kan gives til den, der har retlig interesse heri.

§ 47. Med Justitsministeriets tilladelse kan der etableres terminaladgang til dagbog og tingbog for offentlige myndigheder og private virksomheder m. fl.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 17 af 26. januar 1979, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 99 af 14. februar 1989.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet før den 1. januar 1991 på de hidtil gældende pantebrevsformularer, kan anmeldes til tinglysning indtil den 1. juli 1991. Pantebreve, der er oprettet den 1. januar 1991 eller senere på de hidtil gældende pantebrevsformularer, kan anmeldes til tinglysning indtil den 1. juli 1991, såfremt de i § 10, stk. 2, nr. 8, nævnte angivelser er anført i rubrikken »Særlige bestemmelser«, der eventuelt kan fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Pantebreve, der er oprettet på de hidtil gældende pantebrevsformularer og tinglyst første gang før den 1. juli 1991, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Stk. 3. Pantebreve, der er oprettet før den 1. april 1979 på de dagældende pantebrevsformularer og tinglyst første gang før den 1. oktober 1979, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Stk. 5. Private indekspantebreve, der er oprettet før den 1. januar 1991 på den efter de hidtil gældende regler godkendte indekspantebrevsblanket, kan anmeldes til tinglysning indtil den 1. juli 1991. Private indekspantebreve, der er oprettet den 1. januar 1991 eller senere på den efter de hidtil gældende regler godkendte indekspantebrevsblanket, kan anmeldes til tinglysning indtil den 1. juli 1991, såfremt de i § 10, stk. 2, nr. 8, nævnte angivelser er anført i rubrikken »Særlige bestemmelser«, der eventuelt kan fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Private indekspantebreve, der er oprettet på den efter de hidtil gældende regler godkendte indekspantebrevsblanket og tinglyst første gang før den 1. juli 1991, kan fortsat anmeldes til tinglysning. Private indekspantebreve, der er tinglyst første gang før den 1. marts 1983, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Justitsministeriet, den 19. december 1990

Hans Engell

/ Niels Pallesen

Bilag 1

 

          Stempel: kr. 

 Ejerlav:              Akt:     skab     nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr.             Sælgerpantebrev  (sæt kryds) 

                    Anmelder 

                 Navn: 

                 Adr.: 

                 Tlf.nr.: 

          PANTEBREV 

 Debitors 

 navn og bopæl: 

         erkender herved at skylde 

 Kreditors 

 navn og bopæl: 

 Lånets 

 størrelse     Kr. 

 Rente- og 

 betalingsvilkår: 

 Opsigelse: 

 Den pantsatte 

 ejendom:      Matr. nr. 

 Oprykkende 

 panteret efter: 

 Respekterede 

 servitutter m.v. 

 (henvisning til ting- 

 bogen tilstrækkelig) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. 

 Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange 

  kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a. 

 Øvrige kredit- 

 oplysninger:    Er pantebrevet omfattet af lov om 

           kreditaftaler  Ja  Nej  (Sæt kryds) 

           Lånebeløbet: 

           Kreditomkostningerne angivet som et beløb: 

           De årlige omkostninger i procent: 

           Eventuelle andre omkostninger: 

           Det samlede beløb, der skal betales: 

           De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: 

 Særlige bestemmelser: 

 I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 

  3/sidste side). 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:            Navn: 

 Stilling:          Stilling: 

 Bopæl:            Bopæl: 

 -------------------------------------------------------------------- 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet eller til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pct. af den forfaldne ydelse, dog mindst 100 kr.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristen udløb, jf. herved pkt. 2.
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelig tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Bilag 2

 

            Stempel: kr. 

 Ejerlav:              Akt:      skab     nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr: 

                  Anmelder 

              Navn: 

              Adr.: 

              Tlf.nr.: 

            PANTEBREV 

 Debitors 

 navn og bopæl: 

          erkender herved at skylde 

 Kreditors 

 navn og bopæl: 

 Lånets 

 størrelse:     Kr. 

 Rente- og 

 betalingsvilkår: 

 Opsigelse: 

 Den pantsatte 

 ejendom:      Matr. nr. 

 Oprykkende 

 panteret efter: 

 Respekterede 

 servitutter m.v. 

 (henvisning til ting- 

 bogen tilstrækkelig) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. 

 Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange 

  kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a. 

 Øvrige kredit- 

 oplysninger:    Er pantebrevet omfattet af lov om 

          kreditaftaler  Ja  Nej  (Sæt kryds) 

          Lånebeløbet: 

          Kreditomkostningerne angivet som et beløb: 

          De årlige omkostninger i procent: 

          Eventuelle andre omkostninger: 

          Det samlede beløb, der skal betales: 

          De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: 

 Særlige bestemmelser: 

 I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (side 

  3/sidste side). 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:              Navn: 

 Stilling:            Stilling: 

 Bopæl:              Bopæl: 

 -------------------------------------------------------------------- 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B

1 Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne.

3. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

4 Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet eller til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.

6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

7. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

8. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmier - samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

9. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristen udløb, jf. herved pkt. 4.
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.

Bilag 3

 

           Stempel: kr. 

                          Anmelder 

                   Navn: 

                   Adr.: 

                   Tlf.nr.: 

              PANTEBREV 

              (Løsøre) 

 Debitors navn, 

 bopæl og fødselsdato: 

            erkender herved at skylde 

 Kreditors 

 navn og bopæl: 

 Lånets 

 størrelse:       Kr. 

 Rente- og 

 betalingsvilkår: 

 Opsigelse: 

 Det pantsatte: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. 

 Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange 

  kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7 a. 

 Øvrige kredit- 

 oplysninger:     Er pantebrevet omfattet af lov om 

           kreditaftaler  Ja  Nej  (Sæt kryds) 

           Lånebeløbet: 

           Kreditomkostningerne angivet som et beløb: 

           De årlige omkostninger i procent: 

           Eventuelle andre omkostninger: 

           Det samlede beløb, der skal betales: 

           De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: 

 Særlige bestemmelser: 

 I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular C (side 

  3/sidste side). 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:              Navn: 

 Stilling:            Stilling: 

 Bopæl:              Bopæl: 

 -------------------------------------------------------------------- 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR C

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet eller til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret.

6. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

7. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristen udløb, jf. herved pkt. 2.
 • b) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • e) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

Bilag 4

 

            Stempel: kr. 

 Ejerlav: 

 Matr. nr.:             Debitor ejer ejendommen 

                   helt  delvis  (sæt kryds) 

                   Anmelder 

               Navn: 

               Adr.: 

               Tlf.nr.: 

             HØSTPANTEBREV 

 Debitors navn, bopæl og fødselsdato: 

         erkender herved at skylde 

Kreditors

navn og bopæl:

Lånets

størrelse: Kr.

Rente- og

betalingsvilkår: Gælden er stiftet efter reglerne i lov om høstpant og skal indfries den 1. oktober 19 .

Gælden forrentes fra den, indtil betaling sker, med% p.a.af det til enhver tid skyldige beløb

Renten erlægges på følgende måde:

De pantsatte

afgrøder: Alle afgrøder, der i året 19 høstes på ejendommen matr. nr.

--------------------------------------------------------------------

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 7 a.

Leverandørens

navn og adresse:

Rå- og hjælpestoffernes

art, mængde og pris:

Debitor erklærer, at de indkøbte rå- og hjælpestoffer udelukkende vil blive anvendt på ejendommen.

Den aftale

leveringsperiode:

Den aftale dato

for første leverance:

Særlige

bestemmelser:

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular D (side 3/sidste side).

Dato:

Underskrift:

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 Navn:              Navn: 

 Stilling:            Stilling: 

 Bopæl:              Bopæl: 

 -------------------------------------------------------------------- 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR D

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet eller til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4. Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5. Debitor forpligter sig til at holde høstede afgrøder behørigt brandforsikret.

6. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, rente og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

7. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,
 • b) hvis pantet vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at høstede afgrøder er behørigt brandforsikret, og
 • e) hvis de pantsatte afgrøder overdrages eller anvendes i strid med reglerne i § 4, stk. 2-4, i lov om høstpant.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte af ejendommen. Dette gælder også i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 7, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte af ejendommen, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor.

JUSTITSMINISTERIETS INDEKSPANTEBREVSBLANKET

Bilag 5

Stempel: kr.

 

 Ejerlav:              Akt:    skab    nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr.:          Sælgerpantebrev  (sæt kryds) 

                  Anmelder 

               Navn: 

               Adr.: 

               Tlf.nr.: 

            INDEKSPANTEBREV 

 Debitors 

 navn og bopæl: 

         erkender herved at skylde 

 Kreditors 

 navn og bopæl: 

 Lånets 

 størrelse:    kr., ansat ved nettoprisindeks:  pr.  (dato). 

Lånet udbetales medkr., jf. dog regulering efter pkt. 7 b, se side 3.

Indeksregulering: Hovedstol og restgæld indeksreguleres ud fra nettoprisindekset, se side 3, pkt. 7 b og c.

Lånets afvikling: Lånet afdrages hver den 11. juni og 11. december termin med en fast andel på 0/0 af den indeksregulerede hovedstol, se side 3, pkt. 7 d. (Om opgørelse af restgæld se side 3, pkt. 7 e.)

Rentevilkår: Renter betales halvårligt hver den 11. juni og 11. december termin med 0/0 p.a. af den indeksregulerede restgæld, se side 3, pkt. 7 d.

Opsigelse: Lånet henstår uopsigeligt fra kreditors side til udløb.

Debitor kan til enhver tid opsige pantebrevet med et varsel på 3 måneder til næste termin.

Den pantsatte

ejendom: Matr. nr.

Oprykkende

panteret efter:

Respekterede

servitutter m.v.

(henvisning til ting-

bogen tilstrækkelig)

--------------------------------------------------------------------

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

Det bemærkes, at renten for indekslån ydet af realkreditinstitutter er 2 1/20/0 p.a. ved kurs 100.

 

 Øvrige kredit- 

 oplysninger:    Er pantebrevet omfattet af lov om 

          kreditaftaler  Ja  Nej  (Sæt kryds) 

          Lånebeløbet: 

          Kreditomkostningerne angivet som et beløb: 

          De årlige omkostninger i procent: 

          Eventuelle andre omkostninger: 

          Det samlede beløb, der skal betales: 

          De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid: 

 Særlige bestemmelser: 

 I øvrigt gælder de på side 3 trykte almindelige bestemmelser til 

  Justitsministeriets 

 indekspantebrevsblanket. 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:              Navn: 

 Stilling:            Stilling: 

 Bopæl:              Bopæl: 

 -------------------------------------------------------------------- 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER TIL JUSTITSMINISTERIETS INDEKSPANTEBREVSBLANKET

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til postvæsenet eller til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pct. af den forfaldne ydelse, dog mindst 100 kr.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. a) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

 • b) Pantebrevets hovedstol er angivet ud fra den på side 1 anførte nettoprisindeksfaktor. En ændring i indeksfaktoren inden lånets udbetaling medfører en tilsvarende regulering ved udbetalingen af lånet. (Dagens indeksfaktor offentliggøres af Fondsbørsen på de dagligt udsendte kurslister.)
 • c) Med udgangspunkt i den på side 1 anførte indeksfaktor reguleres hovedstol og restgæld med virkning for den kommende termin hver den 12. juni og 12. december på grundlag af den halvårlige ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for den foregående november/maj måned. Eventuelt ikke betalte, forfaldne renter medregnes ikke i restgælden ved reguleringen.
 • d) Afdrag og renter for den kommende termin beregnes på grundlag af henholdsvis hovedstolen og restgælden som reguleret efter indeksvilkårene i foregående stykke. I første termin efter lånets udbetaling betales intet afdrag. I første termin efter lånets udbetaling betales renter af restgælden som reguleret ud fra indeksfaktoren på denne termins forfaldsdag.
 • e) Restgælden opgøres til enhver tid på grundlag af den restgæld, der var opgjort umiddelbart før den seneste indeksregulering med fradrag af eventuelle ikke betalte, forfaldne renter, hvortil lægges en forholdsmæssig del af ændringen ved den nævnte regulering. Til det således fremkomne beløb lægges eventuelle renter og ydelser, der ikke er betalt.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristen udløb, jf. herved pkt. 2.
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelig tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

 

 Bilag 6 

 Ejerlav:              Akt:     skab    nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr.:          Anmelder 

               Navn: 

               Adr.: 

               Tlf.nr.: 

             UDLÆG 

 Herved meddeles, at der i ejendommen matr. nr. 

 er foretaget udlæg hos 

 den            for et beløb af kr. 

 efter begæring af 

 navn og bopæl: 

                     , den 

              ------------------------------------ 

              (Fogedrettens stempel og underskrift) 

 Til tinglysningskontoret 

 Bilag 7 

             Stempel: kr. 

 Ejerlav:              Akt:     skab     nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr.:           Anmelder 

                   Navn: 

                   Adr.: 

                   Tlf.nr.: 

         OFFENTLIG SKIFTEBEHANDLING 

 Herved meddeles, at ejendommen matr. nr. 

 hører til boet efter afdøde 

 Boet er taget under offentlig skiftebehandling af undertegnede 

  skifteret/eksekutor. 

              , den 

 Til tinglysningskontoret 

 Bilag 8 

            Stempel: kr. 

 Ejerlav:              Akt:     skab     nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr. nr.: 

 Gade og husnr.:          Anmelder 

                  Navn: 

                  Adr.: 

                  Tlf.nr.: 

            KONKURS 

 Herved meddeles, at ejendommen matr. nr. 

 hører til           »s konkursbo, Sks nr. 

 Boet er taget under offentlig skiftebehandling af 

                   , den 

Til tinglysningskontoret

Officielle noter

Ingen